Zuzana Gašová: VÝBER TERMINOLOGICKÝCH ZÁZNAMOV Z POĹOVNÍCKEJ ZOOLÓGIE A BIOLÓGIE

1. vyd. České Budějovice, VŠERS, 2022. 153 s. Odbornú knižnú publikáciu vydanú na CD tvorí súbor terminologických zápisov k vybraným odborným pojmom z oblasti poľovníctva, konkrétne poľovníckej zoológie a biológie. Publikácia obsahuje celkovo 120 párových terminologických zápisov k odborným pojmom v nemeckom a slovenskom jazyku. Terminologické zápisy sú na základe jazykovej príslušnosti spracovaného odborného pojmu radené do párov tak, aby bezprostredne po terminologickom zápise odborného pojmu v nemeckom jazyku nasledoval terminologický zápis (čiastočne) ekvivalentného termínu v slovenskom jazyku. Všetky terminologické zápisy majú jednotnú štruktúru, ktorá pozostáva z identifikačného kódu (sub)disciplíny; pomenovania spracovaného termínu; informácie o morfosyntaktických vlastnostiach termínu; definície termínu prevzatej z odbornej literatúry; bibliografického údaja o zdroji odbornej literatúry; kontextu, t. j. vybranej časti autentického textu obsahujúceho spracovaný termín, a z bibliografického údaja o zdroji autentického textu. Zápis je v prípade potreby doplnený o synonymný výraz (alebo synonymné výrazy) pre spracovávaný termín; ďalší poznámkový aparát zahrňujúci napríklad štylistické špecifiká spracovaného termínu v danom jazyku či sémantické osobitosti konkrétneho termínu v porovnaní s jeho inojazyčným náprotivkom. Publikácia prezentuje výsledky empirického preskúmania problematiky zrealizovaného v rámci projektu KEGA č. 006TU Z‑4/2020. Zoznam terminologických zápisov uvádzaných v predkladanej publikácii si nenárokuje na úplnosť, predstavuje len výber z terminológie príslušnej odbornej oblasti, ktorý bolo možné spracovať počas doby trvania projektu. Terminologické záznamy sú v elektronickej podobe voľne dostupné aj pod https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/publikacie/nove-publikacie/849-zuzana-gasova-vyber-terminologickych-zaznamov-z-polovnickej-zoologie-a-biologie-auswahl-terminologischer-eintraege-aus-dem-fachgebiet-wildtierkunde . ISBN  978–80-7556–112‑1.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *