JERONÝMOVY DNY - 6.-8. 11. 2015

Datum konání: 6. 11. 2015
Jedenadvacáté Jeronýmovy dny,
víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací,
které Jednota tlumočníků a překladatelů
již tradičně pořádá ve spolupráci
s odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení,
jakož i dalšími zajímavými osobnostmi
a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi,
profesními sdruženími
a vysokoškolskými pracovišti
Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT
Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ),
Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR),
Obcí překladatelů (OP),
Ústavem translatologie FF UK v Praze
a Evropskou komisí
se budou konat

v pátek 6.,
sobotu 7.
a neděli 8. listopadu 2015

v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1.

Některé z přednesených příspěvků si můžete přečíst ZDE.

--------------------------------------------------======================
PÁTEK 6. LISTOPADU 2015

sál č. 16 v přízemí
======================

Ve spolupráci s DGT - Generálním ředitelstvím pro překlad Evropské komise v rámci workshopu „Translating Europe“:

-13.30 Zahájení: Amalaine Diabová, Otto Pacholík

Novinky z DGT v roce 2015. Vítězslav Zemánek, místní kancelář DGT v Praze:
(konkursy, tendry, stáže, strojový překlad, spolupráce s partnerskými organizacemi)

-14.00 Translation quality and multilingual concordance - quality assurance in the DGT. Tvorba právních předpisů v EU současně ve 24 jazycích a proměny přístupu k pojmu kvality v rámci institucionálního překladu.
Ingemar Strandvik, poradce pro kvalitu, Ředitelství A, DGT
(anglicky, simultánně tlumočeno)

-15.00 Práce terminologa v EK
Radim Sova, hlavní terminolog českého překladatelského odboru DGT
Organizace terminologie v GŘ pro překlady EK * stručný přehled terminologických zdrojů (databází terminologických a textových) s důrazem na IATE *terminologie pro překlady textů (nástin teoretického pozadí a vybrané příklady řešených termínů z různých oblasti politiky EK).

-16.00 Úspěšné vyhledávání legislativy EU v systému Eur-Lexu
Laura Von Weissenberg, pracovnice oddělení Úřadu pro publikace odpovědná za Eur-lex.
Způsoby, jakými lze co nejlépe stránky Eur-lex a jejich mnohojazyčný obsah využívat při překladatelské praxi.
(anglicky, simultánně tlumočeno)

občerstvení


-13.00-17.30 [vchod C, chodba v přízemí]
KNIŽNÍ SECOND-HAND JTP


========================
SOBOTA 7. LISTOPADU 2015

[v hranaté závorce za časem začátku je vždy uvedeno číslo sálu]
========================

Blok přednášek „Problémy současného světa“

-11.00-12.15 [16] Emoce aneb Co nás doopravdy řídí…
MUDr. Radkin Honzák, CSc., ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1.LF UK.
Platonovo rozdělení člověka na tělo a duši vytvořilo sice zajímavou, ale nesmyslnou situaci, v níž byly do „duše“ zařazeny také emoce, které navíc má v podobě dvou koní, poslušného a vzpurného, na uzdě vozataj rozum. Tento nesmysl byl požehnán Descartem a medicína, která se začala věnovat člověku jako „rozumnému stroji“, nechala emoce na pospas filosofům.
Emoce jsou ovšem bytostně tělesné děje a starší řídící systémy, než slavný rozum, o němž babička spisovatele Glazara prohlásila:„Když se onen mužský úd ocitne tam, kam se domnívá, že patří, je rozum jen o malý kousíček vedle“.
Naprostá většina psychické aktivity se odehrává v nevědomí a emoce (skutečně „povely k pohybu“) řídí naše jednání v mnohem větší míře, než si uvědomujeme.

-12.30-13.45 [16] Současná Amerika hledá novou identitu.
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
Co zbylo z původního motta "e pluribus unum"? Postupné řešení rozporu mezi americkými ideály a reálnou pluralitou americké společnosti. Od teorie a praxe "tavicího kotle" Israela Zangwilla ke kulturnímu pluralismu Horace Kallena. Hnutí za občanská a lidská práva a jeho výsledky. "Etnicita" a "jinakost" jako výdobytky hnutí, ale i jako politická móda. Dnešní vztah a napětí mezi asimilacionismem a pluralitou v USA jak se projevují v různých formách multikulturalismu.

-14.00-15.15 [16] Právo na zánik? Ukrajinské státotvorné úsilí 1900-1991 a jeho současné dezinterpretace.
Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D., ukrajinista, Ústav pro studium totalitních režimů

-15.30-17.00 [16] Beseda o současných problémech Blízkého Východu
PhDr. Charif Bahbouh

**************************

-10.00-11.45 [010] Program Komory soudních tlumočníků ČR:
Budoucnost a perspektivy profese soudního tlumočníka
Alexandra Sedunková, Jana Klokočová, Dagmar Denčíková, Eva Gorgolová
Snahy KST ČR o uznání práce soudního tlumočníka jako nezbytného článku trestního nebo občanského řízení a s tím související náležité finanční ohodnocení v rámci stávající právní úpravy. Informace z konference ve Varšavě k 25. výročí TEPIS. Uznávání překladů naších „soudních“ tlumočníků v zahraničí a překladů zahraničních „soudních“ tlumočníků u nás.

-10.00-10.45 [16] Novinky v CAT softwaru STAR Transit NXT
Tomáš Červený (STAR Czech)


-10.00-10.45 [201] Jak mohou překladatelé a tlumočníci využít služeb Úřadu práce?
Mgr. Ivona Černohausová
Co dělat, když na nás padne krize, jak asertivně jednat na Úřadu práce a využít mozností, které tam i pro nás jsou - dotace, dobré rekvalifikační kurzy apod.

-11.00-11.45 [254] Ze života vendor managera překladatelské společnosti.
Bc. Eva Kročáková, vendor manager společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
Člověk je společenská bytost, takže celý jeho život ho provází činnost navazování a udržování vztahů. Ať už se jedná o vztahy milenecké, přátelské, rodinné nebo obchodní, tyto vztahy jsou postaveny na stejných principech a jednu věc mají rozhodně společnou – jejich budování stojí obě strany značné úsilí. Vendor manager přichází denně do styku s nejrůznějšími procesy, které budování vztahů mezi překladatelskou společností a překladateli provází.
Cílem prezentace je shrnout zkušenosti společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o. ze spolupráce s překladateli a představit dnešní model spolupráce (aneb co jsme zažili a jak to dnes děláme).
Jak udělat první krok a kde vlastně začít? Jak se o sobě dozvědět více informací a zjistit, zda stojí za to dát vztahu „zelenou“? Jak úspěšně projít první zkouškou? Jak překlenout seznamovací fázi a budovat skutečný vztah? Jak přežít první neshody ve vztahu? Jak vytvořit harmonický vztah, na kterém záleží oběma stranám?

-12.00-12.45 [201] NetworCAT (LINGEA) David Jón
Náš překladový nástroj NetworCAT představuje ideální kombinaci CAT nástroje a strojového překladu. Poskytuje tedy funkce CAT nástroje a zároveň uživateli nabízí možnost vybrat z více variant překladu do daného jazyka.
Hlavní přínos pro překladatele spočívá především v:
*Dodržení jednotné terminologie díky překladové paměti včetně jejího sdílení mezi více překladateli nebo s klientem
* Velké množství vstupních souborů
* Segmentace textu do jednotlivých vět
* Možnost vytvoření vlastní terminologické databáze
Kromě těchto funkcí nabízíme navíc také:
* Integrovaný slovník (jak obecný, tak odborný pro vybranou oblast, např. zdravotnictví) VÝHODA pomocí funkce „mouse-over“ nemusíte hledaný výraz složitě vypisovat do slovníku, stačí jednoduše označit kurzorem a hned si můžete ověřit jeho význam
* Možnost hlasové editace textu (unikátní spojení s řečovými technologiemi) VÝHODA vhodné u překladu, kdy je potřeba výrazně změnit slovosled
* Barevné značení slov (každé slovo v originálu je barevně označeno a stejná barva označuje přeložené slovo) VÝHODA umožňuje velmi rychlou orientaci v textu
Pro dosahování kvalitních a přesných výsledků překladu používáme i vlastní korpusy, překladové slovníky, terminologické databáze, morfologie a techniky jejich kombinace. Při vývoji produktu jsme kladli mimořádný důraz na to, aby uživatelské prostředí bylo intuitivní a příjemné a práce v něm byla maximálně efektivní. Ovládání je tedy jednoduché a přehledné. Dostupné on-line, není nutná instalace programu.

-12.00-12.45 [254] Seznámení s titulkováním pro neslyšící Bc. Denisa Lachmanová, Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Jakou roli hrají titulky v životě neslyšících, čím se liší titulky pro neslyšící od jiných titulků a proč je důležité vytvářet titulky pro neslyšící.-13.00-13.45 [254] Inovace v poskytování překladatelských služeb. Od kurýrů na kolech ke cloudovým řešením.
Ing. Jan Valenta (jednatel idioma s.r.o., dceřiné společnosti idioma Co.Ltd. se sídlem v Tokyu,
Ing. Romana Olexová, PhD. (marketingová řešení pro idioma s.r.o.)
Inovace, cloudové překladatelské systémy a vlastní pokročilé CAT nástroje jako cesta k rozvoji celosvětového, pro-klientského přístupu, kde kvalita překladu je tou nejvyšší prioritou. Prezentace originálních cloudových řešení navržených s cílem zvyšovat kvalitativní úroveň překladatelských služeb, včetně doprovodného klientského servisu.

-13.00-13.45 [201] Slovníky beze slov
Jiří Vedral
Každý překladatel/tlumočník při své práci určitě používá slovníky. Logicky by se dalo odvodit, že budou obsahovat slova. Malá ukázka toho, podle jakých principů jsou slova ve slovníku řazena a že existují i slovníky beze slov, které naopak mohou být užitečnější, než slovníky slova obsahující.


-14.00-15.15 [010] Proč nemůžu překládat za 150 Kč?
PhDr. Andrej Rády

-14.00-15.15 [201] Nová témata diplomových prací z oblasti tlumočení.
Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Ústav translatologie FF UK,
představí Marii Šindelářovou a Kateřinu Vávrovou, které seznámí účastníky podrobněji se svými diplomkami a zmíní nejpřínosnější a nejzajímavější momenty při jejich přípravě a psaní.
(1. Komunitní tlumočení a jazykové zprostředkování na základních školách v Praze, 2. Orální historie tlumočení v Československu před rokem 1989).

-15.00-16.15 [254] Program Obce překladatelů
S PhDr. Jarmilou Emmerovou a PhDr. Dušanem Karpatským o začátcích Obce překladatelů.
Pořad nejenom vzpomínkový. Se zajímavými příspěvky a postřehy vystoupí další hosté, kteří před 25 lety zakládali Obec překladatelů.


-15.30-16.45 [201] Budoucnost bez jazykových překážek? Co nastane, až budou překonány jazykové bariéry?
PhDr.Tomáš Svoboda, Ph.D., Ústav translatologie, FF UK
Překlady jsou dnes k dispozici v reálném čase a na zařízeních rozšířené reality (Augmented Reality), jako jsou chytré brýle. Nárůst produktivity v oblasti odborného překladu, k němuž přispívá strojový překlad (SP) v určitých jazykových kombinacích a v některých oborech, je nesporný. Pro širokou veřejnost se SP stal běžným faktem. Zvýšená efektivita a lepší pohodlí si však často vybírají svou daň.
V prezentaci se T. Svoboda pokusí odpovědět na otázku, co lze očekávat poté, až jazyková bariéra bude překonána: Jak bude vypadat lidská komunikace v budoucnu? Jaké jsou nástrahy automatizace v překladu, k čemu může vést šíření automatického překladu a tlumočení při běžné komunikaci? Jaká očekávání vůči SP zmiňuje odborná literatura? Je možné, že po stržení jazykové bariéry vzniknou v komunikaci mezi lidmi nové překážky?

-16.00-18.00 [010] ASKOT uvádí Wikipedii – jak pomáhá překladatelům a jak jí mohou pomoci oni?
Vojtěch Dostál, předseda rady Wikimedia Česká republika
Přednáška představí Wikipedii, největší encyklopedii v dějinách, která dnes existuje v 288 jazycích. Může jí psát každý, ale překladatelé jsou ceněni obzvlášť. Dozvíte se, jak jí můžete pomoci na cestě za "sumou veškerého lidského poznání", jak praví motto Wikipedie.

-17.00-18.00 [201] Jak se žije překladateli na Ukrajině Iryna Zabijaka
Kdo, co a jak se dnes překládá na Ukrajině

-17.00-18.00 [254] Jak překladatelé ovlivňují slovní zásobu a jak slovní zásoba ovlivňuje překladatele?
Jiří Vedral

************************

Prodej, prezentace, konzultace

- 10.00-17.00 [15] STAR (Transit)

- 10.00-18.00 [151] IDIOMA

- 10.00-17.00 [152] LINGEA
u příležitosti 25. výročí JTP bude prodávat veškeré své produkty s jeronýmskou slevou 25 % !

- 10.00-18.00 [153] SOPHIA

- 10.00-18.00 [vchod D, přízemí] Nakladatelství APOSTROF Miroslav Pošta

- 10.00-18.00 [vchod D, přízemí] Prodej slovníků a glosářů Jiřího Vedrala

- 10.00-18.00 [vchod D, přízemí] Časopis PLAV-9.30-17.00 [vchod C, chodba v přízemí] tradiční Book-sekáč aneb Knižní second hand


-Od 9 do 16 hod. v objektu otevřena restaurace s bohatým výběrem obědů a občerstvení.
========================
NEDĚLE 8. LISTOPADU 2015

========================


-10.00 [201] Školení práce na Wikipedii
V tomto praktickém školení se účastníci plně seznámí s Wikipedií a naučí se opravovat chyby či psát celé nové články. Důraz bude kladen na nástroje umožňující překlad z cizojazyčných Wikipedií - především tzv. ContentTranslation.***********************************************************************

Vstupné zdarma

K účasti na pátečním, sobotním i nedělním programu není nutná registrace
ani členství v jakékoliv profesní organizaci,
vítána je široká veřejnost, stačí přijít, rádi Vás uvidime!

***********************************************************************


Změna programu vyhrazena!
Podrobnější a průběžné aktualizovaný sledujte na této stránce.
***********************************************************************
Program loňských Jeronýmových dnů můžete shlédnout ZDE

a některé z přednesených příspěvků si můžete přečíst ZDE.

Místo konání: K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1
Začátek akce: 06.11 2015
Konec akce: 08.11 2015
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
Po, St 13.00 - 17.00 hod.
Út, Čt, Pá 10.00 - 12.00 hod.

Napište nám