JTP :: Diana SVOBODOVÁ (PedF Ostravské univerzity): Aspekty užívání přejatých slov v češtině
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

Diana SVOBODOVÁ (PedF Ostravské univerzity): Aspekty užívání přejatých slov v češtině

úterý 24. února 2009.
středa 11. března 2009.

V současné češtině lze zaznamenat stále se zvyšující frekvenci užívání lexikálních prostředků cizího původu, přejatých z různých jazyků, resp. majících často charakter slov mezinárodních (internacionalismů). Zejména mezi novějšími přejímkami jsou ve vysoké míře zastoupeny přejímky z angličtiny (původu nejčastěji anglosaského nebo románského). Existence těchto výrazů v našem jazyce však s sebou může přinášet celou řadu otázek a problémů. Vedle otázky vhodnosti či nevhodnosti preference cizojazyčných pojmenování před domácími ekvivalenty (pokud existují) spočívají jazykové problémy především v typologické odlišnosti angličtiny a dalších jazyků, z nichž byly výrazy přejaty, a z ní vyplývající nutnosti jejich formální adaptace (projevující se zejména ve výslovnosti a více či méně i v dalších oblastech, např. pravopisné, mluvnické, slovotvorné a sémantické). Přednáška se bude zabývat alespoň některými aspekty užívání přejatých výrazů v češtině a nastíní základní uzlové body z hlediska počešťování cizojazyčných lexikálních jednotek, problematiky jazykové normy v této oblasti (především se zaměřením na nejnovější přejímky) a dále některých souvislostí stylistických a sociolingvistických.

Přednášky KRUHU PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA
se konají vždy ve středu od 18.00 hodin v místnosti číslo 18 na FF UK, Praha 1, nám. J. Palacha 2.
Bližší informace o činnosti KPČJ u uvádějícího vždy před přednáškou nebo u tajemníka KPČJ:
Ing. Vladimír Šmilauer, tel. 233 354 335, e-mail: vladimir.smilauer@tiscali.cz.
http://ucjtk.ff.cuni.cz/kruh/KPCJprog.htm