Jazyková škola s právem SJZ hl. města Prahy – kurzy pro tlumočníky a překladatele

18.6 2015
Vážení,


dovolujeme si Vám zaslat naši nabídku kurzů pro budoucí překladatele a tlumočníky. Jsou to kurzy připravující ke státním jazykovým zkouškám speciálním pro obor překladatelský nebo tlumočnický (C2 podle SERRJ). Kurzy vedou naši zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním ve spolupráci s dalšími institucemi, např. s Ústavem translatologie FF UK. Jazykové kurzy jsou určeny široké veřejnosti, pro zápis do většiny těchto kurzů je však podmínkou úspěšné složení státní jazykové zkoušky všeobecné nebo jejího ekvivalentu (C1).


Obsah přípravných kurzů a organizace státních jazykových zkoušek vychází z vyhlášky č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.


Domníváme se, že naše kurzy jsou významnou alternativou pro zájemce o základní přípravu pro výkon výše uvedených profesí. Do všech kurzů lze kdykoliv přistoupit i během školního roku (kurzovné se po měsíci snižuje), cena jedné vyučovací hodiny se pohybuje od 120 Kč do 140 Kč.


Na letošní školní rok jsme připravili několik novinek, např. v tlumočnickém kurzu němčiny jsou ve výuce přítomni po celou dobu dva vyučující, odborný asistent Ústavu translatologie (Čech) a rodilý mluvčí.


Nabídku speciálních kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny s podrobným popisem obsahu kurzů zasílám v příloze, přehled všech našich jazykových kurzů lze najít na www.sjs.cz.


V roce 2010 jsme oslavili 90. výročí založení školy, jako bývalá Státní jazyková škola v Praze udržujeme nejen dlouholetou tradici školy, ale i vysokou úroveň jazykové výuky garantovanou učiteli s vysokoškolským vzděláním v oboru. Naše škola je mimo jiné i zkušebním licenčním centrem pro cambridgeské zkoušky a zkoušky Goethe Institutu.

S pozdravem
Mgr. Lenka Jaucová, oddělení germánských jazyků
Jazyková škola s právem SJZ hl. města Prahy
Školská 15
Praha 1
tel. 222 230 018


IMG-pdf-anglictina.pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-francouzstina.pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-nemcina.pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-spanelstina_a_italstina.pdf -  Stáhnout Online otevřít

Komentáře

2rand[0,1,1]

29.5 2017

Recorded Delivery <a href=" http://www.uppfinnaren.com/tamsulosin-hcl-04-mg-en-espanol.pdf#outdoors ">tamsulosin price costco</a> Apple launched a cheaper plastic iPhone last month to help make up ground in emerging markets to rivals like Samsung Electronics and Huawei Technologies. Analysts said the phone - still more expensive than many of its rivals' models - was not cheap enough. <a href=" http://www.stoddardsfoodandale.com/cheap-metronidazole-online.pdf ">metronidazole cheap price</a> "I don't know to what extent investors are thinking aboutthe impact of the Detroit filing on the market. The cities andcounties actually need to sell the bonds. You have to sell themin order to really understand the impact," Timpf added. <a href=" http://www.momroad.com/topamax-dosage-forms.pdf ">where to buy topamax weight loss</a> "We have so many presidential libraries where people learn about the presidency, but as Teddy loved to say, 'look, the legislative branch is in Article 1 of the Constitution,'" Kennedy said. "What we're going to have is an interactive, totally cool, place." <a href=" http://www.theartofdining.co.uk/metronidazole-gel-buy.pdf#fertilised ">can u buy flagyl over counter</a> Kenya's armed forces launched a "major" assault on the militants on Sunday night -- about 30 hours after the Islamists stormed the Nairobi mall in an attack that left at least 68 dead and 175 injured. At around midnight local time, Kenya's Defence Forces said it had rescued most hostages and had taken control of most of the mall, but declined to give numbers. Officials said four Kenyan military personnel were wounded in the operation. <a href=" http://janematthewsdesign.com/obagi-refissa-tretinoin-cream-005.pptx#dwell ">tretinoin cream usp retino a</a> It’s true that Pluto in Capricorn is the power broker, the tycoon who will enforce their control and protect their status – possibly at any cost. But that’s not the highest manifestation of this combination. Capricorn is an Earth sign and in its highest form is concerned with greatness of work and cautious, conservative use of resources.

2rand[0,1,1]

29.5 2017

US dollars <a href=" http://www.waveleisure.co.uk/can-you-buy-methylprednisolone-online.pdf ">methylprednisolone over the counter</a> "Thus far, investors have felt assured that they arewatching the re-run of an old cliffhanger movie, but the risingfrequency of the replay has instilled a sense of deja-vu," saidAndrew Wilkinson, chief economic strategist at Miller Tabak & Coin New York. <a href=" http://www.fossiloberoendevg.se/where-to-buy-amoxicillin-for-humans.pptx#chevy ">can you buy amoxicillin over the counter in mexico</a> Ýëåêòðîííîå ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå «The Moscow Times» çàðåãèñòðèðîâàíî â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 04 èþëÿ 2006 ã. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè Ýë ¹ ÔÑ77–24949. 16 <a href=" http://predicare.se/do-vale-detox-pills-work.pdf ">do vale detox drinks work</a> "The scenario at San Antonio made sense for him also," Conley said. "You have a coach there in Gregg Popovich that's used to bringing players back slowly and Tim Duncan to learn from. He was definitely impressed with Mark Cuban in Dallas and meeting him, and he's really good friends with (coach) Monty Williams at New Orleans. It wasn't cut and dry across the board for Miami." <a href=" http://euso.se/bimatoprost-ophthalmic-solution-001-w-v.pdf#monotonous ">bimatoprost ophthalmic buy online</a> The latest compilation of the "Now That's What I Call Music!" series, "Now 47," featuring hits from Justin Timberlake, Selena Gomez and Bruno Mars, landed at No. 2, with sales of 82,000 in its first week, while Thicke's "Blurred Lines" album dropped to No. 3. <a href=" http://atlantisclubkft.hu/cheap-orlistat.pdf#possess ">generic orlistat for sale</a> Under the new system, outlined in a draft decree linked tothe budget law that parliament must pass by year-end, theTreasury and the banks will exchange cash sums on a short-termbasis to guarantee their respective derivatives positions, basedon their mark-to-market value.

Přidat komentář

Akce

Koupit si svědění a jíst své ženy

Datum konání: 22.4 2021
Arktická literatura v Česku - přednáška online
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).