JTP :: Evropský kurz konferenčního tlumočení
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

Evropský kurz konferenčního tlumočení

středa 3. ledna 2007.
pondělí 8. října 2007.

The European Masters’ in Conference Interpreting
Ústav translatologie FF UK Praha (akademický rok 2007/2008)

Ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem pořádá Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (člen konsorcia evropských univerzit „The European Masters’ in Conference Interpreting“) od října 2007 již šestý ročník náročného dvousemestrálního postgraduálního kurzu konferenčního tlumočení: 26 týdnů – celkem 1000 hodin, z toho minimálně 600 hodin přímá výuka (cca 520 hodin tlumočení - podle zvolených jazykových kombinací, cca 80 hodin přednášek), 400 hodin samostudium, vlastní příprava a studijní pobyt na partnerských univerzitách.
Úspěšné absolvování kurzu, složení závěrečných tlumočnických zkoušek před mezinárodní komisí, ve které jsou zastoupeni i představitelé Evropského parlamentu a Generálního ředitelství Společného tlumočnického a konferenčního servisu (SCIC) Evropské komise, otevírá možnosti tlumočnicky se prosadit i v celoevropském prostoru, zejména pak s perspektivou předsednictví České republiky v 1. pololetí roku 2009, kdy bude potřeba využívat služeb velkého počtu českých špičkových vysoce kvalifikovaných konferenčních tlumočníků.
* Kurz je akreditován Ministerstvem školství ČR jako rekvalifikační kurz pro absolventy VŠ (konferenční tlumočník pro evropské struktury).
* Kurz je určen pro absolventy všech typů vysokých škol, kteří mají vysoký stupeň jazykové a kulturní kompetence v mateřštině i příslušných cizích jazycích, řečové, psychické a další nezbytné předpoklady pro tlumočení, všeobecný rozhled v domácí, mezinárodní a především evropské politice a ekonomice.
* Pro akademický rok 2007/08 budou přijímáni zájemci s následujícími jazyky: čeština (A,B,C), angličtina (A,B,C), francouzština (A,B,C), němčina (B,C), italština (A,B,C), španělština (A,B,C) a eventuálně dalšími jazyky (C) – dle počtu zájemců a možností ÚTRL FF UK.
* Minimální požadované jazykové kombinace: A-B, A-B-C nebo A-C-C (jazyky A,B,C: dle kategorizace Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC – A = aktivní jazyk na úrovni mateřštiny, B = aktivní jazyk, ze kterého i do kterého je schopen uchazeč kvalitně tlumočit, C = pasivní jazyk, ze kterého je schopen uchazeč tlumočit).
* Vedoucí kurzu: Doc.PhDr. Ivana Čeňková,CSc.

Podrobné informace o kurzu a přihlášky získáte na adrese:
http://utrl.ff.cuni.cz

Ústav translatologie FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1
tel: +420-221619512 (sekretariát: paní Linda Hurníková)
fax: +420-221619528
e-mail: ivana.cenkova@ff.cuni.cz

* Přihlášky je nezbytné doručit na adresu ÚTRL FF UK nejpozději do 4. května 2007
* Vstupní zkoušky: 4.-7.června 2007
* Zahájení výuky: 8.října 2007
* Cena kurzu:
poplatek za vstupní zkoušku: 850,-Kč
kurzovné: 75.000,-Kč (splatné ve dvou semestrálních splátkách).
* Lze požádat o stipendium od Evropské komise a Evropského parlamentu.

Další informace:
www.emcinterpreting.net
http://utrl.ff.cuni.cz
http://ec.europa.eu/scic