Statut sekce právního a soudního tlumočení a překladu Jednoty tlumočníků a překladatelů

Vzhledem k tomu, že obor překladatelství a tlumočnictví prochází neustálými změnami způsobenými technologickým rozvojem, a vědomi si toho, že význam tlumočení a překladu pro orgány veřejné moci bude v rámci našeho oboru stoupat, my, soudní tlumočníci a soudní překladatelé sdružení v Jednotě tlumočníků a překladatelů (dále jen “JTP”), zakládáme tímto sekci soudního tlumočení a soudního překladu, jejíž činnost upravuje tento

Statut sekce právního a soudního tlumočení a překladu Jednoty tlumočníků a překladatelů

  1. Otázky právní subjektivity sekce soudního tlumočení a soudního překladu Jednoty tlumočníků a překladatelů (dále jen “Sekce”) a práva a povinnosti členů upravují stanovy Jednoty tlumočníků a překladatelů, které jsou tomuto statutu nadřazeny.
  2. Cílem Sekce je vytvořit v rámci JTP prostor pro transformaci profese soudního tlumočení a soudního překladu, podpořit její modernizaci a rozvoj a definovat roli lidského překladatele v prostředí nových technologií.
  3. Sekce soudního tlumočení a překladu realizuje své aktivity na půdě JTP a zaměřuje se především na tyto oblasti:

– sjednocení postupů pro praxi soudního tlumočníka a soudního překladatele

– sdílení dobré praxe a mentoring

– snahy o sjednocování terminologie užívané v soudních překladech

– prostor pro diskusi a pravidelná setkávání uvnitř profesní komunity

– vzájemná podpora a konzultace

– podpora při nejasnostech výkladu zákona o soudních tlumočnících a překladatelích

– spolupráce s univerzitami

– propojení soudních tlumočníků a překladatelů se zadavateli

– legislativa a dialog s orgány veřejné moci

– příprava podkladů pro Výbor JTP a Odborový svaz JTP

– inkubátor moderních technologii

– zachování hodnot, které do procesu překladu a tlumočení vnáší člověk

– další aktivity směřující k naplnění cílů sekce.

  1. Členem Sekce se může stát každý člen JTP. Členství vzniká podáním přihlášky u mluvčího Sekce. Členství je neformální, dobrovolné, není spojeno s žádnými zvláštními povinnostmi a není omezeno na tlumočníky a překladatele zapsané v Seznamu tlumočníků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Každý člen Sekce má právo podílet se na všech aktivitách Sekce, navrhovat je a podílet se na jejich realizaci.
  2. Členové Sekce si volí mluvčího, který zastupuje Sekci v Radě JTP. Mluvčí nemá žádná zvláštní práva vůči ostatním členům Sekce. Mluvčí je zvolen, případně odvolán, nadpoloviční většinou hlasů všech členů Sekce.

V Praze dne 28. května 2024

Mluvčí Sekce je při jejím založení zvolena Ina Maertens.

Zakládající členové:

Ing. Martina Donzello

Mgr. Katarzyna Filgasová

Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, Ph.D.

Mgr. Petra Klaiss

JUDr. Marcela Kunešová

Mgr. Julie Lukaštíková

Mgr. Ina Maertens

Ing. Radka Pavlíčková

Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.

Mgr. Marie Přibylová, Ph.D.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *