Obecná ustanovení

Členové profesní organizace Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) se zavazují dodržovat Etický kodex JTP. Tento kodex určuje základní povinnosti a práva členů – tlumočníků a překladatelů (dále také „poskytovatelé“) při poskytování tlumočnických a překladatelských služeb. Účelem tohoto kodexu je zajistit, aby tlumočníci a překladatelé poskytovali své služby svědomitě, pečlivě a na nejvyšší odborné úrovni a přispívali tak k udržování profesních a etických standardů. Poskytovatelé jednají v souladu s platnými zákony a právními předpisy, které jsou tomuto kodexu nadřazené.

Etický kodex JTP pokrývá oblast jazykové a odborné kompetence, profesionálního chování, zachovávání mlčenlivosti a důvěrnosti informací, neutrality a nestrannosti, etických obchodních praktik a profesního rozvoje a růstu.

Etický kodex JTP se vztahuje na všechny typy tlumočení a překladu, v míře odpovídající možnostem jednotlivých typů.

Jazyková a odborná kompetence

Poskytovatel se zavazuje poskytovat tlumočnické a překladatelské služby ve vysoké kvalitě ve smyslu úplnosti, přesnosti, jazykové správnosti, stylistické adekvátnosti a konzistentního použití závazných termínů.

Poskytovatel disponuje potřebnými odbornými dovednostmi a znalostmi. Je schopen posoudit, zda jsou jeho znalosti a schopnosti (včetně časových možností) pro poskytnutí služby dostatečné, a pokud nejsou, zakázku nepřijme.

Na tlumočnickou zakázku se poskytovatel pečlivě a cíleně připraví.

Profesionální chování

V případě tlumočení je poskytovatel je povinen dostavit se na místo vždy včas a slušně upraven. Dodržuje společenské konvence a zvyklosti a vysokou společenskou a kulturní úroveň.

Poskytovatel se chová kolegiálně ke kolegům včetně studentů a slušně a s respektem ke klientům.

Důvěrnost informací

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích získaných při poskytování tlumočnických a překladatelských služeb a podniknout opatření k ochraně získaných informací a klientových dat v míře, kterou od něho lze rozumně očekávat.

Výjimku tvoří zákonná oznamovací povinnost.

Získané neveřejné informace poskytovatel nevyužívá pro svůj osobní, peněžní nebo profesní zisk.

Nestrannost a neutralita

Poskytovatel se zavazuje neodmítnout klienta pro jeho národnost či etnickou příslušnost, barvu pleti, pohlaví/gender, věk, sexuální orientaci či sociální postavení. 

Na druhou stranu má poskytovatel právo odmítnout zakázku, jsou-li podmínky nevyhovující, neslučuje-li se zakázka s jeho přesvědčením nebo by nedokázal být vůči sdělení neutrální, nebo má-li podezření na aktivity porušující zákon či lidská práva.

Poskytovatel nesděluje své názory na věcný obsah tlumočeného projevu či překládaného textu.

Poskytovatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zastupovat objednatele ve vztahu ke třetím osobám, vystupovat jako zástupce objednatele, zavazovat objednatele, radit mu, právně za něj jednat ani činit jménem objednatele jakákoliv závazná prohlášení.

Etické obchodní praktiky

Poskytovatel dodržuje ustanovení uzavřených smluv. Ctí své závazky a odstupuje od nich jen v odůvodněných případech. O neschopnosti odvést práci včas poskytovatel objednatele bezodkladně informuje.

Profesionální tlumočníci a překladatelé mají právo na důstojnou odměnu odpovídající jejich kvalifikaci a odbornosti a na pracovní podmínky umožňující adekvátní výkon jejich činnosti.

Tím, že pracuje pouze ve vyhovujících podmínkách a za důstojné sazby, přispívá poskytovatel ke zdravému pracovnímu prostředí a povědomí o podmínkách nezbytných pro poskytování kvalitních tlumočnických a překladatelských služeb.

Profesní rozvoj a růst

Tlumočník a překladatel si udržuje vysokou úroveň odborných i jazykových znalostí a dovedností, sleduje vývoj a trendy ve své profesi včetně související právní úpravy a soustavně se vzdělává.