Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 5. Články a zajímavosti > Odborné

NOVÉ OBORY NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY

pondělí 2. dubna 2007.
pondělí 2. dubna 2007.

ROMÁNSKÁ FILOLOGIE - PHILOLOGIE ROMANE - FILOLOGIA ROMANZA - FILOLOGÍA ROMÁNICA

Francouzština - Italština - Španělština

Od akademického roku 2007/2008 si mohou uchazeči o studium na Filozofické fakultě JU vybrat tři nové bakalářské obory Románské filologie (RF), a sice se specializací Francouzský jazyk, Italský jazyk a Španělský jazyk. V rámci studijního programu Filologie lze studovat dvouoborové kombinace Francouzský jazyk – Italský jazyk, Francouzský jazyk – Bohemistika, Francouzský jazyk – Španělský jazyk a Italský jazyk – Bohemistika, v rámci studijního programu Historie jsou nabízeny kombinace Francouzský jazyk – Historie a Španělský jazyk – Historie.

Studijní obory Románské filologie mají jednotnou koncepci a počítají s co nejtěsnějším propojením romanistických disciplín do společného romanistického základu, který překonává úzkou perspektivu filologie národní, a umožní tak studentům získat potřebný nadhled i zázemí pro kontrastivní zkoumání jazyků a literatur. Nové obory nabízejí studentům získání jazykových kompetencí v alespoň jednom zvoleném románském jazyce na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce, dále zprostředkovávají systematické znalosti synchronní lingvistiky tohoto jazyka (fonetika a fonologie, morfosyntax, lexikologie), opírající se o obecně lingvistický základ (obecná lingvistika, románská lingvistika). Do povinné složky rovněž patří seznámení s příslušnými kulturními reáliemi včetně širšího historického kontextu. Specifikem oborů románské filologie je možnost zaměřit se v průběhu studia buďto na románské literatury, anebo na studium odborného administrativně-právního jazyka s příslušnými právními reáliemi. Literární či administrativně-právní směr spočívá ve výběru předem stanoveného bloku povinně volitelných disciplín, které jsou zakončeny povinně volitelným předmětem státní závěrečné zkoušky. Záměrem Filozofické fakulty je nabídnout budoucím absolventům v horizontu tří let navazující magisterské studium všech tří jazykových specializací, včetně možnosti navazujícího studia učitelství pro SŠ.
Výuku zajišťuje Ústav romanistiky FF JU romanist@pf.jcu.cz .
Informace k přijímacímu řízení naleznete na adrese http://www.ff.jcu.cz/documents/prij-pravidla0708-nove_obory.php.