Slovník roku 2018

"Slovník roku" je soutěžní a propagační akce Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Během dvouletého hodnoceného období zde chronologicky, podle data doručení, vystavujeme publikace přihlášené do soutěže.

Soutěž slouží k orientaci na trhu slovníkové a encyklopedické literatury. Snaží se poskytnout pokud možno ucelený přehled o všech novinkách vydaných během soutěžního období a předložit uživatelům slovníků aspoň základní hodnocení kvality publikací. Cílem soutěže je dále propagace slovníkové a encyklopedické literatury na internetu, v časopise ToP (odborném bulletinu pro tlumočníky a překladatele) a na veletrhu Svět knihy.

(12) Darina Vystrčilová: ČESKO-PERSKÝ SLOVNÍK

Darina Vystrčilová, nákladem vlastním, Praha 2017. 1. vyd. 608 s. 70 000 překladů lexikálních jednotek uspořádaných do 24 000 českých slovních hesel. Jeho základ vznikl překlopením slovníku persko-českého téže autorky z r. 2002. Těžištěm slovní zásoby je moderní...

číst více

(05) ENCYKLOPEDIE MIGRACE

Projekt spolku Online encyklopedie migrace, z. s., který je vytvářen ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK. Tyto fakulty také nad Encyklopedií drží záštitu. Jejím posláním je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat...

číst více

(03) Miroslav Malovec: VELKÝ ESPERANTSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

Kava-Pech, Dobřichovice, 2017. 607 s. Dosud nejrozsáhlejší u nás vydaný esperantsko-český slovník, obsahující cca 16 000 hesel a 40 000 odvozenin, v menším rozsahu i příklady použití a frazeologii, dále stručnou mluvnici esperanta a pro případné zahraniční uživatele i...

číst více

(32) Martin Rychlík: DĚJINY VLASŮ

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 364 s. Vlasy – ať už jsou na hlavě či ne, ať jsou bohaté, husté či jen řídké, dlouhé anebo krátké, svázané i nesvázané, barvené nebo přirozené – definují jedince a jeho roli ve společnosti. Odkazují k jeho genderu, věku, sexuální...

číst více

(31) Michal Pribáň a kol.: ČESKÝ LITERÁRNÍ SAMIZDAT

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 616 s. Publikace zahrnuje více než 300 podrobných hesel samizdatových edic, časopisů a výběrově i neperiodických sborníků, jejichž vydávání bylo spontánní reakcí etablovaných i začínajících tvůrců na zákonná i nezákonná omezování svobody...

číst více