Pravidla udělování cen soutěže SLOVNÍK ROKU 2022–2023

1. Mezinárodní soutěžní a propagační akci Slovník roku pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP). Slovníkem se pro účely soutěže rozumí jakékoliv dílo lexikografického charakteru, vydané tiskem, na elektronickém nosiči, či veřejně přístupné na internetu.

2. Vzhledem k poklesu počtu publikovaných titulů bylo hodnocené období rozšířeno na dva roky. Soutěž je tedy určena pro díla vydaná v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. Výsledky budou vyhlášeny v roce 2024. Mohou se jí však zúčastnit i díla starší, pokud se již nezúčastnila ročníků předchozích. Přihlášený titul může mít vročení i dřívější, než je aktuální rok, nesmí však být starší 5 let. Soutěže se může zúčastnit i reprint staršího díla. Uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2023.

3. Slovník se může zúčastnit soutěže vždy jen v jednom hodnoceném období. Do několika ročníků soutěže může být slovník přihlášen pouze v případě, že jeho jednotlivé a samostatně vydávané části vycházejí v různých letech.

4. O zařazení slovníku do soutěže rozhoduje s konečnou platností Výkonný výbor JTP (VV JTP), jenž může ve výjimečných případech do soutěže zařadit i jiné dílo dle vlastního uvážení.

5. Slovník může do soutěže přihlásit kdokoli, zejména však autor, vydavatel, tlumočnická či překladatelská organizace nebo její člen. Stručné odůvodnění návrhu je vítáno. K vyplněné přihlášce musí být přiložen recenzní výtisk, jenž po skončení soutěže zůstává v majetku JTP. V případě díla, které je umístěné pouze na internetu a neexistuje v tištěné podobě či na elektronickém nosiči, bude jeho internetová adresa, případně přístupový kód k plné verzi, k dispozici v knihovně JTP.

6. Soutěžní slovníky jsou propagovány na internetových stránkách JTP, v odborném časopisu ToP(tlumočení-překlad) a na veletrhu Svět knihy.

7. Soutěž Slovník roku organizačně zajišťuje Výkonný výbor JTP, jenž mj. připravuje zasedání odborné poroty, zajišťuje propagaci soutěžních slovníků, udržuje kontakt s nakladateli a vyřizuje veškerou agendu se soutěží související. VV JTP rozhoduje v těchto záležitostech samostatně, vždy podle aktuální potřeby. O novinkách v soutěžní agendě informuje na internetových stránkách JTP vyhrazených soutěži Slovník roku, popř. je zašle písemně těm, jichž se týkají.

8. VV JTP je ke své činnosti v rámci soutěže Slovník roku pověřen Radou JTP a Radě je za svá rozhodnutí též zodpovědný.

9. Hlavní cenu Slovník roku, ceny poroty v jednotlivých kategoriích (kategorie mohou být v jednotlivých ročnících rozdílné), případně i čestná uznání, uděluje odborná porota soutěže.

10. JTP zve do poroty po jednom zástupci tlumočnických/překladatelských a jiných relevantních organizací a institucí. Předsedu poroty jmenuje VV JTP.

11. Členové odborné poroty oceňují v každé kategorii vždy tři slovníky tak, že nejlepšímu hodnocenému přidělí 3 body, druhému v pořadí 2 body a třetímu jeden bod. Pokud je v kategorii méně než 8 děl, mohou porotci hodnotit jen jeden titul.

12. Veškeré ceny se předávají na pražském veletrhu Svět knihy. Hlavní cenu Slovník roku dotuje JTP, a to buď finanční částkou 20 000,- Kč, nebo věcnou trofejí s tím, že laureátovi bude poskytnuta možnost zvážení a výběru jedné z alternativ. Cenu za překladový slovník (všeobecný nebo odborný) dotuje částkou 10 000,- Kč Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT.

13. Na udělení jakékoliv z cen není právní nárok.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *