(02) Irina Dulebová, Nina Cingerová, Katarina Hrčková: GLOSÁR RUSKÝCH LINGVOREÁLIÍ

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta.
Stimul, Bratislava 2016. Na DVD a na http://stella.uniba.sk/texty/IDNCKH_glosar.pdf
Čo má spoločné rozliaty olej s nezvratnosťou osudu, prečo je dôležitý názor Márie Alexejevny a odkiaľ sa vzali Ivanovia, ktorí zabudli na svoj pôvod? Odpoveď na tieto otázky poskytuje slovenskému čitateľovi Glosár ruských lingvoreálií predstavujúci nosné jazykové jednotky ruského kultúrneho priestoru. Tie typologicky zahŕňajú frekventovane aktualizované precedentné fenomény historického, literárneho, kultúrno-náboženského pôvodu (výroky, symbolické udalosti a mená), kľúčové frazémy, bezekvivalentnú lexiku, politické a zemepisné reálie, ktorých znalosť je nevyhnutná na zvládnutie sociokultúrneho kódu ruskej spoločnosti. V zásade možno povedať, že sú to práve tie jednotky východiskového jazyka a kultúry, ktoré môžu (po lingvistickej stránke pripravenému) rusistovi potenciálne spôsobiť najväčšie problémy pri recepcii a následnej interpretácii textov. Jednotlivé heslá sú usporiadané abecedne (v poradí ruskej azbuky). Štrukturované sú nasledovne: ruský pojem, slovenský ekvivalent, vysvetlenie základnej sémantiky, ako aj konotačných významov a prípadných asociácií súvisiacich v ruskom lingvokultúrnom priestore s vysvetľovaným pojmom. V prípadoch, keď ide o ruský literárny zdroj s už existujúcim prekladom do slovenčiny, ekvivalent uvedeného ruského precedentného fenoménu literárneho pôvodu sa uvádza na základe slovenského autorizovaného prekladu, čo v neposlednom rade uľahčuje prácu prekladateľov. Pre širšiu odbornú a laickú verejnosť môže glosár predstavovať zaujímavú sondu do ruského jazykového obrazu sveta či prvý krok na ceste k zoznámeniu sa s ruskými kultúrnymi, historickými a politickými reáliami. ISBN  978–80-8127–163‑2

Též recenze:
http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2017/1/mikulas_glosar_ruskych_lingvorealii.php

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *