M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, F Kubeček, Š. Tesař, P. Přadková, A. Vondráková, M. Šipková, Z. Komárková: ATLAS NÁŘEČÍ ČESKÉHO JAZYKA – INSTRUMENTÁL PLURÁLU

1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 104 s. Atlas prezentuje nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé. Na 39 hlavních analytických nářečních mapách jsou na území českého národního jazyka znázorněny nářeční diference morfologické – územní rozšíření nářečních tvarů…

Pavel Krejčí: Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 251 s. Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Je zaměřena na frazémy, jež ve své struktuře obsahují toponymický komponent. Tyto frazémy jsou analyzovány a v rámci analýz rovněž…

Don Sparling, Simona Kalová, Chris Rance: ENGLISH OR CZENGLISH. JAK SE VYHNOUT ČECHISMŮM V ANGLIČTINĚ

2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 319 s. První vydání knihy se objevilo před více než třiceti lety a její úspěch byl okamžitý. Znalost angličtiny u Čechů i angličtina sama se však za třicet let hodně změnily a kniha potřebovala podstatnou revizi. Nové a přepracované…

Dana Hašková a kol.: OSOBNOSTI EMIGRACE Z ÚZEMÍ RUSKÉ ŘÍŠE V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU. BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK

1.vyd. Praha: Academia, 2023. 752 s. Od roku 1993 probíhá ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., systematický výzkum dějin ruské emigrace v meziválečném Československu. Bylo nashromážděno velké množství životopisných materiálů o ruských emigrantech, a tak mohl vzniknout i výběrový biografický slovník. Do něho…

Jiří Moravec: ZA NEZNÁMÝMI TVORY AMAZONSKÝCH LESŮ

1.vyd. Praha: Academia, 2023. 548 s. Zoologický výzkum v amazonských lesích je dobrodružství. Je třeba překonávat přírodní překážky, získat důvěru místních obyvatel, lovit zvířata. Amazonie ohromuje krásou a druhovým bohatstvím své přírody. Na mnoha místech zůstává dosud špatně přístupná. Právě proto lze v Amazonii…

S.Březina, S. Pecháčková, H. Skálová, F. Krahulec: LOUKY. DOBRODRUŽSTVÍ POZNÁVÁNÍ

1.vyd. Praha: Academia, 2023. 224 s. Základním cílem publikace je vysvětlit fungování lučního společenstva a popsat mechanismy, které přispívají k udržování jeho pestrosti. K jejich pochopení napomohou paralely mezi procesy formujícími společenstvo lučních rostlin a lidskou společnost. Publikace vychází z dlouholetého výzkumu krkonošských luk prováděného badateli…

Leo Bureš: FENOMÉN VELKÁ KOTLINA 2 / GEODIVERZITA, BIODIVERZITA, OCHRANA PŘÍRODY

1.vyd. Praha: Academia, 2023. 708. Kniha navazuje na první díl, který podává přehled o druhové diverzitě. V tomto dílu autor vysvětluje příčiny druhového bohatství rostlin a živočichů, které je dáno vysokou různorodostí stanovištních poměrů, změnami během postglaciálního vývoje i opakovanými antropickými vlivy. Na základě…

M. Bravermanová, H. Březinová, J. Bureš Víchová: TEXTILIE Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ NA PRAŽSKÉM HRADĚ / TEXTILES FROM ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT PRAGUE CASTLE

1. vyd. Praha: Academia, 2023. 976 s. Publikace představuje středověké a raně novověké textilie, které se zachovaly v různých archeologických nálezových situacích na Pražském hradě a jsou jedinečným souborem luxusních předmětů dokládajících vysokou úroveň dobové textilní produkce. Textilie byly vyzvednuty většinou v průběhu 20. století…