2022-2023

KNIHA FILMU

1. vyd. Praha: Universum, 2023. 352 s. Komplexní průvodce těmi nejlepšími filmy, které se kdy objevily na stříbrném plátně! Věnuje se historii kinematografie od zlatého věku černobílých filmů v Hollywoodu až po mezinárodní artové filmy a novodobá mistrovská díla. Kniha…

2022-2023

Renata Raduševa Herber, Kateřina Svrčinová: KOUZELNÁ LÉKÁRNA, MINERÁLY A VITAMÍNY.

1. vyd. Praha: Esence, 2023. 200 s. Vitaminy, minerální látky a stopové prvky jsou důležité pro správnou funkci lidského těla. Tělo se bez nich neobejde a pokud mu tyto látky chybí, vysílá signály, že něco není v pořádku. Oblíbená autorka…

2022-2023

Alberto Bertolazzi, Stefano Fonsato, Alex Tacchini: 115 MAGICKÝCH FOTBALOVÝCH MOMENTŮ.

1. vyd. Praha: Universum, 2023. 376 s. Klíčové okamžiky z dějin fotbalu jsou řazené chronologicky a mají ambiciózní cíl vyprávět originálním způsobem historii fotbalu od jeho zrodu až po současnost. Takovým momentem může být rozhodující zápas, výjimečný sportovní výkon, výsledek,…

2022-2023

Martin Kintrup, Tanja Dusyová: RÝŽE – RÝŽOVÉ RECEPTY Z CELÉHO SVĚTA.

vyd. Praha: Esence, 2023. 216 s. Rýže je mnohem víc než jen příloha. Je zdravá, neobsahuje lepek a s více než 800 odrůdami je nejdůležitější a nejvšestrannější základní potravinou na světě. Rýžová zrnka mohou být červená, bílá, černá, sypká či…

2022-2023

STŘELECKÝ SLOVNÍK

LEX – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Rozsáhlý 8jazyčný online slovník pracující s výchozími jazyky čeština, angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, italština a hebrejština a nabízející překlad do češtiny, angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny. Jazyky lze libovolně kombinovat….

2022-2023

M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, P. Přadková, M. Šimečková, M. Šipková, A. Vondráková, T. Kopecká, F. Kubeček, T. Krch: ATLAS NÁŘEČÍ ČESKÉHO JAZYKA – DEKLINACE SUBSTANTIV

1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 106 s.  Atlas je výstupem interdisciplinární spolupráce mezi odborníky z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a odborníků z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Atlas prezentuje nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale…

2022-2023

M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, F Kubeček, Š. Tesař, P. Přadková, A. Vondráková, M. Šipková, Z. Komárková: ATLAS NÁŘEČÍ ČESKÉHO JAZYKA – INSTRUMENTÁL PLURÁLU

1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 104 s. Atlas prezentuje nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé. Na 39 hlavních analytických nářečních mapách jsou na území českého národního jazyka znázorněny nářeční diference morfologické – územní rozšíření nářečních tvarů…

2022-2023

Pavel Krejčí: Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 251 s. Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Je zaměřena na frazémy, jež ve své struktuře obsahují toponymický komponent. Tyto frazémy jsou analyzovány a v rámci analýz rovněž…

2022-2023

Don Sparling, Simona Kalová, Chris Rance: ENGLISH OR CZENGLISH. JAK SE VYHNOUT ČECHISMŮM V ANGLIČTINĚ

2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 319 s. První vydání knihy se objevilo před více než třiceti lety a její úspěch byl okamžitý. Znalost angličtiny u Čechů i angličtina sama se však za třicet let hodně změnily a kniha potřebovala podstatnou revizi. Nové a přepracované…

2022-2023

Dana Hašková a kol.: OSOBNOSTI EMIGRACE Z ÚZEMÍ RUSKÉ ŘÍŠE V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU. BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK

1.vyd. Praha: Academia, 2023. 752 s. Od roku 1993 probíhá ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., systematický výzkum dějin ruské emigrace v meziválečném Československu. Bylo nashromážděno velké množství životopisných materiálů o ruských emigrantech, a tak mohl vzniknout i výběrový biografický slovník. Do něho…

2022-2023

Jiří Moravec: ZA NEZNÁMÝMI TVORY AMAZONSKÝCH LESŮ

1.vyd. Praha: Academia, 2023. 548 s. Zoologický výzkum v amazonských lesích je dobrodružství. Je třeba překonávat přírodní překážky, získat důvěru místních obyvatel, lovit zvířata. Amazonie ohromuje krásou a druhovým bohatstvím své přírody. Na mnoha místech zůstává dosud špatně přístupná. Právě proto lze v Amazonii…

2022-2023

Radek Diestler: PRAHA BEATOVÁ

1.vyd. Praha: Academia, 2023. 708 s. V druhé polovině 50. let přišel do Prahy rock’n’roll. Následujících několik desetiletí, maskován termínem big beat (který posléze zmutoval v libozvučnou českou verzi bigbít), významně ovlivňoval kulturní život v metropoli. Až tak, že bychom těch několik dekád mohli…

2022-2023

S.Březina, S. Pecháčková, H. Skálová, F. Krahulec: LOUKY. DOBRODRUŽSTVÍ POZNÁVÁNÍ

1.vyd. Praha: Academia, 2023. 224 s. Základním cílem publikace je vysvětlit fungování lučního společenstva a popsat mechanismy, které přispívají k udržování jeho pestrosti. K jejich pochopení napomohou paralely mezi procesy formujícími společenstvo lučních rostlin a lidskou společnost. Publikace vychází z dlouholetého výzkumu krkonošských luk prováděného badateli…

2022-2023

Leo Bureš: FENOMÉN VELKÁ KOTLINA 2 / GEODIVERZITA, BIODIVERZITA, OCHRANA PŘÍRODY

1.vyd. Praha: Academia, 2023. 708. Kniha navazuje na první díl, který podává přehled o druhové diverzitě. V tomto dílu autor vysvětluje příčiny druhového bohatství rostlin a živočichů, které je dáno vysokou různorodostí stanovištních poměrů, změnami během postglaciálního vývoje i opakovanými antropickými vlivy. Na základě…

2022-2023

M. Bravermanová, H. Březinová, J. Bureš Víchová: TEXTILIE Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ NA PRAŽSKÉM HRADĚ / TEXTILES FROM ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT PRAGUE CASTLE

1. vyd. Praha: Academia, 2023. 976 s. Publikace představuje středověké a raně novověké textilie, které se zachovaly v různých archeologických nálezových situacích na Pražském hradě a jsou jedinečným souborem luxusních předmětů dokládajících vysokou úroveň dobové textilní produkce. Textilie byly vyzvednuty většinou v průběhu 20. století…

2022-2023

RUSKO-ČESKÁ ELEKTRONICKÁ SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE

Slovanský ústav AV ČR, 2023. Obsahuje přibližně 74 600 klíčových slov ve více než 74 000 heslových statích. Kromě základní slovní zásoby jsou v databázi uváděna četná nová slova a slovní spojení, převážně z oblasti ekonomiky, výpočetní techniky, politických a společenských reálií, ale také…

2022-2023

VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK (elektronický)

Slovanský ústav AV ČR, 2023. Svými bezmála 129 000 hesel je jedním z největších překladových slovníků české lexikografie. Heslář slovníku vycházel z čtyřsvazkového Slovníku spisovného jazyka českého, kromě toho do něho byl zahrnut lexikální materiál z mnoha překladových i výkladových odborných slovníků a encyklopedií (obsahuje i hesla encyklopedického…

2022-2023

Markéta Blažejová, Helena Gogelová: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK FYZIOTERAPIE

1.vyd. Praha: Galén, 2023. 319 s. Slovník obsahuje přes 16 000 hesel a zachycuje běžně užívanou současnou moderní odbornou slovní zásobu v oboru fyzioterapie, a to v pohledu anglicko-českém. Jsou do něho zařazeny výlučně výrazy, které byly nalezeny v originálních britských či amerických pramenech či identifikovány…

2022-2023

Jana Dolanská Hrachová: ČESKO-UKRAJINSKÝ ILUSTROVANÝ SLOVNÍK 2

1. vyd. Praha: nakladatelství Dolanský, 2019, 144 s. Druhý díl česko-ukrajinského ilustrovaného slovníku navazuje na první díl a rozvíjí terminologii v dalších oblastech každodenního života. Jako první díl je určen primárně ukrajinským rodilým mluvčím, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu a lépe se orientovat…

2022-2023

Jana Dolanská Hrachová: ČESKO-UKRAJINSKÝ ILUSTROVANÝ SLOVNÍK 1

1. vyd. Praha: nakladatelství Dolanský, 2016, 144 s. Tento slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je ukrajinština a chtějí se zdokonalit v češtině. Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní zásobu nebo upřesnit některé výrazy, které jsou pro…

2022-2023

Pravidla udělování cen soutěže SLOVNÍK ROKU 2022–2023

1. Mezinárodní soutěžní a propagační akci Slovník roku pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP). Slovníkem se pro účely soutěže rozumí jakékoliv dílo lexikografického charakteru, vydané tiskem, na elektronickém nosiči, či veřejně přístupné na internetu. 2. Vzhledem k poklesu počtu publikovaných titulů bylo hodnocené období…

2022-2023

Anastázie Žukova: LÉKAŘSKÝ A LÉKAŘSKO-SOCIÁLNÍ SLOVNÍK

1. vyd. Praha: Oktan Print, 2023. 377 s. Rusko-český, česko-ruský lékařský a lékařsko-sociální slovník přináší základní slovní zásobu medicíny, bez nároku na úplnost. Je určen širokému okruhu uživatelů. Byl zpracován na základě desetileté excerpce z českých a německých lékařských slovníků, učebnic, zdravotnických materiálů a výkladových slovníků. ISBN…

2022-2023

Zuzana Gašová:VÝBER TERMINOLOGICKÝCH ZÁZNAMOV Z POĹOVNÍCKEJ ZOOLÓGIE A BIOLÓGIE. AUSWAHL TERMINOLOGISCHER EINTRÄGE AUS DEM FACHGEBIET „WILDTIERKUNDE“

Jeden z výstupov projektu KEGA č. 006TU Z‑4/2020 Využitie inovatívnych prístupov na zvýšenie kvality vzdelávania v študijných odboroch Lesníctvo a poľovníctvo prostredníctvom elearningového výkladového slovníka slovenskej a nemeckej terminológie používanej v poľovníctve. Publikáciu tvorí súbor terminologických zápisov k vybraným odborným pojmom z oblasti poľovníckej zoológie a biológie. Obsahuje…

2022-2023

Andrej Halada: Český GOLF – HISTORIE OD ROKU 1990 DO SOUČASNOSTI

1. vyd. Praha, Universum, 2022. 408 s. Publikace golfového publicisty a historika Andreje Halady přibližuje vzestup golfu v České republice, výrazné rozšíření tohoto sportu po roce 2000 a současný stav, kdy registrujeme přes 52 000 hráčů a 105 hřišť. Jde o první komplexní zpracování dané tematiky….

2022-2023

Rebecca Wragg Sykesová: NEANDRTÁLCI – NAŠI PŘÍBUZNÍ

1. vyd. Praha, Universum, 2022. 360 s. Čím více se o neandertálcích dozvídáme, tím více vyvstává otázek a záhad. Archeologická naleziště Abric Romaní ve Španělsku, Denisova jeskyně na Sibiři nebo skalní přístřešek Le Moustier v srdci francouzského Périgordu nám přibližují jedinečné objevy jednadvacátého století…

2022-2023

Klára Smolíková, Lukáš Vavrečka: NEČTU! POSLOUCHÁM – PRŮVODCE BÁJEČNÝM SVĚTEM AUDIOKNIH

1. vyd. Praha, Universum, 2022. 192 s. Trápí vás, jak málo času zbývá na čtení? Koneckonců i děti čtou mnohem méně, než bychom si přáli. Co ale zkusit knihy poslouchat? Soustředit se na mluvené slovo, to chce ovšem cvik. A hodí se i schopnost…

2022-2023

Karel Felt: SPARTA — 130 LET FOTBALOVÉ HISTORIE

1. vyd. Praha, Universum, 2022. 360 s. V listopadu 2023 oslaví nejúspěšnější český fotbalový klub AC Sparta Praha 130. výročí od svého založení. Renomovaný novinář Karel Felt přibližuje jeho historii formou 130 medailonků nejvýznamnějších českých a československých fotbalových osobností, převážně hráčů, ale i trenérů…

2022-2023

Miroslav Verner, Ivana Faryová: 200 let EGYPTOLOGIE – ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVKY, SLAVNÉ OBJEVY A EGYPTOLOGOVÉ

1. vyd. Praha, Universum, 2022. 504 s. V roce 2022 si světová egyptologie připomíná několik významných výročí. Před sto lety byla v Údolí králů objevena hrobka „zlatého krále“ Tutanchamona. A hlavně – uplynulo 200 let od chvíle, kdy Francouz Champollion rozluštil hieroglyfy. Vznikl nový vědní…

2022-2023

Zuzana Gašová: VÝBER TERMINOLOGICKÝCH ZÁZNAMOV Z POĹOVNÍCKEJ ZOOLÓGIE A BIOLÓGIE

1. vyd. České Budějovice, VŠERS, 2022. 153 s. Odbornú knižnú publikáciu vydanú na CD tvorí súbor terminologických zápisov k vybraným odborným pojmom z oblasti poľovníctva, konkrétne poľovníckej zoológie a biológie. Publikácia obsahuje celkovo 120 párových terminologických zápisov k odborným pojmom v nemeckom a slovenskom jazyku. Terminologické zápisy…

2022-2023

Peter Becher, Steffen Höhne, Jörg Krappmann, Manfred Weinberg (eds.): KOMPENDIUM NĚMECKÉ LITERATURY ČESKÝCH ZEMÍ

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 652 s. Německý originál knihy byl publikován v roce 2017 v prestižní řadě „rukovětí“ nakladatelství Metzler a je reprezentativním kolektivním dílem současné české i zahraniční germanistiky zabývající se německy psanou literaturou českých zemí. Publikace je nejvýraznějším krystalizačním bodem a materiálově nejbohatší…

2022-2023

Mlada Holá, Martin Holý: PROFESOŘI PRAŽSKÉ UTRAKVISTICKÉ UNIVERZITY V POZDNÍM STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU (1457/1458–1622)

1. vyd. Praha, Academia, Historický ústav AV ČR, 2022. 652 s. Kniha se zaměřuje na dosud málo probádanou problematiku profesorů pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku, konkrétně v období od definitivního prosazení kališnického charakteru Karlova učení v 50. letech 15. století po…

2022-2023

Leo Bureš:FENOMÉN VELKÁ KOTLINA 1. FLÓRA – VEGETACE – FAUNA

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 704 s. Ledovcový kar Velká kotlina v Hrubém Jeseníku je řazen mezi druhově nejbohatší botanické lokality ČR. Na pestrost flóry a vegetace je vázáno také druhové bohatství fauny, především bezobratlých. První díl monografie obsahuje podrobné floristické, fytocenologické a faunistické…

2022-2023

Stanislav Opluštil, Jaroslav Zajíc, Jiří Svoboda: PRALESY A JEZERA MLADŠÍCH PRVOHOR. Když uhlí bylo ještě zelené

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 424 s. Kniha nás zavede do období mladších prvohor před 330–295 miliony let, kdy zvětšující se gondwanské ledovce a variské vrásnění vytlačily z Čech moře a trilobiti uvolnili prostor tropickým lesům obřích plavuní a přesliček. Na pozadí formování superkontinentu Pangea…

2022-2023

Jan Šumpich, Jan Liška, Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka: MOTÝLI A HOUSENKY STŘEDNÍ EVROPY VI. Drobní motýli II

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 812 s. Tento svazek uzavírá šestidílnou sérii Motýli a housenky střední Evropy, vydávanou Nakladatelstvím Academia od roku 2007. Je do něj zařazeno zbývajících jedenáct čeledí. Všechny druhy nalezené v Česku a na Slovensku jsou stručně charakterizovány a vyobrazeny, celkem jde…

2022-2023

Barbora Lašťovková, Marek Lašťovka, Kateřina Jíšová, Josef Třikač, Václav Ledvinka: PRAŽSKÝ ULIČNÍK. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství

2. upravené a rozšířené vyd. Praha, Academia, 2022. 888 s. Pražský uličník je publikace určená široké čtenářské veřejnosti. Svým tématem a zpracováním totiž poslouží nejen jako užitečná pomůcka pro profesionální historiky či úřady a instituce, ale najde si své příznivce i v řadách amatérských zájemců…

2022-2023

František Štícha a kol.: VELKÁ AKADEMICKÁ GRAMATIKA SPISOVNÉ ČEŠTINY II. DÍL MORFOLOGIE

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 988 s.  Druhý díl Velké akademické gramatiky spisovné češtiny (VAGSČ) je členěn do šesti oddílů: I. Morfologické kategorie, II. Morfematika, III. Morfologická homonymie, IV. Flexe (skloňování a časování), V. Jevy přechodné, VI. Reflexivní slovesa. Poprvé v dějinách českého…

2022-2023

Marta Vaculínová, Martina Šárovcová, Alena Nachtmannová: PORTRÉTY PŘEDBĚLOHORSKÝCH INTELEKTUÁLŮ

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 424 s. Monografie přináší mezioborový pohled na portréty učenců, lékařů, kněží, básníků a dalších intelektuálních profesí raného novověku. Dochované podobizny ve starých tiscích a rukopisech byly prozkoumány z pohledu dějin umění a dějin odívání, pozornost je věnována také doprovodným textům….

2022-2023

Pavel Janoušek a kol: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

1. vyd. Praha, Academia, 2022. 652 s. Cílem knihy je pochopit proměny české literatury mezi zářím 1938 a květnem 1945 neboli jak ji měnily a formovaly události jako německá okupace, protektorát Čechy a Morava, vypuknutí 2. světové války, proměny situace na frontách až po…

2022-2023

Miroslav Valeš: Diccionariu de A Fala: lagarteiru, mañegu, valverdeñu

Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social, Minde 2021.) 461 s. Unikátní slovník tzv. “a fala” (jde o bilingvní slovník, zaměřený hlavně na převod a fala do španělštiny, ve druhé, stručnější části najdeme i překlady nejčastějších španělských slov do a fala). “A fala” je minoritní románský…

2022-2023

David Průša, Václav Šedivý: ORCHIDEJE JIŽNÍCH ČECH

Jihočeský kraj, České Budějovice 2022. 568 s. Orchidejím patří v rámci rostlinné říše zcela zvláštní postavení. Náleží jim mnoho superlativů, z vícero hledisek se řadí k rostlinám nejzajímavějším, ale také nejohroženějším. Čeleď vstavačovité (Orchidaceae) patří k početně nejbohatším čeledím rostlin na Zemi. Na území Jihočeského…

2022-2023

Vlasta Knorová — FORESTRY DICTIONARY: ENGLISH-CZECH, GERMAN, FRENCH, CZECH-ENGLISH, GERMAN, FRENCH

2. vyd. Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2022. Vydáno u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie. Cca 1650 výrazů z oblasti lesního hospodářství, flory, fauny a ochrany lesů a jejich ekvivalenty v angličtině, němčině a francouzštině. 124 s. ISBN 978–80-88184–43‑0.

2022-2023

Kol. autorů – 1000+: ČESKO-UKRAJINSKÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÉ TERMINOLOGIE

Online slovník na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. 28 s., cca 1000 hesel. Slovníček je základní pomůckou, která má umožnit pracovní integraci ukrajinských zdravotníků. Vznikl na základě dobrovolné aktivity zdravotnických pracovníků a členů České neurorehabilitační společnosti. Aby zůstal dynamický, bude dále doplňován….

2022-2023

Inna Renčka – LEKSIKON TOTALITARIZMU

1. vyd. Kyjev, TOB Vidavnictvo Klio, 2018. 231 s. Kniha zkoumá důsledky vlivu sovětské totalitní ideologie na ukrajinský jazyk a ukrajinskou lexikografickou praxi. Ideologické faktory vedly ke zformování svérázného zpolitizovaného jazyka, který se stal ztělesněním ideologických dogmat, prostředkem ideologického ovlivňování a vnímání světa…

2022-2023

Pavel Kovář – REPREZENTANTI 1906–2021

1. vyd. Praha, Olympia, 2022. 248 s. Kniha známého sportovního novináře přináší čtenáři kompletní přehled všech fotbalových reprezentantů, a to od roku 1906 do roku 2021. Seznámí čtenáře stručně s historií vzniku organizovaného fotbalu u nás a přináší o každém reprezentantovi stručný medailonek se základními informacemi…

2022-2023

Miroslav Malovec – VELKÝ ČESKO-ESPERANTSKÝ SLOVNÍK

1. vyd. Praha, Kava-Pech, 2022. 750 s. Nejobsažnější vydání česko-esperantského slovníku, přináší asi 24.000 hesel a 23.000 odvozenin, celkem kolem 47.000 slov. Vychází z předcházejícího slovníku (Kraft, 1998). Byly opraveny nedostatky, značně rozšířeny vysvětlivky upřesňující významové odstíny synonymních výrazů a přidány zejména aktuálni výrazy…

2022-2023

Daniel Cohn-Sherbok – JUDAISMUS – ILUSTROVANÝ PRŮVODCE

1.vyd. Brno: Jota, 2021. 256 s. Kniha pro každého, kdo chce mít ucelený přehled o židovském náboženství. Publikace s více než 500 fotografiemi a kresbami představuje židovské náboženství a filozofii, tradice a zvyklosti v celé jejich úplnosti. Kniha je rozdělena do logických částí. Je psána tak, aby…

2022-2023

RUSKO-ČESKÝ GLOSÁŘ. Adaptačně integrační kurzy vítejte v České republice

2. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019. 26 s., cca 600 hesel. Glosář obsahuje terminologii potřebnou pro ruské mluvčí přicházející do České republiky. Stejně jako Ukrajinsko-český glosář je rozdělen do tematických okruhů: pobytová legislativa, doklady, vzdělávací systém, zdravotnictví a zdravotní pojištění, sociální…

2022-2023

UKRAJINSKO-ČESKÝ GLOSÁŘ. Adaptačně integrační kurzy vítejte v České republice

2. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019. 19 s., cca 600 hesel. Glosář obsahuje terminologii potřebnou pro ukrajinské mluvčí přicházející do České republiky. Je rozdělen do následujících tematických okruhů: pobytová legislativa, doklady, vzdělávací systém, zdravotnictví a zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zaměstnání a pracovněprávní…

2022-2023

Kolektív autorov: ENCYCLOPAEDIA BELIANA 9. ZVÄZOK. Koks-Kraj

Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločných činností SAV, Bratislava 2021. 1. vyd. 686 s. Ďalší zväzok prvej modernej všeobecnej slovenskej encyklopédie, ktorá zhrnuje poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti. V deviatom zväzku sa nachádza približne 3 000 hesiel z rôznych oblastí v abecednom poradí…