Aktuální stanovy byly přijaty 31. 5. 2014.

Preambule

Jednota tlumočníků a překladatelů z.s., spolek ve smyslu ust. paragrafu 214 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen JTP), se ustavuje, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů. JTP vstupuje do jednání se státními orgány, organizacemi, které zprostředkují práci tlumočníků a překladatelů, a se všemi, kdo tuto práci za úplatu využívají. JTP uzavírá kolektivní smlouvy za ty své řádné členy v trvalém pracovním poměru, kteří o to písemně požádají. JTP dále jedná se všemi institucemi a orgány, které se podílejí na sociálním zabezpečení tlumočníků a překladatelů nebo které se podílejí na jejich odborné přípravě. JTP rovněž hájí zájmy tlumočníků a překladatelů na veřejnosti.

Čl. 1

JTP je nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní, vnitřně diferencovaná organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů, nezávislá na politických stranách a hnutích. JTP z.s. je samostatný právní subjekt se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Dorozumívacím prostředkem členů JTP jsou všechny živé jazyky světa.

Čl. 2

JTP sdružuje fyzické osoby, pro které jsou základním zdrojem obživy tlumočení, překládání a příbuzné činnosti, dále osoby, pro které tlumočení a překládání znamená vedlejší příjem, které tyto činnosti účelně podporují, a právnické osoby dle čl. 6 C).

Čl. 3

JTP rozvíjí styky a spolupráci se všemi národními i mezinárodními organizacemi podobného zaměření.

Čl. 4

Vnitřní diferencovanost JTP je dána: A) formou členství s tím, že všichni jsou členy JTP, uvnitř které jsou ustaveny různé formy členství, upravující práva a povinnosti členů, B) členěním JTP na územní, jazykové a další odborné sekce.

Čl. 5

Členem JTP může být každý tlumočník, překladatel, lexikograf či učitel translatologie.

Čl. 6 Formy členství

 1. Členství řádné

Řádnými členy jsou

a)   profesionální tlumočníci a překladatelé, pro které je tlumočení a překládání prokazatelně hlavním zdrojem příjmů,

b)   osoby, které se tlumočením a překládáním zabývají na profesionální úrovni a pro které je tato činnost vedlejším zdrojem příjmů.

 1. Členství mimořádné

Mimořádnými členy jsou

a)   osoby, které činnost JTP podporují a s touto spolupracují,

b)   osoby, kterým bylo za činnost v prospěch rozvoje tlumočení a překládání nebo za pomoc a jinou podporu JTP přiznáno čestné členství.

 1. Členství přidružené

Přidruženými členy jsou:

a)   vzdělávací instituce z oboru tlumočnictví a překladatelství akreditované ministerstvy školství v ČR a SR nebo akreditované v zahraničí

b)   řádně registrované neziskové organizace z oboru tlumočnictví, překladatelství a příbuzných oborů.

Čl. 7 Práva a povinnosti člena

 1. Práva člena
  • 1.0 Člen JTP má právo vlastnit a užívat průkaz člena.
  • 1.1 Člen JTP má právo zúčastňovat se činnosti JTP, aktivně se na ní podílet, vznášet připomínky k činnosti JTP, jejích orgánů i jednotlivých členů, předkládat návrhy a podněty.
  • 1.2 Řádný člen JTP má právo požádat o:
   • a)   jednorázovou finanční výpomoc z důvodů hodných zvláštního zřetele,
   • b)   prominutí platby jednoho ročního členského příspěvku ze sociálních důvodů. V tom případě se na člena nahlíží, jako by zaplatil roční členský příspěvek na daný rok ve stejné výši, jako v roce předchozím.
  • 1.3 Řádný člen JTP má nárok na:
   • jednorázový sociální příspěvek při narození dítěte, přičemž se výše tohoto příspěvku rovná ročnímu členskému příspěvku, který člen nebo členka zaplatil(a) v roce narození dítěte nebo v roce předchozím.
  • 1.4 Pozůstalí řádného a mimořádného člena JTP mají nárok na sociální příspěvek.
  • 1.5 Členové mají zejména následující práva:
   • a)   volit a být voleni podle klíče určeného Radou do všech orgánů JTP,
   • b)   podávat návrh na svolání mimořádného Shromáždění členů podle čl. 10 I. d) stanov,
   • c)   podle klíče určeného Radou zastupovat jiné členy na Shromáždění členů,
   • d)   podle klíče určeného Radou se nechat zastupovat na Shromáždění členů jinými členy,
   • e)   být zastoupeni ve všech orgánech JTP.
 2. Povinnosti člena
  • A) Platit řádně roční členské příspěvky.
  • B) Dodržovat stanovy JTP, jejichž nedílnou součástí je Etický kodex tlumočníka a překladatele (příloha I.).
  • C) Všemi dostupnými prostředky hájit zájmy a majetek JTP.

Čl. 8 Vznik a zánik členství

 1. Členství vzniká:
  • a) na základě písemné přihlášky, schválením Výkonným výborem a složením prvního členského příspěvku; pokud Výkonný výbor uchazeče o členství nepřijme, tento se může ucházet o schválení na Shromáždění členů,
  • b) udělením čestného členství.
 2. Členství zaniká:
  • a) úmrtím nebo zánikem člena,
  • b) na základě písemného oznámení člena o odstoupení
  • c) v případě, že člen nezaplatí členský příspěvek do konce února běžného roku a neučiní tak ani na výzvu Výkonného výboru, a to na základě rozhodnutí Výkonného výboru,
  • d) pokud člen nebo uchazeč o členství v JTP kdekoli a v jakékoli formě uvede nepravdivé údaje o svém členství, a to na základě rozhodnutí Rady,
  • e) v případě, že člen hrubě poruší stanovy JTP, a to na základě rozhodnutí Rady;
  • f) člen má právo odvolat se proti rozhodnutí Výkonného výboru a Rady ke Shromáždění členů;
  • g) osoba, jejíž členství bylo ukončeno, nemá nárok na majetek JTP.

Čl. 9 Členské příspěvky

 • A) O výši ročního členského příspěvku rozhoduje Shromáždění členů vždy na další funkční období. Dokladem o zaplacení ročního členského příspěvku je příslušná stvrzenka, výpis z účtu či jiný obdobný doklad.
 • B) Každý nově přijatý člen
  • a) podle čl. 6 A) a) stanov platí roční členský příspěvek v jeho plné výši;
  • b) podle čl. 6 A) b) stanov platí 75% ročního členského příspěvku;
  • c) podle čl. 6 B) a) stanov platí 25% ročního členského příspěvku;
  • d) podle čl. 6 B) b) stanov je od placení členského příspěvku osvobozen.
  • e) podle čl. 6 C) a) a 6 C) b) stanov platí roční členský příspěvek ve výši, kterou stanoví Rada JTP.
 • C) Pokud člen zaplatí roční členský příspěvek do konce února příslušného roku, uplatní slevu za včasnou úhradu. O výši slevy rozhoduje Rada JTP.
 • D) Nově přijatý člen zaplatí na účet JTP první roční členský příspěvek nejpozději do 14 dnů od data, kdy byl o svém přijetí řádně vyrozuměn. V tom případě uplatní slevu dle Čl. 9 C).

Čl. 10 Organizační struktura

 1. Shromáždění členů
  • A) Nejvyšším orgánem JTP je Shromáždění členů. Shromáždění členů se schází minimálně jednou ročně.
  • B) Shromáždění členů svolává Rada JTP písemně nejpozději jeden měsíc předem. Pozvání obsahuje návrh pořadu jednání, programu a dokumentů.
  • C) Účast na Shromáždění členů je právem všech členů.
  • D) Shromáždění členů je usnášeníschopné, pokud se jej účastní přímo nejméně 1/2 členů JTP.
  • E) Pokud se Shromáždění členů nesejde v potřebném počtu členů, je usnášeníschopné po uplynutí jedné hodiny od původně stanoveného začátku. V takovém případě se smí usnášet pouze na základě původně stanoveného programu.
  • F) Rada JTP může rozhodnout o tom, že shromáždění členů proběhne formou korespondenčního hlasování členů JTP. V takovém případě musí současně stanovit jeho pravidla.
  • G) Shromáždění členů
   • a) volí a odvolává v tajných přímých volbách:
    • 1.) statutární zástupce podle čl. 10, bodu IV
    • 2.) řádné členy Rady JTP.
    • 3.) revizory hospodaření JTP.
   • b) schvaluje veřejným nebo tajným přímým hlasováním:
    • 1.) stanovy JTP a jejich změny
    • 2.) výši ročního členského příspěvku na následující rok
    • 3.) zprávu o činnosti za uplynulý rok
    • 4.) zprávu o hospodaření za uplynulý rok
    • 5.) zprávu revizorů hospodaření JTP
    • 6.) plán činnosti na následující rok
    • 7.) rozpočet na následující rok
   • c) uděluje na návrh revizorů hospodaření JTP absolutorium všem členům odstupující Rady JTP; o tomto návrhu se hlasuje veřejným nebo tajným přímým hlasováním
   • d) musí být svoláno, pokud o to požádá, resp. požádají:
    • 1.) nejméně 1/10 řádných členů [čl. 6 A) a), b)]
    • 2.) nejméně 1/3 členů Rady
    • 3.) revizoři hospodaření JTP
   • e) rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, nerozhodne-li samo nadpoloviční většinou přítomných hlasů jinak.
 2. Rada JTP
  • A) Rada JTP je nejvyšší orgán, který řídí činnost JTP mezi zasedáními Shromáždění členů.
  • B) Radu JTP tvoří statutární zástupci podle čl. 10, bodu IV, mluvčí sekcí a další členové, zvolení Shromážděním členů JTP.
  • C) Rada JTP se schází na řádných zasedáních nejméně jednou ročně. Předseda JTP svolává mimořádné zasedání Rady, pokud o to požádá alespoň 1/3 členů Rady JTP. Navrhovatelé musejí současně předložit program jednání. Rada je usnášeníschopná, když je přítomna nejméně ½ členů Rady. Rada je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů po uplynutí 1 hodiny od původně stanoveného začátku. V takovém případě se smí usnášet pouze na základě původně stanoveného programu.
  • D) Rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů.
  • E) Členství v Radě JTP je čestná funkce.
 1. Výkonný výbor JTP
  • A) Výkonný výbor JTP řídí běžnou agendu JTP mezi zasedáními Rady JTP a je jí za svá rozhodnutí odpovědný.
  • B) Výkonný výbor JTP tvoří: statutární zástupci podle čl. 10, bodu IV, šéfredaktor časopisu ToP a webmaster JTP.
  • C) Výkonný výbor JTP se schází zpravidla jednou za dva měsíce podle předem dohodnutého časového plánu.
  • D) Výkonný výbor JTP rozhoduje prostou většinou hlasů.
 2. Statutární orgány
  • A) Statutárními zástupci JTP jsou předseda, místopředseda, výkonný tajemník a pokladník a jednají každý samostatně.
  • B) Statutární zástupci JTP jsou odpovědni Radě JTP.

Čl. 11 Sekce JTP

 • A) Členové JTP se mohou sdružovat v sekcích podle územního, profesního nebo dalšího zaměření. Tyto sekce nejsou právními subjekty.
 • B) Sekce si vypracují vlastní statut, který schvaluje Rada JTP. Sekce si volí mluvčí. Mluvčí je členem Rady JTP.

Čl. 12 Informace členům

JTP průběžně informuje členy o dění v organizaci. K tomuto účelu vydává zpravodaj.

Čl. 13 Hospodaření

 • A) Finanční prostředky spravuje pokladník a další členové pověření Radou JTP.
 • B) Zdroje příjmů:
  • a) roční členské příspěvky
  • b) dary, dědictví, dotace, subvence, úroky a jiné příjmy
  • c) příjmy z hospodářské, ediční, poradenské a zájmové činnosti JTP.

Čl. 14 Zánik JTP

JTP zanikne, pokud o tom rozhodne Shromáždění členů 2/3 většinou. Současně s rozhodnutím o zániku JTP musí být rozhodnuto o majetku JTP, který musí být poukázán na charitativní účely.

Čl. 15 Platnost stanov

Stanovy se změnami přijatými řádným Shromážděním členů dne 31. května 2014 nabývají účinnost dnem evidování u příslušného soudu.

ETICKÝ KODEX TLUMOČNÍKA A PŘEKLADATELE

§1 Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální tlumočník osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového. Výsledek tvůrčí práce tlumočníka je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví.

§2 Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální překladatel osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl písemné výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového v písemné podobě. Výsledek tvůrčí práce překladatele je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví.

§3 Tlumočník a překladatel je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu a které se týká všeho, co se tlumočník a překladatel dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů.

§4 Tlumočník a překladatel důvěrné informace nikdy nezneužívá.

§5 Tlumočník a překladatel zásadně přijímá pouze ty závazky, které odpovídají jeho schopnostem a přípravě. Za výsledek své práce nese plnou morální odpovědnost.

§6 Tlumočník a překladatel odmítne vykonávat takovou činnost a zdrží se takového jednání, které by mohly poškodit důstojnost jeho povolání.

§7 Tlumočník a překladatel zásadně projevuje solidaritu se svými kolegy.

§8 Tlumočník a překladatel zprostředkuje jinému tlumočníkovi nebo překladateli tlumočení nebo překlad vždy bezplatně.

§9 Výkon povolání nezkracuje tlumočníka a překladatele na jeho osobních lidských a občanských právech a nesmí být na újmu jeho důstojnosti.