Cizojazyčné verze českých zákonů/vyhlášek a nařízení (ne EU)

18.6 2015
Nedávno proběhlo na skupinách několik diskuzí na téma cizojazyčné veze českých zákonů. Jsa majitelem datové schránky, rozhodl jsem se zjistit, jak je to ve skutečnosti s oficiálními nebo úředními překlady naší legislativy do cizích jazyků. Zajímaly mne české vyhlášky, zákony a jiné předpisy vydané příslušnými českými ministerstvy nebo jinými úřady veřejné moci.

Prvním problémem bylo zjištění datových schránek jednotlivých úřadů, ale nakonec jsem našel centrální seznam těchto schránek a snadno všechny vyhledal. Jeho adresa je www.seznamovm.cz

5.10. 2011 ve večerních hodinách jsem tedy příslušné úřady obeslal s poměrně jednoduchým dotazem:

" Které z vyhlášek vašeho úřadu nebo zásadních zákonů z oblasti působnosti vašeho úřadu z poslední doby několika let existují v oficiální nebo úřední cizojazyčné verzi (anglická, německá, španělská....)?

A jsou nějakým způsobem přístupné? Například na webovských stránkách vlády / úřadu vlády nebo jako součást nějaké publikace, sbírky zákonů, věstníku nebo jinou formou?"

Všechny úřady byly obeslány v jeden den, aby se dala zjistit i rychlost odpovědí jednotlivých úředníků.

A zde uvádím jednotlivé odpovědi podle data doručení.

Ministerstvo financí, odpověď 6.10.2011

Dne 6. října 2011 nám bylo doručeno Vaše podání týkající se vydávání zákonů a vyhlášek Ministerstva financí v cizích jazycích.

Dovolte, abych Vám sdělila, že úředním jazykem je český jazyk, a proto Ministerstvo financí zákony ani vyhlášky v anglické či jiné jazykové verzi nevydává a neukládá mu to ani žádný předpis.

Úřad pro ochranu osobních údajů, odpověď 6.10.2011

k Vašemu dotazu o dostupnosti předpisů souvisejících s ochranou osobních údajů v cizojazyčném znění, obdrženému dne 6. října 2011, Vám sdělujeme:

Úředním jazykem v České republice je jazyk český, stejně tak je jazyk český jedním z úředních jazyků Evropské unie. Pokud však hledáte významné předpisy v cizích jazycích, můžete navštívit stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz, kde je možnost změnit jazyk stránek na anglický a v rámci anglického znění stránek můžete dohledat jak platnou legislativu související s ochranou osobních údajů, tak i významná stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, stejně tak je tam i dohledatelná legislativa Evropské unie.

Ministerstvo pro místní rozvoj, písemná odpověď 6.10.2011

(ačkoliv ze zákona mají povinnosti ověřit si, zda má člověk datovou schránku a poslat mu odpověď do ní. Dotaz jsem poslal datovou schránkou)

reagujeme na váš dotaz ze dne 5. října 2011 týkající se existence oficiální nebo úřední cizojazyčné verze. K Vašemu dotazu sdělujeme následující informace.

Veškeré oficiální dokumenty, brožury a odborné text a přehledy odborných právních předpisů týkající se ministerstva pro místní rozvoj najdete na stránkách MMR, www.mmr.cz,. Tyto odkazy jsou rozčleněny podle okruhů a jednotlivých témat zaměření do sekcí, pod které dané téma spadá. Některé dokumenty jsou určeny přímo k tisku.

Co se týče cizojazyčných verzí, je nutno nám sdělit konkrétní odvětví, jež Vás zajímá. Po těchto náležitostech Vám budeme moci zaslat bližší informace, nebo na koho se dále obrátit.

Ministerstvo zdravotnictví, písemná odpověď (do dopisu vytištěného na tiskárně ministerstva je rukou dopsaná adresa datové schránky!!)

Cizojazyčná znění zákonů si podle mých zjištění zájemci nechávají účelově přeložit, ale přesto bych vám doporučoval dotaz směrovat na vydavatelství SEVT, které je jediným garantem vydávání autentických znění všech právních norem České republiky v jednotné řadě tvz. Sbírek zákonů, samozřejmě i právních norem zdravotnických.

Vše, co je (ve smyslu ministerstvem zdravotnictví vydaných zákonných norem) obsaženo na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz v anglickém jazyce, lze najít pod níže uvedenou internetovou adresou. Ale ani tam zjevně nelze najít právní normy z oblasti zdravotnictví v překladu do angličtiny:

www.mzcr.cz/En/#

Přesto Vám však doporučuji hledat cizojazyčný znění zdravotnických zákonů a vyhlášek v elektronické podobě tam, kde je zaručeno - míněno i v češtině a v jiných jazycích - jejich plně autentické znění, a to na webovém portálu Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz přesněji tamtéž v záložce Sbírka zákonů.

Český statistický úřad, odpověď 7.10.2011

Na základě vaší žádosti vám níže zasíláme odkaz na cizojazyčné znění klíčových dokumentů Českého statistického úřadu.

Požadované dokumenty jsou dostupné z anglické verze našich webových stránek http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home. Z hlavní stránky vlevo vyberete v menu po levé straně odkaz Czech statistical office a v dalším kroku About CZSO a dále odkaz Key documents. Přímý link je http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/key_documents. Analogicky stejné dokumenty jsou dostupné v české verzi našich webovských stránek www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/klicove dokumenty

Správa státních hmotných rezerv, odpověď 7.10.2011

Správa státních hmotných rezerv doposud nepublikovala žádné publikace v cizojazyčném znění. K Vašemu dotazu ohledně vyhlášek nebo našich zásadních zákonů z oblasti naší působnosti Vám sděluji, že tyto zákony máme uvedeny na našich webových stránkách v English version v odkaze Mission.

Hlavní poslání a působnost Správy definují tyto zákony:

č. 97/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o působnosti Správy státních hmotných rezerv, č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,

č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).

Národní bezpečnostní úřad, odpověď dne 10.10.2011

k Vašemu dotazu ze dne 5. října 2011 Vám sdělujeme následující: Na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu (www.nbu.cz/en/legislation/) jsou zveřejněny anglické překlady níže uvedených právních předpisů z oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti:

- zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb.

- nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

- vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor

- vyhláška č. 524/2005 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

- vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

- vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

- vyhláška č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

- vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.

- vyhláška č. 529/2009 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odpověď 10.10.2011

K vašemu dotazu vám sdělujeme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci své působnosti vypracovává návrhy právních předpisů ČR, nicméně překlady zákonů a související legislativy nezajišťuje.

Doporučujeme Vám se obrátit na některé z vydavatelství či knihkupectví, která publikují zákony a odbornou právní literaturu i v cizojazyčných verzích.

Ministerstvo zemědělství, odpověď 10.10. 2011

Ministerstvo zemědělství nevypracovává znění zákonů, které iniciovalo, v jiných jazykových verzích. Tato povinnost nevychází z žádné mezinárodní, resp. evropské legislativy. Právní předpisy Evropské unie, a to i zákony týkající se oblasti zemědělství a potravinářství, najdete ve všech oficiálních jazycích EU na stránkách www.eur-lex.europa.eu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, odpověď 11.10.2011

reaguji tímto na Váš dotaz ze dne 5.10.2011, který se týká existence oficiální nebo úřední cizojazyčné verze zásadních zákonů z oblasti působnosti ÚOHS.

Jednotlivá zásadní legislativa, včetně soft law, je k dispozici v anglickém jazyce na webových stránkách úřadu, http://www.compet.cz/en/, v sekcích Competition, Public Procurement a State Aid.

Ministerstvo kultury, odpověď 11.10.2011

K Vašemu dotazu ohledně cizojazyčných verzí právních předpisů, doporučuji sdělit, že MK žádné oficiální ani úřední cizojazyčné verze právních předpisů ve své působnosti nevydává.

Samozřejmě existují překlady některých předpisů do cizích jazyků, především angličtiny, které slouží úředním účelům např. pro pracovní projednání při notifikacích v rámci EU nebo jiných mezinárodních organizací. (příkladem může být autorský zákon (č. 121/2000 Sb.), který je k dispozici na webových stránkách MK).

Český úřad zeměměřický a katastrální, odpověď 12.10.2011

Vážený pane,

k Vašemu dotazu ze dne 5.10.2011 ve věci existence úředních cizojazyčných verzí právních předpisů v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí Vám sděluji, že Český úřad zeměměřický a katastrální tyto k dispozici nemá, ani nemá informace o tom, zda existují a kde jsou případně dostupné.

Energetický regulační úřad, odpověď 12.10.2011

Vážený pane,

k vašemu dotaze ze dne 5.10.2011 sdělujeme, že energetický regulační úřad nechává přeložit pouze některé vyhlášky, které vydává, do anglického jazyka a jsou pak k dispozici na internetových stránkách úřadu. Nejedná se ale o úřední překlad, ale o pracovní verzi umožňující obecnou orientaci v problému.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, odpověď 12.10.2011

k Vašemu dotazu ze dne 6.10.2011 ohledně cizojazyčných verzí právních předpisů vydávaných v kompetenci SÚJB, Vám sděluji, že všechny dostupné cizojazyčné verze (anglické) jsou uveřejněny na webových stránkách úřadu www.sujb.cz. Jedná se o pracovní verze. Dostupné překlady nejsou vyčerpávající a ani se nejedná o úřední překlad, a to z důvodů hospodárného nakládání se státními prostředky, neboť nutnost míti překlady právních předpisů do cizích jazyků nevyplývá z žádného právního předpisu a jedná se tudíž o překlady z vlastní dílny SÚJB.

Ministerstvo životního prostředí, odpověď 13.10.2011

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) obdrželo prostřednictvím datové schránky dne 6.10.2011 váš dotaz, ve kterém se dotazujete, které z vyhlášek z poslední doby několika let vydaných MŽP, a/nebo zásadní zákony v působnosti MŽP existují v oficiální nebo úřední cizojazyčné verzi a zda jsou nějakým způsobem přístupné.

K výše uvedenému sdělujeme, že existují pouze pracovní překlady některých českých právních předpisů, které jsou publikovány na webových stránkách MŽP v databázi překladů českých právních předpisů z oblasti životního prostředí

www.mzp.cz/C125717D0051E49E/$pid/MZPEBFNR0HNR

Žádné oficiální nebo úřední překlady nemá MŽP k dispozici. Evropská unie vychází ze zásady, že všechna jazykové znění jsou rovnocenná a pracuje se tedy s českými texty právních předpisů České republiky.

Český báňský úřad, písemná odpověď 14.10.2011

K vašemu dotazu ohledně cizojazyčných znění předpisů v působnosti Státní báňské správy sděluji:

1. Úřední překlady pořizuje překladatelské centrum v Bruselu pouze pro tzv. technické předpisy. Ty jsou dostupné v databázi ÚNMZ, na oficiálních stránkách, v podsekci "Mezinárodní vztahy", kde je databáze pod označením Kontaktní místo 98/34, v ní je databáze notifikací v sekci Evropská komise a vyhledávání je dle příslušného členského státu- tedy Czech Republic v angličtině. Při zadání státu a potvrzení Submit se rozvine databáze, kde je asi 189 přeložených předpisů. Po úplnost dodávám, že pokud např. Český báňský úřad notifikoval pouze novelu některé vyhlášky, byla přeložena oficiálně pouze tato novela, nikoli celý text předpisu. Jsou zde např. novely vyhlášek č 22/1989 Sb., 26/1989 Sb., a 51.1989 Sb.

2. Databáze některých přeložených předpisů je uložena v programu Úřadu vlády ISAP. Zde jsou data pro veřejnost a data pro resorty - tyto pouze s použitím hesla, Zde uložené překlady však nejsou aktuální, např. zákon č. 61/1988 Sb.

3. V minulých letech byly pořízeny z prostředků EU překlady některých vyhlášek ČBÚ, jako např. 22/1989 Sb., 26/1989 Sb., a 51/1989 Sb. Tyto překlady však byly pořízeny před vstupem ČR do EU a nebyly aktualizovány. Tyto překlady jsou dostupné na ČBÚ ve III. odboru.

4. neoficiální pracovní překlady si pořizovaly i jiné resorty a tak je možné nalézt např. na internetových stránkách MŽP překlady některých předpisů z oblasti horního práva. Také tyto překlady byly pořízeny v minulosti a nejsou aktualizovány.

Český telekomunikační úřad, odpověď 17.10.2011

Vážený pane,

dne 5. října 2011 Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel Vaše podání, které je dotazem na cizojazyčné překlady právních předpisů v jeho působnosti. K tomuto Vám sdělujeme následující.

Předmětem Vašeho dotazu je především otázka, zda existují oficiální úřední překlady právních předpisů regulované oblasti v působnosti ČTÚ. V této souvislosti lze Vás odkázat na webové stránky našeho úřadu v anglické verzi (http://www.ctu.eu/main.php?pageid). Pod odkazem „Základní informace“ v menu „Organizace, působnost a organizační struktura ČTÚ“ (http://www.ctu.eu/main.php?pageid=180) je zveřejněn v anglické verzi zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

V daném, případě se jedná o dva základní právní předpisy v oblasti regulace služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. Cizojazyčný text v anglickém jazyce zákona o elektronických komunikacích má obdobně zveřejněn Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je předkladatelem zákona o elektronických komunikacích na webové adrese: http://www.mpo.cz/en/e-comm-and-post/legislation/default.html. Zákon o elektronických komunikacích byl od roku 2005 několikrát novelizován a tyto novely jsou zveřejněny v překladu na stránkách ČTÚ na adrese: http://www.ctu.eu/main.php? pageid=180&page_content _id=5500. Prováděcí předpisy k výše citovaným zákonům jsou v anglické anotaci uvedeny na stránkách ČTÚ v „Základních informacích“ menu „Právní úprava“, a to pouze v anglickém překladu názvů nařízení vlády České republiky obdobně tato úprava je zvolena i u vyhlášek.

Vzhledem k tomu, že ČTÚ je správním úřadem, při jehož činnosti se aplikuje v praxi zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů a jeho překlad do angličtiny lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/spravnirad/500_2004_eng.pdf. Jiné zdroje požadovaných informací nám nejsou známy.

22. Ministerstvo vnitra, odpověď 20.10.2011

k Vašemu dotazu ohledně zveřejňování některých právních předpisů (zákony, vyhlášky) z rezortu Ministerstva vnitra v oficiální nebo úřední cizojazyčné verzi Vám sdělujeme následující:

Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v České republice se řídí zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon neukládá povinnost zveřejňovat znění platných právních předpisů České republiky v jiném jazyce a ani neukládá povinnost vytvářet cizojazyčné překlady právních předpisů. Taková obecná povinnost by ostatně byla pro státní správu finančně i organizačně neúnosná.

Chce-li s e s platným právem seznámit osoba, pro kterou je dorozumívacím jazykem např. angličtina, němčina nebo jiný cizí jazyk, je třeba si nechat příslušný právní předpis odborně přeložit. Jako žádoucí se jeví soudní ověření překladu (zákon č. 36/1967 Sb., o soudních znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů), které potvrzuje, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu. Je ovšem třeba zdůraznit, že i v případě soudního překladu je právně závazným zněním právního předpisu to znění, které bylo vydáno ve Sbírce zákonů, a nikoli jeho přeložená verze, byť soudně ověřená. To platí i pro všechny překlady zpřístupněné ministerstvy a jinými úřady veřejné správy i pro další překlady textů právních předpisů, které jsou dostupné na Internetu, např. na stránkách soukromých subjektů, velvyslanectví cizích států apod. Tyto verze právních předpisů jsou neoficiální a nejsou právně závazné.

Z právních předpisů z rezortu Ministerstva vnitra jsou, ale pouze v neoficiální verzi (jak vyplývá z výše uvedeného), pro potřebu příslušných odborů přeloženy do cizího jazyka a pro veřejnost dostupné tyto zákony:

1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (odbor dozoru a kontroly veřejné správy) – anglická verze – lze zaslat e-mailem – tomas.posl@mvcr.cz;

2. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (odbor dozoru a kontroly veřejné správy) – anglická verze – lze zaslat e-mailem – tomas.posl@mvcr.cz;

3. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (odbor veřejné správy) – anglická verze – lze zaslat e-mailem – rudolf.rys@mvcr.cz, tel.: 974816640;

4. Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (odbor archivní správy a spisové služby) – anglická verze; lze najít na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/archivnilegislativa.aspx;

5. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (odbor legislativy a koordinace předpisů) – anglická verze – lze zaslat e-mailem – vera.ondrackova@mvcr.cz, tel.: 974817310;

6. Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, (odbor azylové a migrační politiky) – anglická a ruská verze (zatím neaktualizováno) – obě verze budou aktualizovány do konce října 2011 – lze najít na adrese www.mvcr.cz/cizinci, nebo www.immigrationportal.cz (stránka v angličtině);

7. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,(odbor azylové a migrační politiky) – anglická a ruská verze (zatím neaktualizováno) – obě verze budou aktualizovány do konce října 2011 – lze najít na adrese www.mvcr.cz/cizinci, nebo www.immigrationportal.cz (stránka v angličtině);

8. Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, (odbor azylové a migrační politiky) – ruská verze (zatím neaktualizováno) – lze najít na adrese www.mvcr.cz/cizinci;

9. Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů, (odbor prevence kriminality) – anglická verze – lze zaslat e-mailem – natasa.diatkova@mvcr.cz, tel.: 974832674;

10. Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, (odbor bezpečnostní politiky) – anglická verze (neúplná) – informace na e-mailové adrese zbrane@mvcr.cz.

Zdůrazňujeme, že výše uvedené cizojazyčné verze zákonů nepředstavují vždy aktualizovaná znění a jejich další případné využití, zejména komerční, musí být konzultováno s příslušným odborem Ministerstva vnitra.

Co se týče prováděcích právních předpisů (nařízení vlády, vyhlášky) v gesci Ministerstva vnitra, žádný překlad do cizího jazyka není v současné době k dispozici.

Úřad průmyslového vlastnictví, odpověděli 27.10.2011 dopisem v PDF jako obrázek.

Úplně nejlepší a vyčerpávající odpověď.Obsahuje kompletní seznam a desítky odkazů. Uložena jako příloha ke stažení níže.

Ministerstvo dopravy, odpověděli 2.11.2011

Vážený pane Vedrale,

Ministerstvo dopravy obdrželo Váš dotaz týkající se cizojazyčných znění zákonů nebo vyhlášek, jejichž gestorem Ministerstvo dopravy je.

K tomuto dotazu sdělujeme následující odpověď.

Jediná oficiální (úřední) jazyková verze právních předpisů České republiky (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) je česká, vydaná v listinné podobě ve Sbírce zákonů (elektronická podoba Sbírky je dostupná na stránkách Ministerstva vnitra).

Některé věcné odbory Ministerstva dopravy si v minulosti pořídily překlad některých předpisů ve své působnosti do angličtiny, ovšem nejedná se o žádné úřední cizojazyčné verze.

Úřad pro civilní letectví, odpověděli 7.11.2011

Vážený pane Vedrale,

reagujeme tímto na váš dotaz týkající se dostupnosti cizojazyčných verzí regulačních dokumentů z oblasti civilního letectví.

Předpisy v oblasti civilního letectví aplikované v ČR lze v současné době v zásadě rozdělit na dvě základní oblasti – národní a evropské.

Národní předpisy jsou připravovány, uveřejňovány a aplikovány pouze v jazyce českém; jejich cizojazyčné znění se nezajišťuje. K základnímu právnímu předpisu, tedy k Zákonu č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, existuje jeho anglická mutace; nejedná se však o úřední znění, ale pouze o pracovní nástroj (viz http://www.mdcr.cz/cs/Letecka_doprava/uzitecne_informace/konsolidovane_zneni_zakona_49_1997). Za autentické znění se považuje pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů.

Evropské předpisy jsou připravovány, uveřejňovány a aplikovány ve všech úředních jazycích EU. Tyto regulační dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě například prostřednictvím internetového portálu Eur-lex (http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm). Za autentická znění jsou ovšem opět považována jenom znění dokumentů, uveřejněných v tištěné podobě v tzv. Úředním věstníku EU.

Další informace a přehled regulačního rámce v oblasti civilního letectví můžete nalézt také na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví (http://www.caa.cz/legislativa).

Věříme, že Vám uvedené informace pomohly a v případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Ministerstvo obrany, odpověděli 24.11.2011

Vážený pane,

ve věci vašeho dotazu ve věci cizojazyčných vyhlášek Vám sděluji, že podle informací poskytnutých Sekcí legislativní a právní Ministerstva obrany nebyly v posledních několika letech vydány Ministerstvem obrany žádné oficiální nebo úřední cizojazyčné verze právních norem v gesci tohoto resortu.

Úřad vlády ČR, odpověď neznámého data (v oficiálním dopise není uvedeno)

k vašemu dotazu sděluji, že jediná přední verze obecně závazných právních předpisů včetně nařízení vlády je zveřejněna v úředním jazyce, tedy v češtině, ve Sbírce zákonů, které je veřejně dostupná na webových stránkách Ministerstva vnitra. Jiná (cizojazyčná úřední verze vnitrostátních právních předpis) neexistuje.

Překlady vnitrostátních právních předpisů se systematicky nepořizují. Úřad vlády ČR jejich překlady neprovádí a nemáme ani informace o tom, že by je pořizovala jednotlivá ministerstva.

Ministerstvo zahraničích věcí, odpověděli 25.11.2011

Vážený pane,

k vaší žádosti ze dne 7.11. 2011 o dostupnosti oficiálních či úředních cizojazyčných znění vyhlášek a zákonů v gesci resortu zahraničních věcí Vás sděluji, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR nezajišťuje překlad těchto předpisů do cizích jazyků ani je v této podobě nepublikuje.

Oficiální verze legislativních aktů České republiky jsou publikovány výhradně v českém jazyce včetně schválených mezinárodních smluv, jejichž publikovanou součástí bývá i cizojazyčná mutace textu v závislosti na dvoustranném či mnohostranném charakteru daného smluvního dokumentu.

Potřeba cizojazyčného překladu tuzemských právních předpisů vzniká povětšinou v soukromé sféře a zajišťuji jí specializované firmy.

S pozdravem

Státní plavební správa, odpověděli 28.11.2011

Věc:Uveřejňování legislativy v cizích jazycích

Předpisy našeho úřadu i zákony z oblasti naší působnosti jsou vydávány pouze v češtině. Žádný předpis nepředepisuje uveřejňovat ve Sbírce zákonů legislativu v jiné než úřední řeči.

Ministerstvo školství, neodpovědělo, ani po urgenci 7.11.2011 a 7.12.2011, až 23.1.2012

Vážený pane,

k Vaší žádosti týkající se dostupnosti oficiální nebo úřední cizojazyčné verze právních předpisů v gesci zdejšího ministerstva (dále jen „ministerstvo") sdělujeme následující:

1. Předně je třeba uvést, že charakteristika dotazovaných překladů právních předpisů v oblasti vzdělávání, vědy, mládeže a sportu jako oficiálních či úředních nemá právní význam.

2. Ministerstvo publikovalo na webových stránkách tyto vybrané zákony ve své gesci v anglickém překladu:

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 427/2010 Sb.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/act-no-561-2004-coll-of-24-september-2004-on-pre-school?highlightWords=act

• zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v původním znění

http://www.msmt.cz/dokumenty/act-no-563-of-24th-september-2004?highlightWords=act+no.+130

Další zákony ani vyhlášky nejsou uveřejněny.

3. S ohledem na rychlost legislativních změn a náročnost překladu je třeba počítat s tím, že publikované překlady rychle zastarávají. Míru aktuálnosti překladu lze kontrolovat prostřednictvím čísel novel uvedených v konsolidovaném cizojazyčném a českém textu (informativní konsolidované texty právních předpisů jsou dostupné např. na Portálu veřejné správy, www.portal.gov.cz, v sekci „Zákony“).

4. Pro úplnost je vhodné uvést, že kromě webových stránek ministerstva lze využívat i další internetové zdroje, zejména webové stránky systematicky shromažďující informace Strana 2

o různých právních řádech, z anglických stránek lze uvést např. GlobaLex (http://www.nyulawglobal.org/globalex/Comparative_Law.htm), Trans-Lex Law Research (http://trans-lex.org/index.php), World Law Guide (www.lexadin.nl) nebo World Legal Information Institute – WordLII (http://www.worldlii.org/).

Ministerstvo spravedlnosti, dosud neodpověděli, ani po urgenci 7.11.2011, 7.12.2011, 7.1.2012


Snad někomu z překladatelů či tlumočníků poslouží výše uvedené odkazy na cizojazyčné předpisy.

Všimněte si

-že ve většině odpovědí se za cizí jazyk považuje pouze angličtina.

-že některé odpovědi se vůbec netýkají mého dotazu a ten zůstal nezopodvězen.

-ačkoliv má úřad ze zákona povinnost ujistit se, zda má občan datovou schránku, úřady to nedělají a pošlou dopis klasickou papírovou poštou. Přitom už jen fakt, že dopis je doručen datovou schránkou, znamená, že tazatel (já), schránku má.

Jak budou postupně docházet odpovědi (ze zákona má úřad na odpověď 30 dní), budu je doplňovat. Ministerstvo financi zvládlo odpovědět už v 11 hodin dopoledne v den doručení dopisu.


IMG-pdf-UPV.pdf -  Stáhnout Online otevřít
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

ŠKOLENÍ PRO TLUMOČNÍKY JAZYKA NIZOZEMSKÉHO * CURSUS VOOR TOLKEN VAN HET NEDERLANDS

Datum konání: 30.5 2020
CO DĚLAT, KDYŽ SE ŘEČNÍK PŘÍLIŠ ROZMLUVÍ? / WAT MOET IK DOEN ALS DE SPREKER TE LANG SPREEKT?

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).