Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 6. Slovník roku > Starší ročníky

Seznam slovníků 2006

Na této stránce zveřejňujeme chronologický seznam publikací přihlášených do 13. ročníku soutěže Slovník roku (1.1.2005-31.12.2005).
Poslední příspěvky : středa 18. ledna 2006.

Články v této rubrice

Vysloužil, Jiří: HUDEBNÍ SLOVNÍK PRO KAŽDÉHO I.

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakladatelství Lípa – A. J. Rychlík, Vizovice 2001. 350 str. Seznam nejpoužívanějších zkratek, seznam věcných hudebních slovníků, vyobrazení hudebních ná­strojů, rejstřík jmenný. ISBN 80-901199-05


Vysloužil, Jiří: HUDEBNÍ SLOVNÍK PRO KAŽDÉHO II.

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakladatelství Lípa – A. J. Rychlík, Vizovice 2001. 638 str. Skladatelé a hudební spisovatelé, jejich základní životopisná data, hudební ob­last tvůrců, hlavní díla. ISBN 80-86039-23-9.


Strettiová S. Terezie Josefa, OP: ANGLICKO-ČESKÝ TEOLOGICKÝ SLOVNÍK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Univerzita Karlova v Praze- Naklada­telství Karolinum, Praha 2004. 3. vyd. 81 str. Dodatek: Vlastní jména. ISBN 80-246-0867-7. 53,-


Lubomír Košnar: NĚMECKO-ČESKÝ ARCHEOLOGICKÝ SLOVNÍK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum (učební texty UK). Praha 2005. 1. vyd. 263 str. ISBN 80-246-0959-2. 190,- Kč. Slovník doplňuje dosavadní oborové německo-české lexikony prvním souborným zachycením běžnější i základní speciální terminologie, užívané v německé archeologické literatuře, zvláště prehistorické. Výběrově zařazena též hesla z oborů, které se v archeo­logickém bádání při dnešní interdisciplinární spolupráci uplatňují (antropologie, botanika, geologie, mineralogie, pe­trografie, numismatika aj.), pozornost je věnována též geografickým názvům. U četných termínů připojeny odkazy na synonyma, nebo slova obsahově spjatá, samostatně rovněž obsažená ve slovníku. Připojený seznam dřívějších a historických německých místních názvů v ČR je zaměřen na lokality s archeologickými nálezy, resp. na místa v nále­zově bohatších oblastech a má posloužit zvláště při práci se starší německou archeologickou a vlastivědnou litera­turou, týkající se pohraničních oblast


Bohuslav Balcar a kol.: EVROPSKÁ AGENDA

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakladatelství Nataša Balcarová – RESONANCE, Domažlice 2005. 1. vyd. 422 s. ISBN 80-902812-5-7. Čtyřjazyčný tematický slovník v 50 kapitolách. (politika, hospodářství, sociální sféra, vzdělání, kultura, sport a j.). V jednotlivých tematických kapitolách řazeno abecedně podle češtiny, dále ANG-NĚM-FRA. V závěru celkový anglický, německý a francouzský abecední rejstřík.


Bohuslav Balcar: ČESKO-ANGLICKÝ ODBORNÝ KONVERZAČNÍ SLOVNÍK CESTOVNÍHO RUCHU

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakladatelství Nataša Balcarová – RESONANCE, Domažlice 2003. 2. vyd. 339 s. ISBN 80-902812-4-9.


Bohuslav Balcar: ČESKO-NĚMECKÝ ODBORNÝ KONVERZAČNÍ SLOVNÍK CESTOVNÍHO RUCHU

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakladatelství Nataša Balcarová – RESONANCE, Domažlice 2003. 2. vyd. 324 s. ISBN 80-902812-7-1.


František Vlk: ČESKO-ANGLICKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK MOTOROVÝCH VOZIDEL

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Prof. Ing. Franti­šek Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, Brno 2005. 1. vyd. 310 s. Zpracování tohoto česko-anglického i níže uvedeného česko-německého slovníku se opírá hlavně o originální materiály (časopisy, knihy, katalogy), normy ISO, ECE, EEC, EU, DIN a SAE, firemní podklady, servisní a dílenské příručky, internetové informace aj. ISBN 80-239-4022-8.


František Vlk: ČESKO-NĚMECKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK MOTOROVÝCH VOZIDEL

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Prof. Ing. Franti­šek Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, Brno 2005. 1. vyd. 312 s. Tento česko-německý i výše uvedený česko-anglický slovník zahrnuje odborné výrazy z oblasti motor (a jeho řízení, příslušenství, zkoušení), diagnostická kontrola, spojka, převodovka, řídící ústrojí, brzdová soustava, nápravy, kola, podvozek, karoserie, elektrické a elektronické sys­témy, bezpečnost, nehody, údržba a opravy, motocykly, stavební, speciální a zemědělská vozidla aj. ISBN 80-239-4027-7.


SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950-2005. SVAZEK XIV (Sh – Sr)

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2005. 1. vyd. 366 s. 3000 výtisků. Dosud nejrozsáhlejší encyklopedické dílo tohoto druhu. Hesla obsahují stručné životopisné údaje, informace o výstavách, bibliografii, fotografický portrét umělce a ukázku z jeho díla. Černobílé foto. Rejstřík. ISBN: 80-86171-20-5. Svazky I-X obdržely v roce 2003 Cenu poroty za biografický slovník.


TECHNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ - 7. sv. (R-Š)

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Encyklopedický dům, Praha 2005. 546 s. 500 ilustrací, 2 barevné. přílohy. Sedmý z osmi svazků. ISBN 80-86044-25-4 (svazek). 80-86044-16-5 (soubor). 490 Kč.


TECHNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ - 8. sv. (T-Ž)

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Encyklopedický dům, Praha 2005. Závěrečný z osmi svazků. 609 s. 252 černobílých 58 barevných ilustrací. Celý komplet obsahuje přes 45 000 hesel a 4000 ilustrací ISBN 80-86044-26-2 (svazek). 80-86044-16-5 (soubor). 550 Kč.


M. Sádlíková a kol.: VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

LEDA, Voznice 2005, ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR. 1432 s. 1. vyd. 121 000 českých výrazů a přes 236 000 ruských ekvivalentů. Všeobecná slovní zásoba obou jazyků vč. hovorových a slangových výrazů, nových slov a slovních spojení, oborná terminologie, bohatá fra­zeologie, slovníček zeměpisných jmen a slovníček zkratek. Nové, zcela přepracované a podstatně doplněné vydání největšího česko-ruského slovníku. ISBN: 80-7335-048-3 Doporučená cena: 1290 Kč.


Ivan Krouský, František Šilar: JAPONSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

LEDA, Voznice 2005. 1. vyd. 520 s. Přes 86 000 japonských výrazů a 115 000 českých ekvivalentů. Druhé, opravené a podstatně rozšířené vydání. Kromě sinoja­ponských slov též slova přejatá z evropských jazyků. Počet japonských znaků ve slovníku odpovídá počtu znaků zvládaných při povinné školní docházce v Japonsku (cca 2000 znaků), který je požadován i při státní jazykové zkoušce z japonštiny. Obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, jakož i znaky, z nichž tyto abecedy vznikly. Přehled způsobů transkripce japonského písma do latinky, tabulky japonských letopočtů. Doprovodné ilustrace vybrány z japonských originálů, představují především japonské reálie. Vyšlo s přispěním The Japan Foundation. ISBN 80-7335-045-9. Doporučená cena: 590 Kč.


Jaromír Mindl, Josef Panchartek: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK CHEMICKO-TECHNOLOGICKÝ – na CD

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

PROFI LEXICON – překladové slovníky, 2005. 95 000 anglických termínů s přepisem výslovnosti. V souladu s praxí Chemical Abstract Service zahrnuje i termíny z hraničních oborů jako agrochemie, potravinářská chemie, pa­pírenský, sklářský, textilní a kožedělný průmysl, metalurgie, mineralogie, farmacie, polygrafie, cukrovarnictví, tech­nolgie výroby plastických hmot, výbušnin, zpracování dřeva aj. Fulltextové vyhledávání, listování po jednotlivých stranách, kopírování textu do schránky, tisk části či celého slovníku (www.profilexicon.com)


Eva Ondrčková, Marta Grossmanová, Zuzana Gáková: SLOVNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE SLOVENSKO-ANGLICKO-NEMECKÝ – na CD

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

AMSOFT, Košice 2005. 1996 slovenských, 1992 anglických a 2045 nemeckých výrazov. Trojjazyčné ekvivalenty pre názvy inštitúcií, agentúr, zmlúv, akčných plánov, bielych kníh, dokumentov, programov, paktov, organizácií fondov, iniciatív, aktov, nástrojov práva EÚ ap. Skratky ištitúcií, programov, fondov a organizá­cií. Více na www.slovnikeu.sk.


Josef Čermák, Kristína Čermáková: SLOVNÍK LATINSKÝCH CITÁTŮ

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Euromedia Group – Knižní klub v edici UNIVERSUM, Praha 2005. 544 s. Citáty: aforismy, sentence, gnómy, maximy, výroky, hesla, nápisy, přísloví, pořekladla, úsloví, rčení, obraty, pojmy, termíny. Rejstřík klíčových slov, abecední soupis českých překladatelů, autoři citátů do knihy zařazených, seznam biblických zkratek. Doslov: Latina jako nástroj vzdělanosti. ISBN: 80-242-1372-9.


ČESKO-ANGLICKÝ, ANGLICKO-ČESKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK / CZECH-ENGLISH, ENGLISH-CZECH POCKET DICTIONARY – na CD

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Levné knihy KMa, Praha 2005. 30 000 hesel + doplňující fréze, stručná gramatika, přepis výslovnosti. Fulltextové vyhledávání s jazykovou analýzou, kopírování textu do schránky, tisk části nebo celého slovníku.


Kryštof Bajger a kol.: SLOVNÍK VULGARISMŮ – sprostě v 6 jazycích

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Česko-anglicko-německo-fran­couzsko-španělsko-slovensko-polský. AGAVE, Praha 2005. 190 s. ISBN 80-86160-89-0.


Pavel Dolejší: ŠKOLNÍ SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ.

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Pavel Dolejší, nakladatelství a vydavatelství, Humpolec 2005. 6. vyd. 288 s. ISBN 80-86480-58-5.


Zuzana Dvořáková a kol: SLOVNÍK POJMŮ K ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

C. H. Beck, Praha 2004. Edice Beckovy odborné slovníky. 1. vyd. 158 s. Zahrnuje otázky trhu práce a zaměstnanosti, organizace personální práce, činnosti, strategie a plánování, řízení výkonů, získávání a výběru pracovníků, vzdelávání, motivace, pracov­ního práva, odměňování, sociálního rozvoje, personálního informačního systému, sociální politiky a politiky zaměst­nanosti EU. Hesla propojena, obsahují odkazy na literaturu a www stránky. ISBN 80-7179-468-6.


Vlasta Borovanová, Petra Kameníková, Denisa Schránilová: VELKÝ KAPESNÍ FRANCOUZSKO-ČESKÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ SLOVNÍK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakl. KPS Praha ve spolupráci s nakladatelstvím FRAG­MENT, Havlíčkův Brod, 2005. 1. vyd. 378 s. Francouzsko-česká část, 280 s. čes.-franc. část. 19 900 hesel F-Č část, 17 600 Č-F část. Tradiční i nový pravopis, obtížná výslovnost v české části, tabulky symbolů a geogr. názvů, www stránky, vzorové dopisy, srovnání většiny francouzských slovníků z hlediska rozsahu a aktuálnosti. ISBN 80-7200-990-7, 80-901133-6-2.


Olga Limburská, Eva Mrázková a kol. : VELKÝ KAPESNÍ NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakl. FRAGMENT, Havlíčkův Brod a KPS Praha. 792 s. Přes 15 000 hesel v každé části. Nový i starý pravopis, obsáhlá gramatika, tabulky symbolů a geografických názvů. ISBN 80-253-0108-7, 80-90113-2-X.


BULHARŠTINA – TURISTICKÝ SLOVNÍK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Vydavatel Vladimír Karpíšek, Příbram 2005. 1. vyd. 226 s. Česko-bulharská a bulharsko-česká část, tématický přehled běžných konverzačních frází a výrazů. ISB 80-239-4914-4.


ENCYKLOPEDIE SVĚTOVÝCH DĚJIN

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Slovart, Praha 2004. 256 s. Z a ngl. Originálu Encyclopaedia of World Histrory (Parragon 2003) přeložila Jana Novotná. Přes 1000 ilustrací, detailní mapy, přehledné chronolo­gické tabulky. Historie lidstva od doby kamenné po 21. století. ISBN 80-7209-651-6. 299,- Kč.


Zdeněk Pavlík, Květa Kalibová: MNOHOJAZYČNÝ DEMOGRAFICKÝ SLOVNÍK – Český svazek. Acta demographica XV

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Česká demografická společnost, Praha 2005. 2., aktualizované vydání. 184 s. Slovník je výsledkem spolupráce s Mezinárodní komisí pro přípravu Mnohojazyčného demografického slovníku při Meziná­rodní unii pro vědecké studium populace, která vydala první tři verze (francouzskou, anglickou a španělskou). První vydání českého svazku vyšlo v r. 1965 (nakladatelství ČSAV), toto druhé, aktualizované vydání, vychází po více než dvaceti letech. Výkladová část slovníku je řazena do tematických kapitol (Základní pojmy, zpracování demo­grafických statistik, stav obyvatesltsva, úmrtnost a nemocnost, sňatečnost a rozvodovost, porodnost, populační růst a demografická reprodukce, migrace, ekon. a soc. aspekty populačního vývoje).V abecednim rejstříku jsou uve­dena hesla s číselným označením, podle něhož je lze nalézt jak v českém, tak v jiných jazykových svazcích. ISBN 80-239-4864-4.


Naděžda Kločko: ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK SOUČASNÉ SLOVNÍ ZÁSOBY Z OBLASTI POLITIKY

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta, Brno 2004. 2. vyd. 72 s. Přes 3500 slov a slovních spojení, rozdělených do 5 větších tématických skupin: prostředky masové informace, společnost, mezinárodní politika, vnitřní politika, ekonomika. ISBN 80-210-3561-7.


Jan Šelešovský, Eduard Bakoš a kol.: SLOVNÍK VEŘEJNÝCH FINANCÍ

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Masarykova univerzita v Brně – Ekonomicko-správní fakulta, Brno 2004. 1. vyd. 66 s. ISBN 80-210-3614-1.


Hana Peloušková: NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH GRA­MATICKÝCH TERMÍN

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury, Brno 2005. 1. vyd. 44 s. ISBN 80-210-3626-5.


Miloň Potměšil a kol.: VŠEOBECNÝ SLOVNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA, A-N

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakladatel­ství Fortuna, JUDr. František Talián, Praha 2005. 1. vyd. 496 s. Lektorovali Jana Kubicová a Bc. Ota Panský. Slovník obsahuje výběr českých slov pro všeobecný slovník znakového jazyka s uvedením všech známých odchy­lek znaků, způsobených geografickou rozrůzněností míst, odkud pocházeli respondenti. Základem díla cca 1400 znaků. Jendotlivé znaky byly zaznamenávány na video, z něj pořízeny do slovníku fotografie, opatřené šipkami vyja­dřujícími pohyb a popisem. ISBN 80-7168-800-2.


Miloň Potměšil a kol.: VŠEOBECNÝ SLOVNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA, O-Ž

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakladatel­ství Fortuna, JUDr. František Talián, Praha 2005. 1. vyd. 550 s. Lektorovali Ota Panský a Monika Kleisnerová. Úvodní stať Notace českého znakového jazyka zpracovala Petra Bímová. Jako vedlejší produkt vzniká verze slovnéíku na CD. Technické zpracování – jeden znak = jeden soubor – umožňuje velmi snadný přístup do celého souboru. ISBN 80-7168-917-3.


Bohuckyj, Kostjantyn: UKRAJINSKO-ANHLIJSKYJ ROZMOVNYK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakl. Diaprint, Kyjiv, Doneck 2004, 248 s. Ukrajinsko-anglická konverzace určená hlavně Ukrajincům, kteří chtějí získat základní zna­losti anglické konverzace. Každá kapitola je doplněna bohatým slovníčkem s výslovností, který lze využívat nejen jako součást konverzace. ISBN 966-686-030-9


Miňkovecka, L.: UKRAJINSKO-POLSKYJ ROZMOVNYK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakl. Avers, Lviv 2002, 496 s. Praktická ukrajinsko-polská konverzace vhodná nejen pro turisty a ty, kteří přijdou krátkodobě do styku s polským jazykem, ale i pro studenty polské filologie a úředníky v západních oblastech Ukrajiny. Konverzace je doplněna výslovností a na konci je sympatický, ukrajinsko-polský i polsko-ukrajinský slovníček, taktéž s výslovností. ISBN 966-7466-75-2


Zamichovala, I. V.: UKRAJINSKO-NIMECKYJ ROZMOVNYK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakl. Avers, Lviv 2002, 352 s. Konver­zace pro Ukrajince, kteří přijdou do styku s němčinou na konverzační úrovni. Konverzace je na konci doplněna oboustranným slovníčkem s výslovností. ISBN 966-7466-73-6.


Usatjuk, O. A.: UKRAJINSKO-PORTUHALSKYJ ROZMOVNYK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakl. Avers, Lviv 2000, 312 s. Zá­kladní konverzace pro všechny Ukrajince, kteří jedou ať už na dovolenou nebo obchodně do Portugalska a pro studenty portugalštiny. Konverzace obsahuje výslovnost a na konci je oboustranný slovníček. ISBN 966-7466-32-9.


Lypka, T. O.: UKRAJINSKO-ITALIJSKYJ ROZMOVNYK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakl. Avers, Lviv 2001, 176 s. Malá ukrajin­sko-italská konverzační příručka s výslovností a základním italsko-ukrajinským i ukrajinsko-italským slovníčkem na konci publikace. ISBN 966-7466-54-X


Lypka, B. M.: UKRAJINSKO-ISPANSKYJ ROZMOVNYK

čtvrtek 10. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakl. Avers, Lviv, 232 s. Malá ukrajinsko-španělská konverzační příručka, která uspokojí začátečníky na cestách i začátečníky studenty, kteří si chtějí ověřit znalosti základních frází i výslovnost. Konverzace je doplněna poměrně rozsáhlým oboustranným slovníčkem, vhod­ným i pro pokročilejší uživatele. ISBN 966-7466-33-7


Kolektiv autorů a Rita Kindlerová: ŘEČTINA-KONVERZACE, ŘECKO-ČESKÝ A ČESKO-ŘECKÝ SLOVNÍK

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakl. Infoa, Dubicko 2005, 1. vyd. 288 s. Solidní konverzace pro turisty a začátečníky studenty no­vořečtiny. Kniha je rozdělena do dvou částí – konverzace, která je doplněna výslovností a barevným rozlišením jednotlivých částí, a dosti obsáhlého řecko-českého a česko-řeckého slovníčku, který ocení opět nejen turisté. ISBN 80-7240-408-3.


Martin Vokurka, Jan Hugo a kol.: VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Maxdorf, Praha 2005, 5. vyd. 1024 str. Klasický výkladový slovník obsahující 36000 hesel z teoretických, preklinických, klinických i pomocných oborů medicíny. Hesla jsou propojena odkazy a doplněna etymologickými poznámkami, v řadě případů i příklady a ilustracemi. Eponymická hesla jsou doplněna stručnými životopisnými údaji. ISBN: 80-7345-058-5. 1495,- Kč.


Jaroslava Kommová: CHEMICKÝ SLOVNÍK NĚMECKO-ČESKÝ / CHEMISCHES WÖRTERBUCH DEUTSCH-TSECHISCH

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2005. 1. vyd. 180 s. Základní chemická terminologie v rozsahu odpovídajícím středoškolskému učivu. Všechny příkladové věty pochá­zejí z autentických pramenů a nemají funkci primárné výkladovou, ale dokladovou. Mimo abecední heslové části obsahuje slovník samostatné oddíly: Výstražné pokyny (R-věty), Pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty), Vý­stražné symboly, Laboratorní pomůcky, Periodická tabulka chem. prvků, Veličiny a jednotky. ISBN 80-246-1032-9.


FRAUS ILUSTROVANÝ TEMATICKÝ SLOVNÍK ANGLICKO-ČESKÝ

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005. 1. vyd. 432 s. 12 000 jednoslovných a dvouslovných hesel a kolem 6000 ustálených spojení a příkladových vět. Hesla uspořádána podle témat pro praktické využití při studiu angličtiny. Výslovnost přepsána mezinárodní fonetickou transkripcí, základem slovní zásoby je britská angličtina. Několik set fotografií. Slovník je dalším pro­duktem slovníkové báze multiBANK – Multimedia Bank of Languages, lexikografickým systémem vyvinutým na­kladatelstvím Fraus. ISBN 80-7238-344-2. 489,- Kč.


Jiří Langer: ATLAS PAMÁTEK – EVROPSKÁ MUZEA V PŘÍRODĚ. ILUSTROVANÝ PRŮVODCE PO MUZEÍCH LIDOVÉ ARCHITEKTURY.

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Baset, Praha 2005. 1. vyd. 892 s. 2600 fotografií, 141 plánků muzeí, 48 map států. Vyčerpá­vající přehled muzeí v přírodě v rámci abecdně řazených evropských států. U každého muzea historická pasáž, charakteristika lidových staveb a jejich funkcí, muzejních exponátů a programů. Popis dochovaných památek v okolní oblasti. Rozsáhlá studie o vývoji evropského domu. ISBN 80-7340-071-5.


Kolektiv autorů: ČESKÝ LES - PŘÍRODA, HISTORIE, ŽIVOT

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Baset, Praha 2005. 1. vyd. 880 s. 2570 barevných fotografií, 300 dobových fotografií a kreseb, 62 přehledných tabulek a grafů, 147 map a plánků. Kapi­toly: Příroda, Lidé a sídla, Dějiny, Kultura, Obživa, Doprava, Turistika. Rejstříky: místní, jmenný, živočichů, rostlin a nerostů. Německo-český místopisný slovníček. Při objednávce u nakladatele navíc bonus - DVD s filmem Zapo­menutý kraj. Publikace navazuje na první svazek ediční řady Krajina a lidé / Naše pohoří Šumava – příroda, historie, život. ISBN : 80-7340-065-0, 1380 Kč.


Jenny Poláková: LEXIKON ŠKOL, ŠKOLSKÝCH, VÝCHOVNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ v německé jazykové oblasti

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Vyd. Marek Konečný, Brno 2005. 86 s. 350 hesel. Ucelený, stručný výkladový slovník – základní údaje o vzniku a vývoji jednotlivých vzdělávacích a výchovných i mimoškolských institucí, jejich postavení ve vzdělávacím systému, zakladateli, forem učení a studia ap. Východiskem byla německá, slovenská a česká díla o dějinách výchovy a vzdělávání, popř. slovníková zpracování z oblasti pedagogiky. Úvodem stať Nástin vývoje a vzdělávání v německé jazykové oblasti. ISBN 80-903516-1-1.


Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová: SLOVNÍK SLOVESNÝCH, SUBSTANTIVNÍCH A ADJEKTIVNÍCH VAZEB A SPOJENÍ

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

ACADEMIA, Praha 2005. 1. vyd. 580 s. Slovník zaplňuje mezeru v bohemistickém slovníkářství i mluvnictví: je první příručkou, která zachycuje konkrétní vazby a spojení u téměř 13 000 českých sloves, podstatných a přídavných jmen. Každá lexikální jednotka je ve všech svých významech dolo­žena charakteristickými spojeními, slovesa vždy celými větami. Slovník zachycuje též značný aktuální pohyb a změny vazeb. ISBN 80-200-1310-5. 444 Kč.


Václava Holubová a kol.: NOVÝ AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A-Ž

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

ACADEMIA, Praha 2005. 880 s. Nové, přepracované vydání. Nejrozsáhlejší slovník cizích slov u nás. Přes 100 tisíc výrazů, pojmů, termínů, slovních spojení cizího původu a slov přejatých ze všech oborů lidské činnosti. ISBN 80-200-1351-2. 495 Kč.


František Vlk: ZKRATKY A AKRONYMY V AUTOMOBILOVÉ TECHNICE

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Prof. Ing. František Vlk, DrSc., Nakl. a vydavatelství, Brno 2005. 1. vyd. 384 s. Pres 22 000 hesel. Anglické zkratky, německé zkratky, definice, obrázky. ISBN 80-239-3719-7.


OXFORDSKÝ SLOVNÍK SVĚTOVÝCH DĚJIN

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

ACADEMIA, Praha 2005. 1. vyd. 700 str., 251 čb. obr. Další ze slavné řady oxfordských slovníků představuje pomůcku pro základní orientaci v událostech, pojmech a osobnostech světových dějin od jejich počátku do současnosti. Poskytuje též představu o koncepci světových dějin z anglosaského pohledu - najdeme tu proto i zmínky o historických reáliích a postavách, které v běžných příručkách vydávaných ve středoevropském prostoru nejsou obsaženy. Přibližná cena cca 600 Kč.


K. Sklenář a kol.: BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK NAŠICH ARCHEOLOGŮ

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

LIBRI, Praha 2005. 1. vyd. 716 s. Slovník zahrnuje nejen medailonky našich archeologů, a to včetně těch, kteří se zabývají archeologií klasickou, působí­cích v Egyptě, Mezopotámii a podobně, ale i cizích, kteří naopak působili či působí u nás, a to s výběrovou bibliografií. Kniha obsahuje i výčet našich současných archeologických pracovišť a institucí s adresami, periodik s tematikou ar­cheologie (včetně zaniklých) a další údaje. 890 Kč. ISBN 80–7277–253–8.


Kolektiv autorů: SLOVNÍK ZNAKOVÉHO JAZYKA TERMINOLOGIE Z OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ, PORODU A PÉČE O NOVOROZENCE – na CD

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Oboustranný dvojjazyčný slovník český jazyk-český znakový jazyk. Pro zdravotníky a tlumočníky vizuálních forem komunikace neslyšících (český znakový jazyk, znako­vaná čeština), i pro další cílové skupiny – Neslyšící matky, žáky a učitele škol pro sluchově postižené, lingvisty znako­vého jazyka, studenty znakového jazyka ap. Přes 500 odborných termínů v osmi tematických celcích. Písemné vyjád­ření hesla, fotografie, kresby, videonahrávka znaků. Vyhledávání: podle češtiny – v obsahu (kapitoly se rozbalí na jed­notlivé termíny), v abecedním rejstříku, klíčových slovech) a podle znakového jazyka (absolutní novinka!) - z tabulky se vybere tvar ruky, který má hledaný znak obsahovat. Slovník vznikl v rámci projektu Centrum pro matky se slucho­vým postižením – vyškolení a příprava zdravotnického personálu, jehož řešitelem je Středisko rané péče Tam­tam


V. Rameš: SLOVNÍK PRO HISTORIKY A NÁVŠTĚVNÍKY ARCHÍVŮ

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

LIBRI, Praha 2005. 1. vyd. 430 s. Příručka pro všechny zájemce o archivnictví, historii a historické studium, pro návštěvníky archivů, muzeí a knihoven. Vysvětlují se v ní pojmy oboru archivářského, historického, z věd historických (výběrem: diplomatika, epigrafika, chro­nologie, metrologie, kodikologie, numismatika, paleografie, sfragistika aj.) a z dějin správy. Text vysvětluje zásady stu­dia v archivech a práce s prameny; radí, jak sestavit rodokmen, jaké prameny sledovat a jaké instituce navštívit. Vy­světluje pojmy z našich politických dějin a ústavní dějiny do roku 1945. Všímá si reálií a funkce státních, dvorských, stavovských, církevních, vrchnostenských a městských úřadů a institucí. V neposlední řadě pak připomíná některé historické prameny kronikářské povahy. 295 Kč, ISBN 80–7277–175–2.


M. Lutovský, L. Smejtek a kol.: PRAVĚKÁ PRAHA

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

LIBRI, Praha 2005. 1. vyd. 1040 str. Na 1200 obr. Kolektiv předních archeologů přináší ucelený přehled pravěkých a raně historických dějin Prahy od starší doby kamenné po vznik českého státu v 10. století. Jednotlivé kapitoly popisují osídlení na území dnešní Velké Prahy v základních etapách dávných lidských dějin, zasazují nálezy do souvislostí pravěkého vývoje celých Čech. Zároveň přinášejí i kompletní soupis pražských archeologických nalezišť každého období s lokalizací v dnešní uliční síti a s popisem situací a uvede­ním nálezů. Úvodní studie se zabývají přírodními podmínkami (Václav Cílek) a dějinami pražské archeologie. 1800 Kč. ISBN 80–7277–236–8.


Věra Petráčková, Jiří Kraus a kol.: VELKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV – na CD

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

LEDA. Voznice 2005. 2., rozšířené vydání výkladového slovníku. Rozsahem i způsobem zpracování překonává všechna dosud v češtině publiko­vaná slovníková díla tohoto zaměření, zahrnuje 106 000 významů v češtině užívaných slov, citátových spojení, zkratek a značek cizího původu. Obsahuje zevrubná poučení o přejatých slovech v češtině z hlediska jejich významu, pravopisu, výslovnosti, původu, stylového zařazení i užití. Kromě terminologie oborů, jež v současnosti procházejí největšími pro­měnami, zaznamenává dílo i nová slova nebo významové posuny. 1 CD, 840 Kč, EAN 8594037280556.


Jiří Elman: ANGLICKO-ČESKÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

LEDA. Voznice 2005. Cca 80 000 anglických termínů a téměř 100 000 českých ekvivalentů. Detailně pokrývá všechny oblasti současné ekonomické teorie i praxe, s přesahy do oblasti výpočetní techniky, hospodářského práva a profesionálního slangu. Podrobný soupis zkratek. 1350 Kč, EAN 8594037280273.


Kryštof Bajger: FRANCOUZSKO-ČESKÉ IDIOMATICKÉ VAZBY

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Impex, 2005. 1. vyd. 64 s. Soubor idi­omů, které jsou základem hovorového jazyka. Řazeno abecedně podle prvního slova, či nejdůležitějšího slova v idiomu. ISBN 80—86035-24-7.


Vilém Kraus, Zuzana Foffová, Bohumil Vurm, Dáša Krausová: NOVÁ ENCYKLOPEDIE ČESKÉHO A MORAVSKÉHO VÍNA – 1. díl

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Praga Mystica, Praha 2005. 1. vyd. 308 s. Prameny vinařské tradice, odrůdové bohatství vinic, příčiny rozmanitosti vína, réva vinná a vinice, třídění vína, naše vinařské oblast, vína a zvěrokruh. Vinař­ský slovníček. Rejstříky: odrůd révy vinné, vinařských subjektů, jmenný, místní, věcný. ISBN 80-86767-00-0.


Hana Kuklíková: GLOSARY - ENGLISH FOR INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT.Abridged version. (Angličtina pro průmyslové inženýrství a management)

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni, Katedra anglického jazyka a literatury - Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2004. 1. vyd. 32 s. ISBN 80-86473-84-8


Jiří Kubíček: SLOVNÍK POJMŮ Z OBLASTI ANIMOVANÉHO FILMU. Česko-anglicko-německo-francouzský, anglicko-česko-německo-francouzský, německo-česko-anglicko-francouzský, francouzsko-česko-anglicko-německý

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Druhé, opravené vyd. 80 s. Akademie múzických umění v Praze, filmová a televizní fakulta, katedra animované tvorby – AMU Praha. 2005. ISBN 80-7331-020-1.


PETRUS LODERECKERUS DICTIONARUM SEPTEM DIVERSARUM LINGUARUM. / Petar Lode­recker : SEDMEROJEZIČNI RJEČNIK – LATINSKOG, TALIJANSKOG, DALMATIN­SKOG/HRVATSKOG/, ČEŠKOG, POLJSKOG, NJEMAČKOG I MADARSKOG. Prvotisag, Prag 1605. Pretisak i Dodatak, Zagreb 2005. / Petr Loderecker : SEDMIJAZYČNÝ SLOVNÍK - LATINA, ITAL­ŠTINA, DALMATŠINA/CHARVÁTŠTINA/, ČEŠTINA, POLŠTINA, NĚMČINA A MAĎARŠTINA

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

První vydání Praha 1605. Reprint a dodatek Záhřeb 2005. Novi Libe + Nacionalna i sveučilišna knižnica Zagreb. Zpracování a vydání Sedmijazyčného slovníku (Praha 1605) bylo plodem spolupráce charvátského lexikografa a polyhistora Fausta Vrančiče a českého lexikografa, benediktina Petra Lodereckera. Vrančič roku 1595 vydal v Benátkách svůj Slovník pěti jazyků (latiny, italštiny, němčiny, charvátštiny a maďarštiny. Loderecker o deset let později přidal češtinu a pol­štinu. Podle výtisku z r. 1605 uloženého v Národní a univerzitní knihovně v Záhřebu vyšel u příležitosti 400. výročí první reprint plně reprodukující originální vydání, spolu s obsáhlým dodatkem v češtině a charvátštině (V. Havel: Slovo úvo­dem; I. Sanader: Vrančič a Loderecker 1605-2005; R. Katičič: Lodereckerův slovník – lexikografické dílo a kulturní památka; M. Samardžija: Charvátština ve Vrančičově a Lodereckerově slovníku; D. Karpatský: Hvězdné okamžiky v česko-charvátských literárních vztazích). ISBN 953-6045-44-3 (Novi Liber), 953-500-045-4 (NSK).


František Vlk: LEXIKON MODERNÍ AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY. Motory, převodná ústrojí, bezpečnost, komfortní systémy, dynamika vozidel

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Prof. Ing. František Vlk, DrSc., Nakladatelství a vydavatelství, Brno 2005. 1. vyd. 344 s. ISBN 80-239-5416-4.


Victor Malka: KNIHA ŽIDOVSKÝCH PŘÍSLOVÍ

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

1. vyd. Ikar, Bratislava 2005. 255 s. Z francouzského originálu Le Grand Livre des proverbes juifs (Presses de Châtelet, Paris, 2002) do slovenštiny přeložila Jarmila Šeligová. ISBN 80-551-0817-X. 299,- Sk.


ENCYCLOPAEDIA BELIANA. SLOVENSKÁ VŠEOBECNÁ ENCYKLOPÉDIA. 4. zväzok Eh - Gala

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2005. 1. vyd. 698 str. Redakční uzávěrka textů: 31. 10. 2004.ISBN 80-224-0847-6.


Stanislav Heřman: SLOVNÍK VODA – FACHWÖRTERBUCH WASSER – DICTIONARY WATER. TECHNOLOGIE – TECHNOLOGY

čtvrtek 17. listopadu 2005 napsal(a) Jan Valdman

K&H KINETIC, Klatovy 2005. 2. rozšířené vydání. 432 s. Přes 8000 výrazů. 2000 výtisků. Výběr hesel hlavně z oboru čistíren odpadních vod komunálních, průmyslových i zemědělských a z oboru úpravy vody technologické i pitné. Hesla řazena abecedne dle češtiny, anglický a německý abecední rejstřík. ISBN 80-239-4967-5.


Scott Cunningham: CUNNINGHAMOVA ENCYKLOPEDIE – ČARODĚJNICTVÍ V KUCHYNI

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Mladá fronta, Praha 2005. 1. vyd. 248 s. Z angl. originálu Cunningham’s Encyklopedia of Wicca in the Kitchen (Lelwellyn Publications, St. Paul, USA) přeložila Jaroslava Kočová. Slovníček pojmů. Věcný rejstřík. ISBN 80-204-1228-X


Jiří Vedral: ANGLICKO-ČESKÝ EKONOMICKO-PRÁVNÍ SLOVNÍK na CD

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 25 000 anglicko-českých hesel. ProfiLEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. (www.profilexicon.com)


Milena Bočánková, Miroslav Kalina: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK VÝRAZŮ EVROPSKÉ UNIE

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Ekopress, Praha 2005. 1. vyd. 290 s. A-Č a Č-A část, anglicko-český slovník zkratek. Politika, legislativa, sociální sféra, zemědělství, administrativa, financování, kultura, životní prostředí. ISBN 80-86119-90-4


Zbyněk Holub a kol.: DOUDLEBSKÉ NÁŘEČÍ A SLOVNÍK

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Roční období, České Budějovice 2004 (2005). 1. vyd. 420 s. Historické, jazykové vymezení regionu, osídlení Doudlebska a současný stav nářečí, lidová kultura Doudlebska. Diferenční slovník a tezaurus. Obrazové přílohy – kresby a dobové fotografie. Kniha vznikla na základě dlouholeté spolupráce vysokoškolských učitelů a jihočeských etnografů. 500 výtisků. ISBN 80-85524-01-5. 290 Kč.


Prokop Siostrzonek: VÁNOČNÍ SLOVNÍK

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2004. 1. vyd. 20 s. ISBN 80-7192-925.


Jiří Vedral: ANGLICKO-ČESKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK na CD

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 24 000 anglicko-českých hesel. ProfiLEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. Fulltextové vyhledávání s jazykovou analýzou, listování po jednotlivých stranách jako v knize, kopírování do schránky, historie zobrazených stránek, tisk části či celého slovníku. (www.profilexicon.com)


SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950-2005. SVAZEK XV (St-Šam)

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2005. 1. vyd. 380 s. Dosud nejrozsáhlejší encyklopedické dílo tohoto druhu. Hesla obsahují stručné životopisné údaje, informace o výstavách, bibliografii, fotografický portrét umělce a ukázku z jeho díla. Černobílé foto. 3000 výtisků. ISBN: 80-86171-24-8


DĚTSKÝ LEXIKON

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Euromedia – Knižní klub, Praha 2005. 1. vyd. 392 s. 1250 hesel, 800 fotografií, kreseb, mapek a plánků, 2500 odkazů. Hesla uspořádána abecedně. Tematické strany a dvoustrany, odpovědi na otázky, rekordní tabulky, návody na pokusy. Z němčiny (Bertelsmann Kinderlexikon) přeložila Alena Bezděková, pro české vydání upravil a novými hesly doplnil Petr Matoušek. ISBN 80-242-1512-8. 399,- Kč (klubová cena 299,-).


ČESKO A-Z

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Universum – Knižní klub, Praha 2005. 1. vyd. 512 str. Cca 8000 abecedně řazených hesel zahrnujících hlavně medailony 3500 českých osobností (nebo těch, které se zapsaly do naší historie), charakteristiky kolem 2000 významných českých, moravských a slezských měst a obcí s aktuálními údaji o počtu obyvatel z roku 2005 nebo 2004. 35 syntetických tematických kapitol, charakterizujících významná odvětví české reality. Dílčí hesla např. osobností, která jsou pak v abecedním korpusu řešena odkazem. 2500 fotografií, mapy, tabulky a jiné obohacující doplňky. Původní encyklopedie, věnovaná českým reáliím, navazuje na tituly Země, Zvíře a Člověk, a na řadu encyklopedií Universum. ISBN 80-242-1525-X. 1399,- Kč (klubová cena 999,-).


Vladimír Just: SLOVNÍK FLOSKULÍ 2

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Academia, Praha 2005. 1. vyd. 216 str. Navazuje na Justovu první abecedně řazenou sbírku úvah nad polistopadovými klišé, nazvanou Slovník floskulí. Floskule v jeho pojetí není každý významově opotřebovaný řečový obrat či vazba. Floskule není – řečeno s Karlem Čapkem – ustálené rčení, ale ustálené lhaní. Toto slovo je etymologicky svázáno s latinským „flos“, „floris“. Floskule je zakrývání, zdobení prázdna slovy. Slovník floskulí 2 pokračuje v úvahách nad módními slovními obraty, jimiž se jejich uživatelé snaží přelstít své čtenáře či posluchače. ISBN 80-200-1365-2. 155,- Kč.


THESAURUS – SYNONYMICKÝ SLOVNÍK

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Belimex, Bratislava 2005. 1. vyd. Anglický synonymický slovník – 150 000 abecedně řazených výrazů. ISBN 80-89083-64-1


ENGLISH DICTIONARY – ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Belimex, Bratislava 2005. 1. vyd. Přes 100 000 slov a významů, 40 000 ucelených definicí. ISBN 80-89083-63-3


Milada Pauleová: SLOVENSKO-ANGLICKÝ A ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK TERMÍNOV A USTÁLENÝCH SPOJENÍ EKONOMICKEJ UNIVERZITY / SLOVAK-ENGLISH AND ENGLISH-SLOVAK DICTIONARY OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS TERMINOLOGY

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2005. 1. vyd. ISBN 80-225-2068-3


Kolektiv pod vedením Ondreje Sliackeho: SLOVNÍK SLOVENSKÝCH SPISOVETEĽOV PRE DETI A MLÁDEŽ

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Literárne informačné centrum, Bratislava 2005. 1. vyd. Názvový registr, registr autorů odborné literatury. ISBN 80-88878-97-7


Eva Ondrčková, Danuša Lišková, Jana Pospíšilová: SLOVENSKO-NEMECKÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK / SLOWAKISCH-DEUTSCHES WIRTSCHAFTS WÖRTERBUCH

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Slovenské pedagogické nakladeľstvo, Bratislava 2005. 1. vyd. 50 000 hesel a vazeb aktuální slovní zásoby ze všech oblastí ekonomické teorie a praxe, z národohospodářské i podnikové sféry. ISBN 80-10-00049-3


Ábel Kráľ: PRAVIDLÁ SLOVENSKEJ VÝSLOVNOSTI. SYSTEMATIKA A ORTOEPICKÝ SLOVNÍK

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Matica slovenská, 2005. 1. vyd. Publikace je součástí řešení výzkumné úlohy „Civilizačně-kulturní procesy transformující se společnosti“ státního programu „Účast společenských věd na rozvoji společnosti“.ISBN 80-7090-790-8


Emmy Máčelová-van den Broecke, Dana Spěváková: ČESKO-NIZOZEMSKÝ SLOVNÍK

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

LEDA, Voznice 2005. 1. vyd. 1240 s. Přes 60 000 českých hesel a přes 150 000 nizozemských ekvivalentů. Odborná jazyk. spolupráce Antonín Máčel a Irena van Vuuren. Kromě obecné slovní zásoby obsahuje i hovorové a slangové výrazy. Vedle moderní terminologie technické, právnické, ekonomické, počítačové aj. velká pozornost věnována především termínům z oblasti botaniky, zoologie a medicíny. U každého hesla uváděna základní gramatická informace s odkazem na podrobné mluvnické tabulky. V rámci hesla uváděna četná slovní spojení a frazeologismy. Mluvnický přehled, poznámky k české výslovnosti, poznámky k českým dokonavým a nedokonavým slovesům a seznam nizozemských silných a nepravidelných sloves. ISBN: 80-7335-057-2. 940,- Kč.


Jarka Vrbová, Barbora Stejskalová, Inger-Ma Gabrielsen, Anders Ekeland: NORSKO-ČESKÝ a ČESKO-NORSKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

LEDA, Voznice 2005. 1. vyd. 832 s. Přes 43 000 hesel (přes 20 200 hesel v norsko-české a více než 22 800 v česko-norské části). Kromě spisovné slovní zásoby a frazeologie je zastoupena též slovní zásoba hovorová a základní terminologie z řady oborů, v nichž nastaly v poslední době velké změny: z obchodu, ekonomie, financí, práva, výpočetní techniky apod. Základní pravidla norské výslovnosti, stručný přehled norské mluvnice a pro norské uživatele základní poučení o českých podstatných jménech a slovesech. ISBN: 80-7335-056-4. 290,- Kč.


Antonín Radvanovský, Jitka Kašová: POLSKO-ČESKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK - na CD

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 75.000 polsko-českých hesel. profi LEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. 1586,-Kč.


Josef Heger: ČESKO-ŠPANĚLSKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK - na CD

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 35.000 česko-španělských hesel. profi LEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. 1586,-Kč.


TECHNICKÝ KOMPLET - ČESKO-ANGLICKÝ/ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK a ČESKO-NĚMECKÝ/NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK - na CD

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 135.000 ČES-ANG, 121.000 ANG-ČES, 110.000 ČES-NĚM a 110.000 NĚM-ČES hesel, profi LEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. 3100,- Kč.


Petr Wagner: TECHNICKÝ ČESKO-RUSKÝ/RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK - na CD

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 65.000 ČES-RUS a 60.000 RUS- ČES hesel. profi LEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. 1586,-Kč.


Antonín Radvanovský: ITALSKO-ČESKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK - na CD

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 65.000 italsko-českých hesel. profi LEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. 1586,-Kč.


TECHNICKÝ ČESKO-NĚMECKÝ/NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK - na CD

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 110.000 ČES-NĚM a 110.000 NĚM-ČES hesel. profi LEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. 1586,-Kč.


TECHNICKÝ ČESKO-ANGLICKÝ/ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK - na CD

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 135.000 ČES-ANG a 121.000 ANG-ČEŠ hesel. profi LEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. 1586,-Kč.


ANGLICKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

TZ-one, Hradec Králové 2005, 1. vyd. 35 000 hesel. Důkladná gramatická charakteristika - uvedení slovního druhu, u podstatných jmen udání rodu (v části česko-anglické), uvedení plurálu podstatných jmen, nepravidelné stupňování přídavných jmen a časování sloves. Výslovnost všech základních anglických hesel. ISBN 80-903606-0-2. 380 Kč. (+ CD verze slovníku a on-line verze na www.e-slovniky.cz).


Wolfgang Viereck, Karin Wiereck, Heunrich Ramisch: ENCYKLOPEDICKÝ ATLAS ANGLICKÉHO JAZYKA

středa 18. ledna 2006 napsal(a) Jan Valdman

Lidové nakladatelství, Praha 2005. 1. vyd. 299 s. Z něm. orig. dtv – Atlas Englische Sprache (Deutscher Taschenbuch Verlag, Mnichov 2002) přeložili Marek Nekula a Andrea Malá, kapitolu Anglicismy v češtině napsal M. Nekula. Jmenný rejstřík, věcný rejstřík. ISBN 80-7106-569-2. 455,- Kč.