Ochranu vašich dat bereme vážně

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky a máte zájem o aktivity Jednoty tlumočníků a překladatelů. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a při jejich zpracování se řídíme platnými předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Níže uvádíme bližší informace o zásadách ochrany vašeho soukromí, kterými se řídíme.

Kdo je za zpracování dat odpovědný?

Správcem osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení je Jednota tlumočníků a překladatelů (dále jen JTP), se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1.

JTP zpracovává osobní údaje k účelům, k nimž není třeba souhlas – například při vedení členské evidence. Zpracovávat osobní údaje k ostatním účelům je JTP oprávněna pouze na základě souhlasu. Osobní údaje zásadně nepředáváme jakýmkoli třetím subjektům. Jedinou výjimkou je předávání v nezbytném rozsahu a za dodržení veškerých zákonných podmínek a omezení společnosti Web Designer & Multilingual Content Creator at Mrs. Divi se sídlem Na Vršku 1007, 280 02 Kolín IV, která má na starosti správu naší IT infrastruktury. 

Jaké údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje získává JTP jednak v případě, že se na nás obrátíte (např. emailem), vyplníte přihlášku uchazeče o členství, resp. na základě toho, že již jste členem, přihlásíte se k odběru novinek nebo do diskusní skupiny JTP nebo se účastníte nějaké vzdělávací či jinak zaměřené aktivity pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů, přičemž své osobní údaje uvedete v příslušné přihlášce, nebo je sami uveřejníte ve své členské kartě na webových stránkách. Některé údaje jsou shromažďovány automaticky informačním systémem během používání webových stránek JTP.

Doba, po kterou budeme osobní údaje uchovávat

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného titulu, než je souhlas s jejich zpracováním, budeme uchovávat po dobu, po kterou budeme mít na jejich uchování oprávněný zájem. V případě žádosti o vymazání osobních údajů osobní údaje bez zbytečného odkladu nevratně vymažeme, a to kromě údajů, na které se vztahuje povinnost uchování uložená zákonem či jinými právními předpisy. Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budeme uchovávat do doby, než předmětný souhlas odvoláte.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům –  čl. 15 nařízení
  • Právo na opravu nepřesných údajů – čl. 16 nařízení
  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – čl. 17 nařízení
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – čl. 21 nařízení
  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Na dodržování zásad ochrany osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz,  www.uoou.cz. Další informace týkající se zpracování osobních údajů Vám samozřejmě rádi poskytneme na vyžádání. Kontaktuje nás na adrese JTP@JTPunion.org. Pověřence pro ochranu osobních údajů jsme si nestanovili.