Načítám Akce

« Všechny Akce

XXI. medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

12 října13 října

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra germanistiky FF UMB

Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha

Riešiteľský kolektív projektu APVV-18–0115

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Riešiteľský kolektív projektu KEGA 022UMB‑4/2021

Využitie informačných technológií ako inovatívny faktor interdisciplinárnej edukácie budúcich prekladateľov a právnikov
 

XXI. medzinárodná konferencia

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

12.-13. októbra 2023  Banská Bystrica

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“,

 ktorá sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu.

Cieľom konferencie je pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa teoretickými aj praktickými aspektmi odbornej komunikácie vo viacjazyčnej spoločnosti a skúmaním jazykovej krajiny. Konferencia je zameraná na nasledovné vecné okruhy profesionálnej komunikácie:

 • preklad právnych textov,
 • jazyk odbornej komunikácie (charakteristika jazykových osobitostí odborného jazykového štýlu),
 • terminológia a terminografia (tvorba a využívanie terminologických elektronických slovníkov a terminologických databáz),
 • translatologické aspekty odborného textu a odbornej komunikácie,
 • informačné technológie a interdisciplinárna edukácia v kontexte cudzích jazykov,
 • jazyková krajina, jazyk v meste – od parciálnych otázok a rôznych kontextov skúmania po komparáciu v širokom spektre vzťahov a aspektov.

Odborníci zaoberajúci sa výskumom jazykovej krajiny budú mať možnosť prezentovať svoje poznatky a výsledky svojej vedeckovýskumnej práce v samostatnej sekcii zameranej na problematiku jazykovej krajiny.

Prípravný výbor  konferencie:

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD., Katedra germanistiky FF UMB Banská Bystrica,

Mgr. Jana Lauková, PhD., Katedra germanistiky FF UMB Banská Bystrica,

PhDr. Eva Molnárová, PhD., Katedra germanistiky FF UMB Banská Bystrica,

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., Katedra germanistiky FF UMB Banská Bystrica,

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB Banská Bystrica

 garanti konferencie:

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD., Katedra germanistiky FF UMB Banská Bystrica,

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Katedra  slovenského jazyka a komunikácie FF UMB Banská Bystrica,

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD., Katedra germanistiky FF UMB Banská Bystrica

Rámcový program konferencie

 1. októbra 2023

08.00 – 09.00               Prezentácia

09.00 – 09.10               Otvorenie konferencie

09.10 – 12.00               Prednášky v sekcii

12.00 – 12.30 Obed

12.30 – 14.45               Prednášky v sekcii

15.00                           Terminologický seminár   (Mag. Pavlina Lössl)

 1. októbra 2023

09.00 – 12.00               Prednášky v sekcii

12.00 – 12.30               Diskusia, záver konferencie

12.30 – 13.00 Obed

13.00                           Terminologický seminár  (Mag. Pavlina Lössl)

 

Program bude aktuálne upravený podľa počtu prednášajúcich.

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a

na  medzinárodnú konferenciu  „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“,

Meno a priezvisko, tituly: .… .… .… .… .… . .… .… … …

Názov pracoviska:                    .… .… .… .… .… .  .… .… …  …

Adresa pracoviska:                   .… .… .… .… .… .  .… .… …  …

.… .… .… .… .… .  .… .… …  …

Tel.    .… .… …  . ..… .… .      e‑mail: .… .… .… .… . .  .… .

Zúčastním sa na konferencii bez príspevku                   áno            nie

Zúčastním sa na konferencii s príspevkom                    áno            nie

Názov príspevku           .… .… .… .… .… .  .… .… …  .… .… .

.… .… .… .… .… .  .… .… …  .… .… .

Mám záujem o rezervovanie ubytovania v študentskom

domove 1 noc  (15,- €)                                     áno            nie

z 11. 10. na 12. 10. 2023

z 12. 10. na 13. 10. 2023

_________________________

podpis

 

Prihlášku pošlite do 17. 09. 2023 na adresu: Katedra germanistiky FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,  Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adresu: katedragermanistiky2023@gmail.com

 

Informácie

 • Prihláška + príspevky
 • Záväznú prihlášku spolu s abstraktom v slovenskom resp. vo zvolenom pracovnom jazyku je potrebné poslať do 17. 9. 2023.
 • Rozsah abstraktu – maximálne 150 slov.
 • Príspevok je potrebné odovzdať pri prezentácii. 
 • Na konferencii budú prezentované len príspevky odsúhlasené organizačným výborom.
 • Publikované budú len príspevky odsúhlasené recenzentmi.

 

 • Rokovací jazyk
 • slovenčina, čeština, nemčina angličtina

 

 • Ubytovanie si hradí každý účastník konferencie z vlastných nákladov.

 

 • Konferenčný poplatok
 • 50,- € (účasť na konferencii)
 • študenti a zamestnanci FF UMB  bez poplatku,
 • členovia JTP, zamestnanci UMB 25,- €,
 • zahŕňa náklady na registráciu, poštovné, zborník, občerstvenie, obed,
 • je potrebné uhradiť do 5. 10. 2023 na IBAN účet: SK75 8180 0000 0070 0009 5590, SWIFT: SPSRSKBA, variabilný symbol: 103372
 • v prípade potreby vystavenia faktúry na zaplatenie konferenčného poplatku, prosíme uviesť v prihláške požadované údaje: meno a priezvisko platiaceho účastníka, názov inštitúcie, adresu inštitúcie, IČO.

 

 • Kontaktná adresa

Filozofická fakulta UMB, Katedra germanistiky

Anna Ivínová

Tajovského 40

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

Tel: 048/ 446 55 11, e‑mail: katedragermanistiky2023@gmail.com

Podrobnosti 

Zahájení: 
12 října 
Ukončení: 
13 října 
Rubrika Akce:

Místo konání 

Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica 
Slovensko + Google Mapa

Pořadatelé

Jednota tlumočníků a překladatelů 
Katedra germanistiky FF UMB