UZÁVĚRKA SOUTĚŽE 30. 11. 2021

JAKÁ JSOU KRITÉRIA TÝKAJÍCÍ SE DIPLOMOVÉ/BAKALÁŘSKÉ PRÁCE?

Do soutěže lze přihlásit magisterskou/bakalářskou závěrečnou práci,

 • jejíž téma spadá do oblasti translatologie,
 • která byla úspěšně obhájena na univerzitě v ČR anebo SR, a to nejdéle 2 kalendářní roky před aktuální uzávěrkou soutěže.

JAKÁ JE VÝHRA?

V kategorii diplomových prací získá výherce 10 000 Kč, v kategorii bakalářských prací získá výherce 6 000 Kč

CO MUSÍM JAKO SOUTĚŽÍCÍ UDĚLAT?

 • Předložit práci v tištěné podobě v jednom exempláři (stačí např. kroužková vazba), a zároveň v elektronické podobě (flash disk, nebo e‑mailem).
 • Zároveň s prací předložit posudky vyhotovené pro účely obhajoby (vedoucí a oponent).

KDY SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Ceny se zpravidla vyhlašují a předávají na akci JTP – Mladý Jeroným v roce následujícím po uzávěrce soutěže.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA HODNOCENÍ?

Nejlepší prací se rozumí ta práce, která přispívá k poznání jevů, jež jsou předmětem zájmu JTP. Sem patří kultivace překladatelského a tlumočnického trhu, osvěta mezi zadavateli, překladateli/tlumočníky a příjemci překladů / adresáty tlumočení, šíření etických a dalších hodnot zakotvených ve stanovách JTP.

HODNOTICÍ KRITÉRIUMROZSAH BODŮ
Obsah obecně: přínos k poznání jevů, jež jsou předmětem zájmu JTP0–11
Inovativnost0–7
Obsah konkrétně: přehlednost a srozumitelnost zpracování tématu0–6
Rozsah – míra detailu zpracování: standardní vs. nadprůměrný rozsah0–2
Technické zpracování: jazyková úroveň, typografická/grafická stránka0–4

JAKÝ JE CHARAKTER SOUTĚŽE?

Smyslem soutěže je podpořit akademickou reflexi překladatelské a tlumočnické činnosti a přispět k šíření dobrého jména JTP mezi studenty a vyučujícími vysokých škol.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE (výňatek ze Statutu)

 • Soutěž vyhlašuje Jednota tlumočníků a překladatelů každé dva roky, není-li určeno jinak.
 • Diplomová/bakalářská práce může být předložena v českém, slovenském či dalším jazyce, v němž byla napsána a úspěšně obhájena. JTP si vyhrazuje právo práci odmítnout, pokud nebudou k dispozici posuzovatelé, kteří ovládají příslušný jazyk.
 • Diplomovou/bakalářskou práci nelze do soutěže přihlašovat opakovaně.
 • Zaslané exempláře a podklady se nevracejí. Účastník soutěže souhlasí s tím, že práce může být archivována a zpřístupněna v knihovně JTP.
 • Porotu tvoří akademické osobnosti z oboru translatologie oslovené JTP a zástupce JTP.
 • Posuzování probíhá při jednání k tomu účelu svolané poroty.
 • Rozhodnutí poroty je definitivní a nelze se proti němu odvolat, ani je revidovat.
 • Porota si vyhrazuje právo neocenit žádnou práci.
 • Na ocenění není právní nárok.

Poštovní adresa JTP je následující:

Jednota tlumočníků a překladatelů
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1
Česká republika

Elektronická adresa JTP je následující:

JTP@JTPunion.org

Plné znění statutu soutěže je níže v příloze.