MLADÝ JERONÝM

MLADÝ JERONÝM
Datum konání: 21. 4. 2018

Etika v překladatelské
a tlumočnické profesi

K-centrum, Senovážné nám. 23,
sál č. 16 v přízemí, od 10.00 hod.

- Ivana ČEŇKOVÁ
Daniel GILE
Roderick JONES
- Zdeněk CHOVANEC

- Tomáš SVOBODA
Andrej RÁDY
Kateřina PIVOŇKOVÁ
- Jana KLOKOČKOVÁ
Gabriela GANCZARCZYK
- Jiří KOCOUREK
- Petr MUNDEV
-
Miroslav MEŇHERT

 

Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci 
s Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT,
Komorou soudních tlumočníků ČR
a Ústavem translatologie FF UK v Praze.


10.00
Amalaine Diabová (tlumočnice a překladatelka, předsedkyně JTP): Zahájení
 
10.10-10.20
Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.: Úvod do tématu etiky a představení zahraničních hostů
(Garant Mgr. studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, studijní obor Tlumočnictví, Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, členka Governing Board EMCI Konsorcia, členka ASKOT, JTP, EST, Gallica, Jazykovědné sdružení)
 
10.20-11.30
Prof. Daniel GILE:  Analyzing the interpreter's and translator's ethics in view of practical constraints and conflicting expectations
(Daniel Gile's titles: PhD in Japanese, PhD in linguistics, Dr. Habil., former Professor at ESIT, Université de Paris Sorbonne Nouvelle, now Professor Emeritus at Université de Paris Sorbonne Nouvelle. AIIC and EST member.)
Reflection, exchanges between professionals as well as research over recent years have shown that 'fidelity' and 'neutrality' in translation and interpreting as recommended by trainers and prescribed by professional codes of conduct are far from simple, single-dimensional concepts, especially when considering real professional situations with constraints which make fully 'faithful' translation/interpreting virtually impossible or counter-productive, or with conflicting expectations regarding the translator's/interpreter's role. Norms vary depending on translation and interpretation settings, and especially beginners and students need to be made aware of this complexity in order to be able to choose the best course of action.

11.30-13.00
Roderick JONES: Profesionální etika tlumočníků v Evropské komisi
(tlumočník anglické kabiny v tlumočnickém servisu Evropské komise /SCIC/).
Přednáška pojednává o významu profesionální etiky tlumočníků všeobecně, se zvláštním zřetelem k situaci v tlumočnickém servisu Evropské komise.
 
13.00-13.45         polední přestávka
 
13.45-14.00
O možnostech pojištění profesní odpovědnosti tlumočníků a překladatelů.
Zdeněk Chovanec (pojišťovací makléř – zástupce společnosti WI-ASS ČR)

14.00-14.15
PhDr. et Bc. Tomáš SVOBODA, Ph.D.: Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou práci
(Garant německého oddělení v Ústavu translatologie FF UK, kde vyučuje odborný překlad a technologie v překladu, dále dějiny a teorii překladu apod. Člen Výkonného výboru JTP, překladatel, člen Rady Evropského magisterského programu v oboru překladatelství (European Masters in Translation), koordinovaného Evropskou komisí)
První kolo soutěže JTP o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie již zná svého vítěze. Během tohoto vstupu bude slavnostně vyhlášen výsledek a také předána cena (včetně finančního ohodnocení) autorce vítězné diplomové práce.
 
14.15-15.00
PhDr. Andrej RÁDY: Etika zejména soudního tlumočení a překladu
(soudní tlumočník a překladatel, zakládající a čestný člen JTP)
Pohled praktika, který si všimnul, že strom tlumočnického a překladatelského života je příliš košatý na to, aby jej bylo možno celý popsat striktními axiomy etického kodexu. Ke vhodnému popisu a výkladu se lze dobrat jen nepřerušovanou diskusí odborné komunity snažící se o komplexní a současně detailní pohled na problematiku.
 
15.00-16.00
Mgr. Jana KLOKOČKOVÁ
(soudní tlumočnice a překladatelka, členka představenstva KST ČR)
Mgr. Kateřina PIVOŇKOVÁ 
 (soudní tajemnice a vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze)
Etika soudního tlumočení je velmi důležitý fenomén a má svou nezastupitelnou úlohu při zajišťování práva na spravedlivý proces. Je nezbytné dodržovat obecné zásady komunikace s příslušníky odlišných národů a etnik, dbát na existující zvláštnosti pravidel společenského chování, místní mravy a obyčeje v různých státech světa. Je třeba v průběhu tlumočení vysvětlovat např. justičním orgánům odlišnosti oproti společenským pravidlům uplatňovaným v naší zemi? Rozhodně je nutné znát a respektovat tradice příslušné země. Svou důležitost má etika i v komunikaci v komerční sféře. Důležitý je vždy už první kontakt, kdy hraje roli i nonverbální komunikace a její vnímání, a to jak vnímání našeho chování, gest i postojů příslušníky jiných národů i naopak. Vždy musíme mít na zřeteli naše postavení a roli tlumočníka v procesu komunikace, dodržovat náš etický kodex.
 
16.00-17.00
Mgr.Gabriela GANCZARCZYK, Ph.D.
(překladatelka, tlumočnice a vyučující na Katedře literární kultury a slavistiky fil. fakulty Univerzity Pardubice)
Mgr. Jiří KOCOUREK     
(soudní tlumočník a překladatel, předseda Klubu Hanoi)

Etika komunitního tlumočení z hlediska tvorby etického kodexu a současné praxe.
Ve své prezentaci se budeme věnovat otázkám etických principů v komunitním tlumočení, a to jak po straně teoretické, tak i praktické. Stručně připomeneme okolnosti vzniku prvního etického kodexu komunitního tlumočení. Následně se podíváme na etické problémy, na které narážejí komunitní tlumočníci během své práce, čímž se dostaneme k zásadní části prezentace, a to ke konfrontaci ideálních představ obsažených v etickém kodexu s reálnými situacemi, do kterých se dostávají komunitní tlumočníci během výkonu povolání. Samozřejmě nezapomeneme ani na problémy, se kterými se potýkají uživatele služeb komunitních tlumočníků. 

*********************************
Mgr. Petr MUNDEV (překladatel a školitel) a Mgr. Miroslav MEŇHERT (překladatel a copywriter):
Překladatelská poradna
Odpovědi na často kladené otázky z překladatelské praxe, přímá výměna zkušeností a upřímná zpětná vazba. Zastavte se kdykoli během Mladého Jeronýma v místnosti č. 153 (I. patro)  na kus řeči třeba o tom, jak nastartovat svou překladatelskou kariéru, jak nastavit ceny a jak řešit konkrétní problémy s textem nebo klienty. Své životopisy nebo ukázky práce si určitě vezměte s sebou.
 

Začátek akce: 21.4 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).