JTP :: JERONÝMOVY DNY 2010 - sobotní program
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

JERONÝMOVY DNY 2010 - sobotní program

pondělí 1. listopadu 2010.
sobota 6. listopadu 2010.

Šestnácté Jeronynýmovy dny proběhly v K-centru na Senovážném nám. 23 v Praze 1 ve dnech 5. a 6. listopadu 2010.

Níže uvádíme jejich podrobný program, ZDE si můžete přečíst souhrny či prezentace z některých přednášek.

==================================================

Šestnáctý maraton seminářů, přednášek, prezentací a kulturních programů pro překladatele, tlumočníky, učitele a zájemce o cizí jazyky pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR), klubem Opus Arabicum, Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Zastoupením Evropské komise v České republice, místní kanceláří generálního ředitelství pro překlady.

Program i tentokrát tvoří novinky i akce tradicí již prověřené.
Za časem je v závorce uvedeno číslo místnosti.

9.00 (010)
-  Budoucnost soudního překladu a tlumočení (Seminář Komory soudních tlumočníků ČR)
Návrh nové právní úpravy pro soudní překladatele a tlumočníky. Věcný záměr nového zákona o znalcích a tlumočnících ministerstva spravedlnosti. Etická pravidla pro tlumočení nejen u soudu. Směrnice EP a Rady EU o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení. EULITA.

9.00 (201)
-  Překládání chemických názvů (Jiří Vedral)

9.30 (254)
-  Recese a konkurence (Luboš Skupník)
Vzájemná výměna zkušeností: konkurence v ČR, zkušenosti s výběrovými řízeními v ČR, ceny...

10.00 (254)
Strojový překlad integrovaný do CAT (též o Wordfastu Classic a PC Translatoru - mohou spolupracovat v jednom PC a bez internetu) Milan Čondak

10.30 (16)
-  Kdo byl sv. Jeroným a proč je naším patronem? Přednášku Tomáše Mrňávka, Th.D. doplní kratší zpěvy souboru Musica Poetica (řídí Evžen Kindler) ve všech jazycích, které se používaly v Jeronýmově době. Diváci obdrží zpívané texty v originále i překladu.

11.00 (010)
-  zahraniční host - Helen J. L. Campbell, vedoucí Sekce mezinárodních organizací GŘ pro tlumočení EK (SCIC):
Spolupráce mezinárodních organizací s tlumočníky a překladateli, koordinace a vzdělávání.
V angličtině, nebude tlumočeno. Více informací o přednášející a o její činnosti se můžete dočíst v dokumentu připojeném ve spodní části této stránky.

11.00 (254)
-  Portál JAZYKOVÝ KOUTEK (Lucie Gramelová)
Stránky www.jazykovy-koutek.cz jsou zaměřeny na evropské jazyky, které u nás nejsou obvykle vyučovány (skandi-návské, baltské, malé románské jazyky, také balkánské jazyky apod.). Posluchače seznámíme s možnostmi portálu (materiály v pdf zdarma, databáze překladatelů, tlumočníků a učitelů těchto jazyků, databáze zajímavých jazykových kurzů). Na závěr bude prezentace zajímavých učebnic, slovníků a jiných výukových pomůcek z těchto jazyků.

11.00 (201)
-  Eknihy - eLibellus (Přemysl Bosák, Vít Kluganost)
• Co je to ekniha, jak je vnímána dnes jaký je její potenciál do budoucnosti, využití pro různé žánry literatury
• Formáty eknih - minulost a současnost
• Čtečky – situace u nás, v zahraničí, vývoj
• Ceny eknih
• DRM ochrana její možnosti, klady a zápory
• Situace u nás, autorská práva, smlouvy o elektronickém šíření

12.00 (201)
-  Bezplatné terminologické zdroje a nástroje (Hynek Palatin a Marek Buchtel)
V této prakticky zaměřené přednášce se seznámíte s několika významnými evropskými a světovými internetovými zdroji terminologie a dále se třemi zdarma dostupnými nástroji, které práci s terminologií usnadňují. Tyto nástroje vám umožní snadno a rychle vyhledávat termíny na Internetu, využívat gigantickou databázi překladů v mnoha jazykových kombinacích včetně češtiny a prohledávat glosáře, dvojjazyčné soubory a paměti z nástrojů CAT v jednotném prostředí, které zvýši vaši produktivitu.
Účastníci obdrží stručný tištěný materiál s odkazy na zmiňované nástroje a internetové zdroje a budou si také moci zakoupit CD-ROM s podrobnější prezentací.
Hynek Palatin a Marek Buchtel jsou techničtí překladatelé z angličtiny a tato přednáška je založena na prezentacích, které měli na 7. mezinárodní konferenci serveru ProZ.com konané 2.-3. října 2010 v Praze.

13.00 (16)
-  Český národní korpus (ČNK) a jeho využití v překladatelské praxi (Mgr. Lucie Chlumská)
Přednáška a následující workshop seznámí účastníky s Českým národním korpusem (ČNK) a s jeho funkcemi. V rámci workshopu se zaměříme na základní zacházení s korpusem a na ty korpusy a funkce, které mají největší uplatnění v překladatelské praxi.
Přednáška zodpoví účastníkům otázky: Co je korpus? Jaké lingvistické informace obsahuje? K čemu můžu korpus využít při své práci? Jaké korpusy jsou obsaženy v ČNK a jak se s nimi pracuje?
Korpusů je v rámci ČNK hned několik, ale my se zaměříme především na dva: SYN2005, což je korpus současného psaného jazyka (o velikosti 100 milionů slov) a InterCorp, paralelní korpus obsahující texty z více než 20 evropských a dalších jazyků. Oba korpusy jsou velmi užitečné při překladatelské a tlumočnické praxi - v InterCorpu lze okamžitě vyhledávat nebo ověřovat překlady konkrétních slov nebo slovních spojení, SYN2005 je zase nevyčerpatelnou studnicí informací o češtině, například o frekvencích jednotlivých variant slov či slovních tvarů nebo o nejčastějších kolokacích.
Workshop bude věnován základnímu vyhledávání v korpusech i používání některých pokročilejších funkcí s ohledem na využití v překladatelství a tlumočnictví. Proto prosíme účastníky, aby si v co nejhojnějším počtu přinesli vlastní laptopy s nainstalovaným programem bonito (http://korpus.cz/bonito/instalace.php), aby si jednotlivé kroky práce s korpusovým vyhledávačem mohli vyzkoušet sami.
Přednášející Mgr. Lucie Chlumská vystudovala obory Překladatelství-tlumočnictví: angličtina a Český jazyk a literatura na FF UK. V současné době je doktorandkou Ústavu Českého národního korpusu a tématem její dizertace pod vedením Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D., je srovnání anglického a českého slovesa na základě korpusových dat. Kromě dokumentů Evropské unie v současnosti překládá knihu Georga Steinera Errata.

13.30 (201)
-  Jak si rozumíme a nerozumíme (přednáška Doc. Jana Kožnara, PhD o mezilidské komunikaci)
Komunikace jako základ skupinového chování. V kontextu skupiny nelze nekomunikovat, chování je zároveň sdělením. "Vysílač" a "přijímač" při sdělování - jak je to v realitě tlumočení. Omezené možnosti tlumočícího, současně ale - možnosti zkreslení. Verbalita, neverbalita, paraverbalita. Jak je to při tlumočení. Dvojná vazba v komunikaci. Styly komunikace: agresivní, únikový, pasivně agresivní, manipulativní (úskočný), optimální. Nepohoda mezi lidmi a její zdroje v komunikačních nedorozuměních více nežli v zlých úmyslech. Příklady nedorozumění v komunikaci. Anatomie mezildských sdělení: čtyři stránky sdělení jako znázornění mezilidské komunikace. Věcný obsah, sebeprojev, výzva a vztahová část sdělení. Dynamika čtyř stránek sdělení mezi tvůrcem a příjemcem sdělení. Je možno zvyšovat pravděpodobnost dorozumění a snižovat možnosti nedorozumění, pokud si to obě strany přejí?

14.30 (16)
-  Nová Mluvnice současné češtiny (MSČ) (Mgr. Dominika Kováříková)
Přednáška představí nedávno vyšlou Mluvnici současné češtiny, která byla sepsána kolektivem autorů pod vedením Václava Cvrčka, PhD. (Ústav Českého národního korpusu).
Hlavní zaměření bude na v českém prostředí zcela novou koncepci mluvnice, popisující současný stav jazyka psaného i mluveného na základě korpusů mluvených a psaných textů. Na jaře tohoto roku vyšla nová Mluvnice současné češtiny - nová nejen datem vydání, ale především celou svou koncepcí, v českém lingvistickém prostředí neobvyklou a kontroverzní. MSČ se totiž nezaměřuje na jazykovou preskripci (popis toho, jak by jazyk měl být používán "správně"), ale na deskripci jazyka psaného a mluveného (tedy na prostý popis současného stavu jazyka bez subjektivního hodnocení jednotlivých jevů). Jazyk je popisován na základě korpusů současných psaných a mluvených textů, které jsou součástí Českého národního korpusu (viz předcházející přednáška). Proto se v mluvnici nepracuje s pojmy jako je "ne/spisovnost" nebo "ne/správnost", ale s pojmy jako "vhodnost v dané komunikační situaci" nebo "ne/obvyklost v dané situaci". Na základě tohoto východiska přináší mluvnice nový pohled na mnohé jevy českého jazyka, který čtenáře podněcuje k přehodnocování známého a zažitého, a prohlubuje tak jeho znalost mateřského jazyka.
Přednášející Mgr. Dominika Kováříková vystudovala obory Český jazyk a literatura a Lingvistika a fonetika na FF UK. Od r. 2008 je zaměstnaná v Ústavu Českého národního korpusu jako lingvistka se zaměřením na lexikologii. Je doktorandkou Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, její dizertace pod vedením prof. F. Čermáka se soustředí na teorii terminologie. D. Kováříková je jednou ze spoluautorů Mluvnice současné češtiny.

15.00 (254)
-  Riziko syndromu vyhoření u tlumočníků znakoveho jazyka.
(Naďa Dingová) - Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Přednáška o současných problémech tlumočení pro neslyšící. Tlumočnická profese v posledních dvaceti letech prochází v ČR velmi dynamickým vývojem. Mění se statut českého znakového jazyka a s ním i celkové postavení tlumočníka znakového jazyka ve společnosti. Přestože je role tlumočníka ukotvena v současné legislativě, stále je to klient, kdo nejvýraznějším způsobem určuje reálnou podobu vykonávané tlumočnické služby. V dnešní podobě tlumočnické služby se nejedná jen o paušální tlumočení pro anonymního klienta, ale především o snahu maximálně se přizpůsobit za všech okolností zcela konkrétnímu klientovi. Jsou tedy na tlumočníka kladeny velmi vysoké nároky a pokud si nevytvoří obranné mechanismy, je reálně ohrožen syndromem vyhoření.

16.00 (201)
-  Napište si vlastní slovník (Jiří Vedral)

16.30 (16)
-  Zpívající tlumočníci (Hana Čechová, Milan Dvořák, Alena Hanusová, Maria Molchan)

*******************

10.00-17.00 (151)
-  CAT program Transit NXT (STAR)
prezentace a prodej, každou celou hodinu úvodní školení a konzultace.

9.00-18.00 (152)
-  LINGEA – prezentace a prodej elektronických i tištěných slovníků

10.00-17.00 (153)
-  Eknihy - eLibellus - elektronické knihy a čtečky, prezentace, konzultace

9.00-18.00 (chodba, vchod D)
-  Zdravé osvětlení pro oči překladatelovy (prezentace a prodej lamp firmy Ratio Bona)
viz též http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=2180

9.00-18.00 (chodba, vchod D)
-  Slovníky a glosáře Jiřího Vedrala (prodej)

9.00-18.00 (15)
-  Co děláme, když neděláme IV - výstavka + šperky ze Šporku

10.00-18.00 (chodba, vchod C)
-  Book-sekáč vulgo knižní second hand

**************************

Páteční program (5. 11.) najdete ZDE.

**************************

Restaurace v budově je otevřena od 9 do 15 hodin.

VSTUP NA VŠECHNY AKCE ZDARMA!Helen J. L. Campbell