JERONÝMOVY DNY 2014

Datum konání: 7. 11. 2014
Dvacáté Jeronýmovy dny,
víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací,
které Jednota tlumočníků a překladatelů
již tradičně pořádá ve spolupráci
s odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení,
jakož i dalšími zajímavými osobnostmi
a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi,
profesními sdruženími
a vysokoškolskými pracovišti
Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT
Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ),
Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR),
Ústavem translatologie FF UK v Praze
a Evropskou komisí
se budou konat

v pátek 7. a v sobotu 8. listopadu 2014

v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1.

--------------------------------------------------======================
PÁTEK 7. LISTOPADU 2014

sál č. 16 v přízemí
======================

Celé páteční odpoledne a večer pod názvem
„Budoucnost jazykových profesí“
budou probíhat pod taktovkou pražského zastoupení
Generálního ředitelství pro překlad Evropské komise.

-13.30-14.00
Zahájení a křest příručky o komunitním tlumočení
Robert Ensor (předseda Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers - NGTV a člen Rady FIT), Iwona Imioło, Amalaine Diabová (předsedkyně JTP), Eva Gorgolová (předsedkyně KST ČR), Otto Pacholík (vedoucí českého překladatelského odboru Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise), Vítězslav Zemánek (pražská kancelář Generálního ředitelství pro překlady EK)

-14.00-15.00
Budoucnost překladatelské profese z pohledu zkušené tlumočnice
Iwona Imioło, (absolventka Jagellonské univerzity, filoložka, bohemistka, lingvistka, soudní a konferenční tlumočnice jazyka českého a slovenského. Konzultantka Státní zkušební komise pro uchazeče o soudní tlumočení v Ministerstvu spravedlnosti Polské republiky. Autorka česko-polského a polsko-českého slovníku (Kieszonkowy słownik czesko-polski i polsko-czeski, Kraków 2008), vysokoškolská učitelka (Jagellonská univerzita 2002-2007).
Úvahy o transformaci povolání tlumočníka a překladatele během posledního čtvrtstoletí. Na příkladech tlumočení (konsekutivních i simultánních) a překladů z různých oborů (justice, byznys a diplomacie) odpovím na otázky: zda povolání tlumočníka je nezastupitelné, zda odborně slabí tlumočníci a překladatelé a dokonce umělá inteligence porazí praxi a zkušenosti, zda duch má šanci ve střetu s mechanickou dovedností.

-15.30-16.15
Zajišťování kvality v překladech Evropské komise
PhDr. Anna Bulířová (překladatelka a kvalitářka českého jazykového odboru Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise)
Příspěvek představuje rámec pro management kvality v GŘ pro překlad. Popisuje nástroje a postupy, které ve všech fázích produkčního řetězce pomáhají zajišťovat kvalitu výchozích i cílových textů, a seznamuje s metodami kvalitativního hodnocení interních i externích překladů.

-16.30-17.15
Terminologie a překlady pro Evropskou komisi
Mgr. Jiří Basch (Český jazykový odbor, Generální ředitelství pro překlady Evropské komise)
Organizace terminologické práce v Evropské komisi, terminologické nástroje pro vyhledávání a uchovávání terminologie (s důrazem na IATE), terminologická spolupráce s odborníky a s překladateli v ostatních institucích EU.

-17.30-18.30
ÚTRL a EMT, CETMS
Ph.Dr. et Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D. (vyučující a garant oboru PTN-MKN v ÚTRL FF UK)
ÚTRL a EMT (European Master’s in Translation, obdoba Euromasteru v tlumočení)
Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚTRL) získal certifikát „Evropský magisterský program v oboru překladatelství“ (EMT), který vydává Evropská komise. Stal se tak členem sítě univerzitních studijních programů, které splňují přísná kvalitativní kritéria, mezi něž patří sledování uplatnění absolventů, kontakt s profesní sférou a učitelský sbor, který se vedle přísně vědecké orientace zaměřuje též na aktuální profesní situaci. Při přednášce bude prezentována síť EMT a výhody plynoucí ze členství jak pro studenty, tak pro vyučující a vývoj studijního oboru.
CETMS = Průzkum překladatelského trhu v zemích V4.
Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Místní kanceláří GŘ pro překlady Evropské komise, JTP a maďarskou firmou Espell organizuje unikátní výzkum překladatelského trhu, nazvaný CETMS (Central European Translation Market Survey). Anketa se zaměří na překladatele a trh s překlady v zemích Visegrádské čtyřky (CZ, HU, PL, SK). Na Jeronýmových dnech budou výsledky ankety představeny české odborné veřejnosti.

-13.00-17.30 [vchod C, chodba v přízemí]
KNIŽNÍ SECOND-HAND JTP


========================
SOBOTA 8. LISTOPADU 2014

[v hranaté závorce za časem začátku je vždy uvedeno číslo sálu]
========================


-10.00-12.00 [010]
Etika, etiketa a kvalita v praxi soudních tlumočníků
Mgr. Jana Klokočková, PhDr. Ilona Šprcová, Eva Gorgolová
S čím se můžeme setkat při soudním tlumočení, čeho se vyvarovat, jak se zachovat v různých situacích. O závěrech projektu Qualetra, jak to vypadá s novým zákonem, a stručně o pilotním projektu propojení databází soudních tlumočníků a překladatelů na portálu e-justice (LIT Search).

-10.00 –12.00 [201]
Tlumočení jazykové a kulturní menšině Neslyšících v rámci systému našeho školství
MgA at Bc. Jiří Procházka a Mgr. Soňa Procházková, DiS. (ČKTZJ)
Stručný přehled tlumočení v rámci systému školství pro Neslyšící u nás. Pohled samotných Neslyšících na výuku v jejich prvním jazyce a jejich prvnímu jazyku. Srovnání minulosti a přítomnosti, očekávaný vývoj.
Komunitní tlumočení ve školství
Antonina Sachuk, Thi Ngan Le, Marianna Kuzmovych, Blanka Štefano, Gabriela Gańczarczyk (META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů)
Jedno z důležitých působišť komunitních tlumočníků v ČR představují školy. Základním cílem komunitního tlumočení v oblasti vzdělávání je umožnit plnohodnotnou komunikaci zákonných zástupců cizinců se školou. Tímto to však nekončí – komunitní tlumočníky můžeme potkat třeba v pedagogicko-psychologických poradnách nebo u nostrifikačních zkoušek. Občas je k vyřešení situace prospěšná spolupráce komunitního tlumočníka a sociálního pracovníka. V prezentaci proto bude zohledněna i tato kooperativní praxe.

-10.00-11.00 [254]
J. Huizinga: Erasmus
Jiřina Holeňová, Anna Štorkánová, Ruben Pellar
Významný nizozemský historik první poloviny 20. století vydal monografii o Erasmu Rotterdamském roku 1924. Tato práce o životě a díle slavného humanistického myslitele se opírá o část Erasmovy korespondence zpracovanou do roku 1524. Podkladem pro český překlad bylo nizozemské vydání z r. 1988, s přihlédnutím k poslednímu Huizingou revidovanému vydání z r. 1936. Publikace je opatřena bohatým poznámkovým aparátem. Vydalo nakladatelství Oikomené, přeložila Jiřina Holeňová, redigoval Ruben Pellar a Aleš Havlíček. Erasmus byl, kromě toho, že napsal Chválu bláznivosti, mj. vydavatelem Nového zákona a děl Jeronýmových.


-11.30-12.15 [254]
Titulkování - jak ano a jak ne
Miroslav Pošta a Sylva Ficová
Přednáška o hlavních zásadách titulkování a o nejčastějších chybách.
Součástí přednášky budou tipy na užitečné bezplatné programy.


-12.00-13.00 [16]
Mechanismy paměti v teorii a praxi
Neurolog Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.
Jeho práce se týkala epileptologie, klinické neurofyziologie a psychofysiologie. Zvláštní pozornost věnoval elektroencefalografii (EEG) v souvislosti s poruchami osobnosti na pomezí neurologie a psychiatrie, kde definoval pojem epileptosy. EEG analýzu použil také při objektivizaci mentačních procesů a změn vigility. Jeho další práce se věnují aplikaci neurokybernetických modelů na vyšší nervovou činnost. Publikoval asi 120 článků, 6 monografií a 5 učebnic na výše uvedené téma.

-12.30-13.15 [2014]
Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele či tlumočníka?
Tereza Solilová
Narůst váhy, bolesti zad, hlavy a další zdravotní potíže má na svědomí povaha práce tlumočníka či překladatele. Pro organismus není žádná výhra, poutá-li vás k židli zaměstnání. Co však s tím, když vás obživa nutí sedět více, než je zdrávo? Čelit případným zdravotním rizikům lze dodržováním několika jednoduchých pravidel týkajících se stravy a pohybu. Brainfood aneb výživa pro mozek: výživa pro mozek, příklad brainfood jídelníčku. Pohyb v práci i po práci: pohyb v práci – jak na něj; doporučené pohybové aktivity po práci.
http://dev.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4262

-13.00-14.30 [010]
La laïcité en terres d’islam (Sekularismus v islámských zemích)
Pierre-Jean Luizard, ředitel výzkumu CNRS (Národní středisko vědeckého výzkumu) odpovědný za program "Islám, politika, společnost".
Může být sekularismus nástrojem demokratizace v muslimských zemích? Sekularismus, který si po skončení první světové války vynutil Mustafa Kemal, se stal občanským vyznáním nového národního tureckého státu a modelem pro celý muslimský svět. V islámských zemích však byl sekularismus prosazován velmi autoritativně a očividně blokoval vznik občanské společnosti. Od dob Burguiby v Tunisku, přes iránského šáha až po Saddáma Husseina v Iráku bylo vyznávání sekularismu považováno za důsledek diktátorských režimů anebo přetrvávající nadvlády západních zemí. Jaký byl skutečný vztah mezi sekularismem, autoritativními elitami u moci a občanskou společností, která se stále více vyjadřovala prostřednictvím islámu?
Simultánní tlumočení do češtiny zajištěno.

-13.30-14.15 [254]
Co pálí titulkáře
Panelovou diskusi titulkářů vede Miroslav Pošta,
diskutují Sylva Ficová a Šárka Holišová.

-14.00-15.15 [16]
Komunitní tlumočníci v roce 2014 – aneb co se povedlo a co nového je u nás v Česku i jinde?
Prof. PhDr. Ivana Čeňková CSc. + studenti (ÚTRL FF UK), Gabriela Ganczarczyk a kol. (META.o.p.s.), Jana Vlastníková a kol. (InBáze).

-14.00-14.45 [201]
Překlad v době „rozšířené reality“
Ph.Dr. et Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D. (vyučující a garant oboru PTN-MKN v ÚTRL FF UK)
Překladatelé (i tlumočníci) a poskytovatelé jazykových služeb dnes žijí v době, kdy čelí změně paradigmatu. Okamžitý překlad umocňuje lidské schopnosti (tzv. „rozšířená realita“ – augmented reality) a cílem vývojářů je odstranit pomocí strojového překladu jazykovou bariéru. Aby překladatelé a tlumočníci (a poskytovatelé jazykových služeb) nad tímto vývojem neztratili kontrolu, je potřeba, aby přehodnotili svou dosavadní roli a přijali změny s kritickým přístupem, avšak zároveň bez předsudků.

- 15.00-16.00 [010]
Public tenders and collective bargaining: the economic rights of translators and interpreters (Veřejné zakázky a kolektivní vyjednávání: ekonomická práva překladatelů a tlumočníků)
Robert Ensor, předseda Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers – NGTV a člen Rady FIT
Simultánní tlumočení do češtiny zajištěno.

-15.00-16.00 [254]
Odborný překlad a organizovaná činnost překladatelů ve 2. pol. 20. století
Mgr. Eliška Chmelařová
Organizace a instituce, při kterých se soustředila neliterární překladatelská činnost. Prezentace výsledků diplomové práce obhájené v letošním roce na ÚTRL.

-15.30-17.00 [16]
Ruský Cimrman
Nina Vrbovcová, Milan Dvořák, ASKOT
Nina Vrbovcová pro kolegy připravila vážně nevážný pořad z cyklu Více než osud. Vypátrala totiž v Rusku staršího bratra Járy Cimrmana. Milan Dvořák pro kolegy přeložil ukázky z jeho díla. Když budeme mít štěstí, vezme kytaru a zazpívá i pár zcela neakademických ruských písniček.

-15.30-16.30 [201]
Český národní korpus po dvaceti letech – co je u nás nového
Mgr. Lucie Chlumská a Mgr. Dominika Kováříková. M. A.
Český národní korpus slaví v září dvacet let od svého vzniku. Dnes, v roce 2014, disponujeme databází korpusů o celkové velikosti 2,3 miliardy slov, nabízíme mnoho uživatelsky přívětivých nástrojů (SyD, Morfio, Kwords, Termit) a v lednu 2014 jsme spustili nový webový portál pro práci s korpusy, vč. online poradny, na adrese www.korpus.cz. Přijďte si poslechnout, co je u nás nového a jaké korpusové nástroje se mohou hodit i překladatelům.

-17.00-18.00 [010]
Osudy dobrého vojáka Švejka ve španělských překladech
PhDr. Petra Vavroušová
Příspěvek popisuje recepci Haškova Švejka ve Španělsku v průběhu 20. století prostřednictvím kritické analýzy diskurzu (cenzorské zprávy a recenze), orální historie (rozhovory s překladatelkami a nakladateli) a translatologické analýzy vybraných pasáží.

-17.00-18.00 [254]
Ochutnávka tlumočení hudby do českého znakového jazyka s navazující diskuzí
Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Seznámení s problematikou tlumočení hudby pro neslyšící prostřednictvím ukázky pěti tlumočených skladeb různých žánrů s navazující diskuzí s překladateli/tlumočníky/interprety. Tlumočí tlumočníci České komory tlumočníků znakového jazyka slyšící i neslyšící. Vystupují: tlumočníci v umělecké oblasti


- 10.00-17.00 [15] Prezentace, konzultace a prodej: STAR (Transit)

- 10.00-17.00 [152] Prezentace, konzultace a prodej: LINGEA

- 10.00-18.00 [vchod D, přízemí] Nakladatelství APOSTROF Miroslav Pošta

- 10.00-18.00 [vchod D, přízemí] Prodej slovníků a glosářů Jiřího Vedrala

- 10.00-18.00 [vchod D, přízemí] Zdenko Dzurjanin prodává svůj překlad knihy bulharského autora Savy Popova Chytrák Peter

- 10.00-18.00 [vchod D, přízemí] LIDAX - informační systém pro překladatele Daniel Šíma
LIDAX je komplexní systém pro usnadnění administrativy překladatelů. Uživatelsky přívětivé rozhraní, jednoduché a intuitivní ovládání a příznivá cena dělá ze systému LIDAX unikátního pomocníka pro organizaci agendy každého překladatele.

-9.30-17.00 [vchod C, chodba v přízemí] tradiční Book-sekáč aneb Knižní second hand


-Od 9 do 17 hod. v objektu otevřena restaurace s bohatým výběrem obědů a občerstvení.


***********************************************************************


K účasti na pátečním i sobotním programu není nutná registrace
ani členství v jakékoliv profesní organizaci,
vítána je široká veřejnost.

***********************************************************************


Změna programu vyhrazena!
Podrobnější a průběžné aktualizovaný sledujte na této stránce.

V naší rubrice Akce pak můžete vidět, co v rámci translatologického podzimu Jeronýmovým dnům předcházelo:
- neděle 28. září 2014: Výlet za patronem naším sv. Jeronýmem z Levého Hradce do Suchdola
- úterý 30. září 2014: Mše svatá za tlumočníky a překladatele


***********************************************************************


Program loňských Jeronýmových dnů si můžete prohlédnout ZDE.

Přednášky z Jeronýma 2013 zase najdete ZDE.


================================================Začátek akce: 07.11 2014
Konec akce: 07.11 2014
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
Po, St 13.00 - 17.00 hod.
Út, Čt, Pá 10.00 - 12.00 hod.

Napište nám