Pro tisk | Slovník roku | Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

VÝSLEDKY SOUTĚŽE SLOVNÍK ROKU 2020–2021

Do 28. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 58 titulů (63 svazků). Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, zasedala 21. 1. 2021. Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2020–2021 získal:  Kol. autorov: SLOVNÍK SÚČASNÉHO…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(1) ELEKTRONICKÝ METEOROLOGICKÝ SLOVNÍK

Česká meteorologická společnost. Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický je výsledkem mnohaleté práce terminologické skupiny České meteorologické společnosti (ČMeS). Navazuje na knižní vydání Meteorologického slovníku výkladového a terminologického vydaného v r. 1993. V souvislosti s rozmachem meteorologie v 90. letech byla práce na terminologii obnovena. Současná podoba…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(2) Eva Mrhačová: ZÁPADOSLOVANSKÉ PAREMIOLOGICKÉ DĚDICTVÍ

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2010. 277 s. První díl kvatrologie. Srovnávací paremiologie západoslovanských jazyků nemá dosud v české lingvistice tradici. Slovník přísloví českých a jejich obsahových ekvivalentů slovenských, polských, kašubských, dolnolužických a hornolužických je první publikací v dané oblasti. Obsahuje 753 přísloví a pořekadel. Je…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(3) Eva Mrhačová: ZÁPADOSLOVANSKÁ RČENÍ

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2016. 470 s. Druhý díl kvatrologie. Slovník obsahuje 2220 českých rčení, která mají ustálený významový ekvivalent i v dalších západoslovanských jazycích – slovenštině, polštině, kašubštině a horní a dolní lužičtině. Jak pracovat se slovníkem uvádí podrobná předmluva, v závěru publikace je…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(4) Eva Mrhačová: VÝCHODOSLOVANSKÁ PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLA V POHLEDU OD ČEŠTINY

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2017. 165 s. Třetí díl kvatrologie. Soubor obsahuje 752 přísloví a pořekadel. Přísloví a pořekadla spadají do frazeologie v širším smyslu slova. Jako plody lidové slovesnosti představují zobecnělou životní zkušenost, lidovou moudrost našich předků. Pokud jde o lexikální zásobu přísloví…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(5) Eva Mrhačová: VÝCHODOSLOVANSKÁ RČENÍ V POHLEDU OD ČEŠTINY

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2019. 440 s. Čtvrtý, závěrečný díl kvatrologie. Slovník obsahuje 2201 rčení ve čtyřech jazycích – češtině, ruštině, ukrajinštině a běloruštině. Rčení, jeden ze tří základních frazeologických jednotek (přirovnání, rčení, parémie), má metaforický charakter a má v sobě podobenství, pro…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(6) Kol. autorů: Výkladový terminologický slovník poštových služieb, poštových technológií a poštovej prevádzky — 2021 (anglicko-francúzsko-slovenský)

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Národný sekretariát ETSI, Inštitút elektronických komunikácií a Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica 2019. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypsalo soutěž na systematické zkoumání a obohacování slovenské odborné terminologie z oblasti poštovních služeb v souladu so zákonem NR SR č. 270/1995…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(7) Kol. autorů: Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií — 2021 (anglicko-slovenský a slovensko-anglický)

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Národný sekretariát ETSI, Inštitút elektronických komunikácií a Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica 2019. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypsalo soutěž na systematické zkoumání a obohacování slovenské odborné terminologie z oblasti elektronických komunikací v souladu so zákonem NR SR č. 270/1995…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(8) Vladimír Segeš, Tomáš Klubert, Matej Medvecký: ENCYKLOPÉDIA VOJEN.

OD NEJSTARŠICH ČIAS PO SÚČASNOSŤ. Ikar a.s., Bratislava 2020. 352 s. Kniha představuje výběr válečných konfliktů, popisující a objasňující vojensko-politické pozadí a důsledky válek v globálním měřítku, a to od dob starého Egypta po současnost, s důrazem na slovenské národní dějiny. Autoři knihy nabízejí čtenáři přehled…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(9) Kateřina Kubínová, Klára Benešovská (eds.): IMAGO, IMAGINES.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 1428 s. Dvoudílná publikace. Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(10) Martin Franc, Věra Dvořáčková a kol.: DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD I (1952–1962).

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 832 s. První svazek čtyřdílné kolektivní publikace věnované dějinám Československé akademie věd (ČSAV) zpracovává první dekádu její existence, kdy v jejím čele stál Zdeněk Nejedlý. Zároveň líčí okolnosti založení této klíčové instituce vědy druhé poloviny 20. století….

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(11) Martina Ireinová, Petra Přadková (eds.): SLOVANSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS, SVAZEK 9.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 192 s. Česky, rusky. Mezinárodní projekt, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště všech slovanských národů. Dosud bylo od roku 1965 zpracováno a vydáno patnáct fonetických a lexikálních svazků v různých slovanských zemích. Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, v. v….

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(12) Oldřich Nedvěd: BROUCI ČELEDI SLUNÉČKOVITÍ (COCCINELLIDAE) STŘEDNÍ EVROPY.

Academia, Praha 2020. 2. upravené vyd. 384 s. Kniha přináší údaje o biologii a ekologických nárocích sta a jednoho druhu slunéček žijících ve střední Evropě. Většina druhů je ilustrována fotografiemi dospělých brouků ze sbírek nebo i z přírody. Pro menší část druhů jsou uvedeny i fotografie…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(13) Kol. autorů: BLANOKŘÍDLÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY II. ŠIROKOPASÍ.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 669 s. Druhý díl řady atlasů blanokřídlých, v rozšířené podobě zahrnující spolu s faunou České republiky i druhy vyskytující se na Slovensku, je pokračováním před několika lety vydaného a veřejností dobře přijatého prvního dílu. Na rozdíl od prvního dílu cílem…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(14) Jiří Padevět: KRVAVÝ PODZIM 1938.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 592 s. Průvodce zavede čtenáře na známá i méně známá místa spojená s útoky henleinovců a Freikorpsu na československé bezpečnostní složky i civilisty na podzim roku 1938. Stranou pozornosti autora nezůstala ani činnost polských diverzních jednotek a polské armády proti Těšínsku,…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(15) Jaromír Slomek: PRAHOU BRATŘÍ ČAPKŮ.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 255. s. Literární bedekr si všímá míst spojených s životem, dílem a odkazem slavné sourozenecké dvojice. Bohatě obrazově vybavená příručka věnuje pozornost lokalitám, kde Josef a Karel Čapkové bydleli, pracovali, kde se konaly premiéry jejich divadelních her, kde žili…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(16) Ivana Kolářová, František Štícha: SLOVNÍK UNIVERBIZÁTŮ (ZJEDNOSLOVNĚNÝCH NÁZVŮ).

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 756 s. Speciální jazykový slovník, jaký u nás dosud nebyl publikován. Jde v něm nikoli o význam či tvar slova samého nebo o jeho pravopis, výslovnost či historii, nýbrž o to, přiřadit souslovnému názvu – například absolventský film – synonymní název…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(17) Kol. autorů: DĚJINY KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA IV (1969–1993).

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 592 s. Komunistická strana Československa sehrála v dějinách Československa významnou roli, po druhé světové válce dokonce klíčovou. Jako první, se do rukou čtenářům dostává svazek IV., věnovaný rozmanitým aspektům její činnosti a působení v období tzv. normalizace (1969–1989) a v…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(18) Petr Zajíček: KRASOVÉ OBLASTI STŘEDNÍ A SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. Publikace se soustřeďuje na oblast střední a severní Moravy, která je bohatá na malá krasová území. Až na jednu výjimku vznikla souvrství vápenců a mramorů z mořských usazenin z období devonu, stejně jako tomu bylo v případě vápenců Moravského krasu….

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(19) Martin Hilský: SHAKESPEAROVA ANGLIE.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 768 s.Martin Hilský, nejvýznamnější český znalec díla Williama Shakespeara, v této knize představuje přelomovou dobu, v níž vznikala velká díla alžbětinské literatury, a která měla pro anglickou společnost a civilizaci formativní význam. Na širokém plátně se pokouší podat její ucelený…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(20) Břetislav Vachala: EBERSŮV STAROEGYPTSKÝ LÉKAŘSKÝ PAPYRUS.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 252 s. Výjimečné postavení mezi dochovanými starověkými písemnými památkami zaujímá staroegyptský lékařský papyrus pojmenovaný podle německého egyptologa Georga Eberse a označovaný jako nejkrásnější a nejdelší rukopis starověku. Dvacetimetrový papyrus, který je datován do 9. roku vlády panovníka Amenhotepa…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(21) Renáta a Jan Sedláčkovi: TOALETY, NOČNÍKY A JINÉ SOUVISLOSTI

Muzeum historických nočníků a toalet, Praha 2020. 196 s. Nejobsáhlejší kniha o historii a vývoji toalet s přesahem do environmentálních témat, současných a budoucích trendech i rizicích, včetně velkého katalogu sbírkových předmětů Muzea historických nočníků a toalet. Autoři v ní vědecko-populární formou seznamují čtenáře s výsledky svého bádání tak, aby…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(22) Martin Jindra, Marcel Sladkowski (eds.): BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Církev československá husitská, Praha 2020.  640 s. Slovník je plodem čtyřletého úsilí editorů a týmu spolupracovníků. Jedná se o ojedinělý církevní projekt, který na 640 stranách předkládá stovky hesel patriarchů, biskupů, učitelů Husovy československé bohoslovecké fakulty i Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, duchovních a v…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(23) Petr Cífka, Václav Rybář, Karel Ryška, Matěj Svoboda: ENCYKLOPEDIE KOMIKSOVÉHO FILMU. POHOTOVĚJŠÍ NEŽ SPIDEY! CHYTŘEJŠÍ NEŽ PROFESOR X! VTIPNĚJŠÍ DEADPOOL!

XYZ (Albatros media), Praha 2020. 1. vyd. 320 s. Komiks a film. To jsou dvě média, která k sobě mají blízko jako Deadpool a Spider-Man – na první pohled sdílejí mnoho společných rysů, ale každý se chová úplně jinak. Pojďte jim nahlédnout pod masky!…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(24) OD ELIŠKY K ALENCE. Čtyři české překlady Alenky v říši divů Lewise Carrolla.

Books & Pipes, Brno 2020. 1. Vyd. 172 s. Uspořádal a poznámkami opatřil Jiří Rambousek. Ojedinělá paralelní edice původní Carollovy Alenky v říši divů (Alice in Wonderland) a čtyř tradičních českých překladů (Váňa, Houdek, Císař, Skoumalovi). Komparaci originálu s českými překlady doprovází zasvěcený podrobný komentář k vybraným…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(25) H. Neumannová, I. Vlčková: MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ

Helena Neumannová, Irena Vlčková: MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ K VYBRANÝM EKONOMICKÝM TÉMATŮM ČESKO-SASKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (KLEINES TSCHECHISCH ‑DEUTSCHES UND DEUTSCH-TSCHECHISCHES GLOSSAR ZU AUSGEWÄHLTEN WIRTSCHAFTLICHEN THEMEN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2020. 1. vyd. Specifičnost glosáře spočívá v tom, že odborná…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(26) Helgi Haraldsson: ČESKO-ISLANDSKÝ SLOVNÍK / Tékknesk-íslensk orðabók

LEDA, Voznice 2021. 1. vyd. 432 s. První slovník svého druhu na českém knižním trhu přináší na více než 400 stranách: 53 200 českých výrazů a 72 600 islandských ekvivalentů, současnou slovní zásobu včetně hovorových výrazů, četné příklady a bohatou frazeologii, vysvětlivky a charakteristiky…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(27) VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK — 4. ČÁST, S‑U.

Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Praha 2020. Velký česko-ruský slovník je digitalizovanou podobou rozsáhlého díla, jež vznikalo v rámci Akademie věd od 70. do počátku 90. let 20. století. Obsahuje obrovské množství unikátního lexikografického materiálu reflektujícího i politickou a společenskou situaci doby svého vzniku, který…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(28) Maxim Beliavski: ŠPATNEJ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK / PLOCHOJ ČEŠSKO-RUSSKIJ SLOVAR / UNCENSORED, 18+

Powerprint, Praha 2021. 1. vyd. 302 s. Kniha se skládá z Česko-ruského slovníku (cca 180 str.) a Dodatků (110 s.), v nichž jsou shromážděny a systematizovány hovorové a vulgární výrazy, hantýrka a lidová mluva, neologismy a eufemismy moderního českého jazyka aj. Publikace obsahuje kolem 10 000 slov současné hovorové…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(29) Mariia Dobrova: TAK GOVORJAT V RUSSKOM INTERNETE: SLOVAR

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2020. 1. vyd. 480 s. Slovník shromažďuje přes 3000 nových slov nebo slovních spojení a frazeologismů a v maximální míře přibližuje jazyk a slang ruského internetového diskurzu. Každé heslo obsahuje slovo nebo slovní spojení, význam slova nebo slovního spojení. Dále…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(30) Antonín Kučera: WÖRTERBUCH DER EXAKTEN NATURWISSENSCHAFTEN UND TECHNIK

Antonín Kučera: WÖRTERBUCH DER EXAKTEN NATURWISSENSCHAFTEN UND TECHNIK DEUTSCH-ENGLISCH / ENGLISCH-DEUTSCH Ausgabe 2021 (SLOVNÍK EXAKTNÍCH PŘÍRODNÍCH VĚD A TECHNIKY NĚMECKO-ANGLICKÝ / ANGLICKO-NĚMECKÝ. Vydání 2021).Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden 2021.  Rozsáhlý elektronický slovník obsahující více než 562.000 hesel, 415.000 vysvětlujících poznámek (definicí, pokynů…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(31) Petr Soukup: ČESKO-ČESKÝ SLOVNÍK. Abychom si rozuměli.

Petr Soukup, Praha 2021. 170 s. Originální počin pro dospělé básníka Petra Soukupa. Nejedná se o sbírku veršů, jak jsme u něho zvyklí, ale slovník. Autor v něm odkrývá skryté významy běžných českých slov, které nejčastěji používáme v ložnicích. Každé slovo je také doplněné příkladem…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(32) Pavel Šmejkal: S MOSKVOU ZA ZÁDY

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 1028 s. Kniha čtenářům přibližuje místa, která jsou spojena s činností lidí, již se v době druhé světové války zapojili do odbojové činnosti navázané na tehdejší Sovětský svaz. Od zpravodajců, kteří v protektorátu působili od rozpadu Československa, přes výsadky…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(33) Jiří Padevět: KRONIKA PROTEKTORÁTU

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 872 s. Kniha Kronika protektorátu zachycuje den po dni události ve státní správě, odboji či kultuře. Kronikovou formou – přesné datum a stručný popis určité události – zaprvé nabízí přehled o tom, co se tehdy událo. V neposlední řadě…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(34) Bohumil Samek, Kateřina Dolejší (eds.): UMĚLECKÉ PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA, 3. DÍL, O/P. 2 svazky

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 1252 s. Třetí svazek Uměleckých památek Moravy a Slezska organicky navazuje na předchozí díly (A–I, 1994; J–N, 1999) – formálně, metodikou výzkumu i zpracováním; k tomu bylo vše vyloženo v Úvodu 1. svazku UPMS. Na vymezeném území (viz mapu na…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(35) Jan Zima, Miloš Macholán: SYSTÉM FYLOGENEZE SAVCŮ

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 572 s. Druhová diverzita vývojových linií organismů na Zemi je úžasně bohatá a stále ji známe pouze částečně a neúplně. Mezi nejlépe známé živočichy nesporně patří savci. V posledních dekádách došlo v této oblasti k zásadnímu pokroku díky aplikaci molekulárních a genetických…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(36) Jan Žďárek: OHROŽENI HMYZEM?

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 528 s. Záměrem autora je podat svědectví o pokrocích v poznávání života a chování hmyzu za posledních čtyřicet let od prvního vydání jeho úspěšné prvotiny Neobvyklá setkání. V důsledku prudkého technologického rozvoje výzkumných metod a nebývalého nárůstu počtu badatelských týmů se…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(37) Radim Kopáč, Petr Stančík: PRAHA OŽRALÁ

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 400 s. Obsáhlá kniha provádí čtenáře po hospodách a vinárnách staré i novější Prahy a přináší obrazy ze života i z literatury. Kdo, kdy, kde, co, s kým – a proč. Vycházka od pozdně středověké Jedové chýše, kde se za časů Egona…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(38) František Kolouch: INTERNACE: Věznění a izolace českých biskupů římskokatolické církve v době komunistické totalit

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 216 s. Kniha je průvodcem internací českých biskupů římskokatolické církve v Československu v letech 1949–1968. Komunistický režim se marně snažil biskupy i celou církev podřídit a přistoupil k represím. Stěžejní část publikace se věnuje pražskému arcibiskupovi Josefu Beranovi, českobudějovickému biskupovi Josefu…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(39) Danuta Czechová: KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ V KT AUSCHWITZ

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 1192 s. Téměř padesát let je jméno KT Auschwitz (Osvětim) pro miliony lidí na celém světě spojeno s hitlerovským masovým vražděním, zločinem, jaký nemá v dějinách civilizace obdoby. Za necelých pět let existence tohoto tábora v něm nacisté zavraždili…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(40) Kol. autorov: SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA O – Pn (4. zv.)

VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2021. 1 vyd. 1128 s. Vo štvrtom zväzku  SLOVNÍKA SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA nájdu používatelia informácie o 15 329 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov a mnoho ďalších…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(41) Tomáš Novotný: NESMRTÍCÍ ZBRANĚ

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 208 s. První česká publikace o obranných a donucovacích prostředcích neohrožujících život útočníka. O zbraních už česky vyšly stovky knih, o nesmrtících (neletálních) však dosud žádná. Přitom se jedná o téma velice důležité nejen pro bezpečnostní složky, ale pro…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(42) Červená propiska: 100 PŘEŠLAPŮ PRO (NE)MILOVNÍKY ČEŠTINY

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 144 s. V druhé knize úspěšného projektu Červená propiska odhalíte další stovku jazykových přešlapů, které trápí nejednoho Čecha. Autorky vás svým jedinečným způsobem provedou častými pravopisnými i gramatickými nešvary, na které jako korektorky narazily. Ani tentokrát…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(43) Ladislav Špaček: ETIKA STOLOVÁNÍ

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 368 s. Kniha Etiketa stolování Ladislava Špačka je obsáhlou a podrobnou příručkou etikety při stolování. Zaměřuje se na praktická témata, která se týkají každého z nás. Seznamuje čtenáře s chováním u stolu, poskytuje návody, jak správně prostřít stůl…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(44) Hadoram Shirihai, Lars Svensson: PTÁCI: PĚVCI EVROPY, BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY – 1. + 2. SVAZEK

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 1272 s. Zcela ojedinělá publikace shrnuje dlouholetý výzkum dvojice předních světových odborníků a přibližuje přes tisíc druhů a poddruhů pěvců západní palearktické oblasti. Obsahuje aktuální poznatky o rozšíření, vzhledu daného poddruhu a podobnosti s jinými druhy, zaznamenává podrobné znaky…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(45) Milan Degen, Zdeněk Chlopčík, Jitka Škápíková: TANEC JE VÁŠEŇ

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 208 s. Tanec je fenomén, který provází lidstvo od nepaměti a nezná hranic. Výpravná obrazová publikace zachycuje dějiny tance od dávné historie, zaznamenané na pravěkých jeskynních malbách, přes putování po hradech a zámcích i venkovských slavnostech a hospodách…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(46) Maurice Hamilton: FORMULE 1 – OFICIÁLNÍ HISTORIE

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 272 s. Oficiální publikace Mezinárodní automobilové federace (FIA) představuje kompletní historii nejvýznamnějšího a nejprestižnějšího automobilového sportu. V knize Formule 1: Oficiální historie oceňovaný odborník a žurnalista Maurice Hamilton líčí sedmdesátiletou historii závodů v sedmi kapitolách, každá je věnovaná…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(47) Karel Felt: 120 LET FOTBALU U NÁS – HISTORIE OD 1901 DO 2021

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 344 s. Sto dvacáté výročí vzniku českého fotbalového svazu je vhodnou příležitostí se ohlédnout. Zjistíme, že fotbal v Česku a předtím samozřejmě v Československu měl světu co říci, zaznamenával mimořádné úspěchy, ať to byly dvě finálové účasti…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(49) Jeremy Black: HISTORIE 20. STOLETÍ

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 256 s. Kniha Historie 20. století jednoho z předních světových historiků Jeremyho Blacka přináší ambiciózní a současně přehledné a bohatě ilustrované dějiny světa ve 20. století. Zachycuje události, postavy, ideologie, kulturní proměny a dramatickou politiku této bouřlivé doby,…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(50) Martin Nekola: ČESKÝ NEW YORK

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 168 s. New York, pulzující metropole a vstupní brána do USA, přilákal i značné množství vystěhovalců z českých zemí. Po první světové válce česká komunita čítala přes 40 000 lidí. Martin Nekola na základě mnohaletého výzkumu přímo…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(51) Brian Williams: DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA: OBRAZOVÁ ENCYKLOPEDIE

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 208 s. Druhá světová válku ze všech možných úhlů. Přinášíme vám obrazového průvodce nejznámějšími bojišti tohoto konfliktu, na který by se nikdy nemělo zapomenout. Zjistíte, proč k této válce došlo, jaké byly její příčiny i následky….

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(52) VELKÁ VŠEOBECNÁ ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 528 s. Celý svět v jedné knize – to je Velká všeobecná ilustrovaná encyklopedie. Tato nádherně a kompletně ilustrovaná encyklopedie vám umožní nekonečné hodiny listovat a objevovat nové informace ze všech oblastí, které vás zajímají, od kvantové…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(53) Alessandra Mattanzaová: BANKSY

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. Banksy je legenda. Banksy je ikona. Banksy je názor. Banksy je životní styl, člověk, umělec a vizionář, který se dostal mimo škatulky konvenčního myšlení i společnosti. Jeho umění bylo možné vidět v ulicích mnohem dříve, než…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(54) František Kolář a kol.: ENCYKLOPEDIE OLYMPIONIKŮ

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 440 s. Nejkomplexnější, nejobsáhlejší a nejaktuálnější encyklopedie československého a českého olympijského sportu. Víte, kdo byla „tajemná“ Hedwiga Rosenbaumová, jež v roce 1900 přivezla dvě olympijské medaile z Paříže? Jaké byly osudy prvního československého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka? Nebo…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(55) Martin Salisbury: MIROSLAV ŠAŠEK

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 112 s. Ponořte se do světa kouzelných ilustrací Miroslava Šaška, českého spisovatele a ilustrátora, který procestoval celý svět. Mnozí z nás znají jeho tvorbu zejména v podobě řady turistických průvodců pro děti nazvaných To je… S lehkostí sobě…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(56) Silke Behlingová: PLEMENA KONÍ

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 144 s. Koně se liší nejen tělesnou stavbou, výškou a barvou srsti, ale také svým charakterem. Obecně se dělí na plnokrevníky, teplokrevníky a chladnokrevníky a v rámci těchto skupin je možné ještě vytvářet podskupiny podle toho, k čemu…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021 | Uncategorized @cs

(57) Larry Gonick, Dave Wessner: KOMIKSOVÁ BIOLOGIE

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 320 s. Trápili jste, když vás učitel přírodopisu na střední škole požádal, abyste rozpitvali žábu? Neumíte správně odpovědět, co je to DNA? Stále se držíte přesvědčení, že osmóza byl název posledního turné Ozzyho Osbourna?…

Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

(58) Kol. autorů: ČÍNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

Lingea, Brno 2021. 1. vyd. 880 s. Tento velký slovník je výsledkem práce lexikografického kolektivu Katedry asijských studií FF UP Olomouc, který pracoval za podpory posloupných vedoucích katedry Davida Uhra, Ivony Barešové, Jiřího Lacha a Františka Kratochvíla. Slovník vychází z teoretických a praktických východisek formulovaných lexikografem…